Ознайомлення здобувачів вищої освіти з принципами академічної доброчесності.

Для здобувачів вищої освіти 1-го курсу спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» ОПП «Якість, стандартизація та сертифікація» (керівник практики доцент Мельник В.Б.) та спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» ОПП «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів» (керівник практики професор Мнацаканов Р.Г.) освітнього ступеня «Магістр» під час проходження науково-дослідної практики організовано зустріч (в режимі онлайн) з завідувачем кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів Мікосянчик О.О. щодо дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти. Під час зустрічі здобувачів вищої освіти ознайомили з видами порушень академічної доброчесності, загальними положеннями «Порядку виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти». Обговорено процедури проведення перевірки випускних кваліфікаційних робіт, академічних та наукових текстів на плагіат з застосуванням антиплагіатної інтернет-системи Unicheck. Здобувачів вищої освіти проінформовано про оцінку рівня оригінальності випускних кваліфікаційних робіт та умови визнання запозичень правомірними.

Бажаємо здобувачам вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» показати глибокі професійні результати під час підготовки кваліфікаційних робіт з дотриманням норм законодавства про авторське право і суміжні права, наводити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей інших авторів, надавати достовірну інформацію про результати власної наукової роботи.
Академічна доброчесність