Кадровий склад кафедри Прикладної механіки та інженерії матеріалів

МІКОСЯНЧИК Оксана Олександрівна
завідувач кафедри
д.т.н., професор

Закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка у 1997 р.
У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка триботехнічних параметрів мастильних матеріалів при граничному мащенні в умовах локального контакту» за спеціальністю 05.02.04 – тертя та зношування в машинах.
Вчене звання доцента кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства присвоєно в 2011 році.
У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Структурно-енергетичні та реологічні показники мастильного шару в контакті тертя в умовах несталих режимів роботи» за спеціальністю 05.02.04 – тертя та зношування в машинах.
Вчене звання професора кафедри цивільної та промислової безпеки присвоєно в 2020 році.
З 1 липня 2021 – завідувач кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів.
Загальний трудовий стаж складає 17 років, в НАУ – 10 років.
Напрям наукової діяльності: триботехнічні характеристики мастильних матеріалів та міцністні характеристики контактних поверхонь.
Викладає курси – «Матеріалознавство», «Авіаматеріалознавство», «Електротехнічні матеріали», «Механіка композиційних матеріалів», «Неруйнівні методи контролю якості композиційних матеріалів».
Автор і співавтор більше 135 друкованих праць, у тому числі 2 монографії, 2 навчальних посібника, 12 патентів України на корисну модель та 9 методичних розробок.
Нагороди: премія Президента України для молодих вчених (2008 рік), Грамота Національного авіаційного університету (2018 рік).
Посилання на наукометричні профіль:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2010993
Контактний e-mail: oksana.mikosianchyk@npp.nau.edu.ua

КІНДРАЧУК Мирослав Васильович

Член-кореспондент НАН України, професор, доктор технічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів Національного авіаційного університету.

Напрям наукової роботи — трибоматеріалознавство та триботехнічне забезпечення надійності і довговічності продукції машинобудування. Нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва» (2002 р.), відзнаками НАУ «За сумлінну працю» та «75 років НАУ», подякою Київського міського голови, подякою МОНУ (2021 р.). У 1971 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Трудову діяльність розпочав у Київському заводі верстатів-автоматів ім. Максима Горького (1971-1989 рр. ), де працював інженером-технологом термічного цеху, інженером ЦЗЛ, заступником головного металурга. Науковою діяльністю почав займатися в 1973 р., навчаючись у цільовій аспірантурі при кафедрі авіаційного матеріалознавства Київського інституту інженерів цивільної авіації (нині — Національний авіаційний університет). У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Тертя та зношування в машинах», у 1996 р. — докторську зі спеціальностей «Металознавство та термічна обробка металів» і «Тертя та зношування в машинах». У 1997 р. здобув учене звання професора. З 1989 р. до 2003 р. наукова і педагогічна діяльність пов’язана з інженерно-фізичним факультетом НТУУ «КПІ», де пройшов шлях від старшого наукового співробітника до професора кафедри металознавства та термічної обробки. З 2004 по 2018 р.р. завідувач кафедри машинознавства Національного авіаційного університету.

З 2019 рік – і до 30.06. 2021 року – завідувач кафедри машинознавства, стандартизації та сертифікації Національного авіаційного університету.

З 01.07.2021року – професор кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів Національного авіаційного університету.

За його безпосередньою участю, ґрунтуючись на теоретичних уявленнях структурної теорії зносостійкості матеріалів, розроблені теорія та практика створення нових сплавів і методів отримання оптимальних структурних станів поверхонь із високими триботехнічними властивостями.У співпраці з науковцями відділу фазових рівноваг Інституту металофізики НАНУ долучився до створення та впровадження нового класу зносостійких захисних матеріалів на основі евтектичних сплавів заліза з тугоплавкими фазами втілення. За триботехнічними властивостями евтектичні покриття стали справжніми конкурентами покриттів із відомих сплавів (ПГ-12Н, ПГ-10К, закордонних аналогів типу Colmonoy, Triboloy, Stellite), вони здатні вирішувати складні завдання, які виникають під час експлуатації. Дані досліджень впроваджені на ряді підприємств авіаційного, теплоенергетичного, верстатобудівного, металургійного, комунального машинобудування та інших галузей промисловості. В останні роки успішно розробляє та розвиває цілу низку перспективних технологій створення зносостійких нанокомпозиційних, градієнтних та дискретних покриттів комбінованими методами, що поєднують деформаційну, лазерну та хіміко-термічну обробки. Є співавтором наукового відкриття у сфері трибології, яке отримало назву «Явище теплової стабілізації в металополімерних парах тертя». На 2021 рік результати науково-практичної діяльності знайшли відображення у більш ніж 450 працях, у т.ч. 25 монографіях та підручниках, понад 340 статтях (у тому числі 46 статтей в журналах, включених до науко-метричної бази Scopus, h-індекс – 10), понад 70 авторських свідоцтвах та патентах, 1 науковому відкриттю. Під його керівництвом підготовлені та захищені 3 докторські та 11 кандидатських дисертацій. В 2016 році М.В. Кіндрачук у складі наукового колективу став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування». 7 березня 2018 року М.В. Кіндрачук був обраний членом-кореспондентом Національної Академії Наук України по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства. Заступник голови секції МОНУ «Наукові проблеми матеріалознавства», член секції нових речовин і матеріалів Комітету з Державних премій України. Член експертної ради з машинознавства та загального машинобудування ДАК МОНУ, наукової ради HAH України з проблеми «Фізико-хімічна механіка матеріалів», спеціалізованої вченої ради. Головний редактор науково-технічного журналу «Проблеми тертя та зношування», що входить до переліку фахових видань ДАК України та міжнародних наукометричних баз даних. Член редакційної колегії журналу «Східно-Європейський журнал передових технологій».

Посилання на наукометричні профілі: http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10140

Носко_

НОСКО Павло Леонідович
професор кафедри
д.т.н., професор

У 1982 р закінчив Ворошиловградський машинобудівний інститут.
У 1987 році в МВТУ ім. М.Е. Баумана захистив кандидатську дисертацію «Розробка методики оцінки навантаженості остова колісного трактору с метою зменшення його маси» за спеціальністю “Автомобілі і трактори”.
Вчене звання доцента кафедри теорії механізмів та машин отримав у 1992 році.
У 2000 році в СНУ імені В.Даля захистив докторську дисертацію «Багатопараметричний синтез машинобудівних конструкцій». Вчене звання професора кафедри машинознавства отримав у 2002 році.
З 1 вересня 2015 року – професор кафедри машинознавства, НАУ.
З 1 липня 2021 року – професор кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів НАУ.
Загальний трудовий стаж складає 43 роки, в НАУ – 6 років.
Напрям наукової діяльності: скінченно-елементний аналіз напружено-деформованого стану деталей машин; синтез машинобудівних конструкцій з оптимальними масогабаритними характеристиками; синтез передач зачепленням.
Викладає курси – «Теорія механізмів та машин», «Деталі машин», «Основи конструювання», «Методологія прикладних досліджень» українською та англійською мовами.
Автор і співавтор більш 340 наукових та навчально-методічних праць, окремо: 12 монографій; 6 навчальних посібників (у тому числі 4 з грифом МОН України); 100 авторських свідоцтв та патентів; 12 методичних розробок.
Нагороди: Почесна грамота МОН України (2001р.), знаки «Відмінник освіти України» (2009, 2010 рр.)
Посилання на наукометричні профілі:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11442
Контактний e-mail: pavlo.nosko@npp.nau.edu.ua

БАШТА Олександр Васильович
доцент кафедри
к.т.н., доцент

У 2001 році закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю “Технічна експлуатація повітряних суден і авіадвигунів”, в 2005 році – аспірантуру НАУ. Захистив дисертаційну роботу на тему «Багатоосередкова пошкоджуваність конструкційних сплавів на основі алюмінію при циклічному навантаженні» у 2007 році. Кандидат технічних наук, спеціальність: 05.02.09 – динаміка та міцність машин. Викладач англомовного проекту. Член навчальної методично-редакційної ради АКФ. Секретар експертної комісії АКФ НАУ.
З 2006 року – асистент, а з 2007 року доцент кафедри машинознавства, НАУ.
З 1 липня 2021 – доцент кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів.
Загальний трудовий стаж складає 20 років. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ – 16 років, усі в НАУ.
Наукові дослідження пов’язані з багатоосередковою пошкоджуваністю конструкційних матеріалів та дослідженням характеристик зубчастих передач.
Викладає курси – «Metrology and Standardization», «Mechanics», «Details of Machines», «Technical Mechanics», «Theory of Mechanisms and Machines» українською та англійською мовами.
Автор і співавтор понад 70 друкованих праць у тому числі у тому числі 1 монографії, 9 навчально-методичних праць, 3 патентів України на корисну модель.
Нагороди: Подяка Національного авіаційного університету (2021 рік).
Посилання на наукометричні профілі:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10136
Контактний e-mail – oleksandr.bashta@npp.nau.edu.ua

БОГДАН Світлана Юріївна
доцент кафедри
к.т.н., доцент

Закінчила Київський інженерно-будівельний інститут (з відзнакою).
Кандидат технічних наук за спеціальністю 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» з 2002 р. Доцент кафедри механіки з 2005 р.
Загальний трудовий стаж складає 40 років, в НАУ – 30 років.
Галузь наукових досліджень: проблеми механіки руйнування конструктивних елементів із композиційних матеріалів від статичного та динамічного навантаження із застосуванням сучасних програмних комплексів Solid Works, Cosmos, ЛІРА – САПР та ін. Автор більше 35 наукових та навчально-методичних праць.
Викладає курси – «Механіка матеріалів і конструкцій», «Опір матеріалів», «Чисельні методи у розрахунках композиційних матеріалів», «Основи теорії пружності, пластичності та повзучості», «Механіка», «Технічна механіка», «Будівельна механіка» українською та англійською мовами.
Відзнаки – Грамота Національного авіаційного університету, Нагрудний знак «За сумлінну працю».
Посилання на наукометричні профілі:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10146
Контактний e-mail: svitlana.bohdan@npp.nau.edu.ua

КОРНІЄНКО Анатолій Олександрович
доцент кафедри
к.т.н., с.н.с.
У 2002 році з відзнакою закінчив Сумський державний університет, а в 2005 році – аспірантуру НАУ. Захистив дисертаційну роботу на тему «Формування триботехнічних властивостей композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю створенням градієнтних структур» у 2007 році. На кафедрі з 2005 року працює асистентом, а з 2007 – доцентом кафедри. Звання старшого наукового співробітника одержав у 2009 році, звання доцента кафедри машинознавства – 2014 рік. Викладає на кафедрі дисципліни: “Теорія механізмів і машин”, “Деталі машин”, “Матеріалознавство”, українською і англійською мовами.
Наукові дослідження пов’язані з підвищенням зносостійкості конструкційних матеріалів шляхом нанесення покриттів та розрахунковими методами оцінки зношування і довговічності металополімерних підшипників ковзання і зубчастих передач.
Автор близько 100 друкованих праць, в тому числі 2 монографії, 12 патентів, 6 навчальних посібники та 8 методичних розробок.
Заступник завідувача кафедри.
Відповідальний секретар науково-технічного журналу «Проблеми тертя та зношування».
Нагороди: премія Президента України для молодих вчених (2011 рік), Грамоти Національного авіаційного університету (2008 та 2010 роки).
Посилання на наукометричні профілі:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10141
Контактний e-mail: anatolii.korniienko@npp.nau.edu.ua

ЛАДОГУБЕЦЬ Наталія Віталіївна
доцент кафедри
к.пед.н., доцент

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко.
Галузь наукових досліджень: методи параметричної ідентифікації систем із зосередженими параметрами; адаптивні алгоритми ідентифікації; проблеми вузівської дидактики.
Автор понад 110 наукових та навчально-методичних робіт. Викладає курси: „Теоретична механіка”, „Технічна механіка” (українською та англійською мовами).
Посилання на наукометричні профілі:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10151

САВЧЕНКО Микола Іванович
доцент кафедри
к.т.н., доцент

Закінчив Київський інститут інженерів Цивільної авіації.
Галузь наукових досліджень: втомлювальна міцність елементів авіаційних конструкцій. Автор близько 75 наукових та навчально-методичних робіт. Автор оригінальних методичних розробок з теорії пружності і механіки руйнування.
Викладає курси: “Опір матеріалів”, “Технічна механіка”.
Посилання на наукометричні профілі:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10153

ТІСОВ Олександр Вікторович
доцент кафедри
к.т.н., с.н.с.

У 2008 році закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів», вступив до аспірантури НАУ. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування триботехнічних властивостей бандажних полиць лопаток турбін ГТД композиційними сплавами системи Со-ТіС». У тому ж році став лауреатом Премії Верховної Ради України молодим вченим. Приймає участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт на посаді старшого наукового співробітника. Вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальність 05.02.04 – тертя та зношування в машинах отримав у 2016 р.
Загальний трудовий стаж складає 12 років. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ – 10 років, усі в НАУ.
Наукові дослідження пов’язані з дослідженням зносостійких порошкових сплавів на основі металів групи заліза, комбінованою лазерно-хіміко-термічною обробкою двофазних титанових сплавів.
Викладає курси – «Матеріалознавство», «Авіаційне матеріалознавство», «Авіаматеріалознавство» українською та англійською мовами.
Автор і співавтор 78 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 2 монографій; 1 навчального посібника, 2 методичних розробок, 12 статтей у міжнародних рецензованих виданнях, 9 патентів України на корисну модель.
Посилання на наукометричні профілі:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11565
Контактний e-mail – tisov@nau.edu.ua

ШЕВЧЕНКО Олег Анатолійович
доцент кафедри
к.т.н., доцент

Закінчив Київський інститут інженерів Цивільної авіації у 1981 році з відзнакою.
У 1990 році захистів дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою “Задачі механіки тріщин для анізотропних тіл при дії локальних об’ємних навантажень” за спеціальністю 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла». Вчене звання доцента кафедри механіки отримав у 2002 році.
Працював на посадах – інженера НДЧ, інженера кафедри, асистента , доцента кафедри опору матеріалів. З 1999 по 2002 роки навчався у докторантурі НАУ, після закінчення якої працював на посаді старшого наукового співробітника. З 2004 року і по теперішній час займає посаду доцента кафедри.
Загальний трудовий стаж складає 48 років, у НАУ ‑ 45 років.
Напрям наукової діяльності: механіка композиційних матеріалів та механіка руйнування.
Викладає курси – “Механіка матеріалів та конструкцій”, «Опір матеріалів», «Технічна механіка», «Ударна міцність конструкційних елементів літальних апаратів з композиційних матеріалів», «Проектування та конструювання виробів з композиційних матеріалів» та «Експерименттальні дослідження композиційних матеріалів» українською та англійською мовами.
Є автором 56 наукових та начально-методичних праць та 2 авторських свідоцтв на винаходи.
Нагороди: нагрудний знак «Ветеран Національного авіаційного університету» (2016 рік), нагрудний знак «За сумлінну працю» (2021 рік).
Посилання на наукометричні профілі:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10154
Контактний е-mail: oashev@nau.edu.ua

БАЛАЛАЄВ Антон Валерійович
старший викладач кафедри
к.т.н.

Закінчив Національний авіаційний університет.
Галузь наукових досліджень: динаміка та міцність композиційних матеріалів, експериментальні методи досліджень напружено-деформованого стану, технологія виготовлення композиційних матеріалів.
Автор 5 наукових і методичних робіт. Викладає курси: „Теоретична механіка”, „Технічна механіка”, „Опір матеріалів”, «Експериментальні дослідження конструкцій із композиційних матеріалів» (українською та англійською мовами).
Посилання на наукометричні профілі:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12044

ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ Григорій Григорійович
старший викладач кафедри

Закінчив Київський інститут інженерів Цивільної авіації.
Галузь наукових досліджень: проблеми зовнішньої авіаційної акустики, дослідження акустичних характеристик і траєкторій при зльоті літаків, проблеми вузівської дидактики, проблеми терття та зношування в машинах та механізмах. Заснував Центр підготовки кваліфікованих яхтсменів НАУ, який має державну ліцензію. Являється керівником цього Центру. Відзначений нагрудним знаком « Почесний працівник авіаційного транспорту».
Автор понад 30 наукових і методичних робіт. Викладає курси: „Теоретична механіка”, „Технічна механіка” , «Прикладна механіка» (українською та англійською мовами).
Посилання на наукометричні профілі:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10149

Семак_

СЕМАК Інна Вікторівна

старший викладач кафедри

У 1985 р. закінчила Київський технікум радіоелектронних приладів. З 1985 по 1992 р. працювала в НДІ «Оріон» інженером. З 1993 по 2000 р. працювала в НАУ на посадах інженера, майстра виробничого навчання. З 2000 по 2014 рр. працювала провідним інженером кафедри машинознавства. З 2015 року працює старшим викладачем кафедри машинознавства. Має базову вищу освіту за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». В 2009 р. закінчила НАУ за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» та отримала диплом спеціаліста.
Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття. Виконує керівництво курсовими проектами та розрахунково-графічними роботами з дисциплін: «Деталі машин», «Основи конструювання», «Конструювання машин та механізмів», «Прикладна механіка і основи конструювання», «Технічна механіка», «Механіка».
Автор і співавтор 16 друкованих праць, у тому числі навчальний посібник «Деталі машин» з грифом МОН України 2021 року. Опублікувала 11 наукових статей та 5 методичних рекомендацій до виконання курсового проекту із дисциплін «Деталі машин» і «Конструювання машин та механізмів» та методичних рекомендацій до виконання РГР з дисциплін «Технічна механіка», «Прикладна механіка і основи конструювання».
Викладає курси – «Деталі машин», «Основи конструювання», «Акредитація випробувальних лабораторій», «Оцінка відповідності персоналу» та виконує керівництво кваліфікаційними роботами з напряму підготовки «Якість, стандартизація та сертифікація».
Напрям наукової діяльності: Дослідження несучої спроможності, експлуатаційної довговічності конструкційних вуглепластиків із врахуванням конструктивно-технологічних факторів.
Загальний трудовий стаж складає: 36 років, в НАУ – 28 років, стаж науково-педагогічної діяльності 11 років
Нагороди: Почесна Грамота Національного авіаційного університету (2008 рік), Нагрудний знак за «Сумлінну працю» (2017 рік).
Посилання на наукометричні профілі:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12035
Контактний е-mail: inna.semak@npp.nau.edu.ua

ФЕДОРЧУК Світлана Володимирівна
старший викладач кафедри

Закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації в 2001 р. за спеціальністю «Технічна експлуатація повітряних суден та авіадвигунів».
З 1996 року працює в НАУ на посадах інспектора, методиста вищої категорії, а з 2011 – старший викладач кафедри машинознавства та в 2010 році – аспірантуру НАУ.
Загальний трудовий стаж складає 30 років, в НАУ – 25 років.
Викладає дисципліни – «Теорія механізмів та машин», «Конструювання машин і механізмів та основи взаємозамінності», «Матеріалознавство», «Авіаційне матеріалознавство», «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів».
Автор і співавтор більше 50 друкованих праць, у тому числі 1 монографії, 3 навчальних посібника, 4 патентів України на корисну модель та 4 методичних розробок.
Посилання на наукометричні профілі:
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12016
Контактний e-mail: svitlana.fedorchuk@npp.nau.edu.ua