Індивідуальна освітня траєкторія

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧА ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти освітнього ступеня доктора філософії

АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів (11)
Спеціальність 131 «Прикладна механіка»
освітньо-наукова програма «Прикладна механіка»
4 семестр
Рекомендовані
Променеві методи обробки
Триботехнічні та експлуатаційні властивості мастильних матеріалів
Трибологія полімерних матеріалів
Альтернативні
Процеси фізико-хімічної механіки в елементах трибологічних систем
Присадки і добавки до мастильних матеріалів
Полімерні матеріали та композити триботехнічного призначення