Результати атестації аспірантів кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів

Відповідно до «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному авіаційному університеті» на кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів проведено річну атестацію аспірантів щодо виконання індивідуального плану наукової роботи.

Науково-педагогічні працівники кафедри та наукові керівники аспірантів заслухали звіти аспірантів першого року навчання Марчука Романа та Скворцова Олександра та другого року навчання Ільїної Ольги, Леусенко Дар`ї та Шамрая Віталія. Аспіранти звітували про хід виконання освітньої та наукової складових освітньо-наукової програми (ОНП) зі спеціальності 131 Прикладна механіка.

При обговоренні звітів аспірантів гарантом ОНП членом-кореспондентом НАН України, лауреатом Державної Премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., професором Кіндрачуком Мирославом відмічено високий рівень публікаційної активності аспірантів у закордонних та фахових виданнях України, завідувачем кафедри Мікосянчик Оксаною зазначена участь аспірантів в держбюджетній кафедральній науково-дослідній роботі «Підвищення довговічності та забезпечення міцності елементів конструкцій авіаційної техніки», д.т.н., професором Носко Павлом позитивно оцінена апробація результатів наукових досліджень аспірантів на конференціях та семінарах.

На засідання кафедри було запрошено стейкхолдера – менеджера зі збуту ТОВ «СПЕЦІМПОРТ» Єрмолович Анну Андріївну. Обговорено питання щодо залучення аспірантів до досліджень та моніторингу якості мастильних матеріалів, базових компонентів та поліфункціональних присадок, які застосовуються в авіаційній галузі та галузі машинобудування.

Усіма присутніми на засіданні одноголосно ухвалено рішення про позитивні результати атестації аспірантів, затверджено індивідуальні плани роботи аспірантів на наступний навчальний рік та надано рекомендацію щодо подовження навчання в аспірантурі.