Освітньо-професійна програма “Інженерія авіаційних конструкцій”

Кафедра технологій виробництва та відновлення авіаційної техніки здійснює підготовку фахівців з інженерії авіаційних конструкцій. Випускники цієї спеціалізації володіють знаннями з:

  • виготовлення сучасних інноваційних матеріалів та конструкцій з них;
  • прогресивних методів виробництва літальних апаратів та авіаційних двигунів;
  • методів неруйнівного контролю;
  • інноваційних методів відновлення деталей та конструкцій авіаційної техніки;
  • трибосистем машин і механізмів.

На сьогодні спеціалісти даного профілю працюють у різних галузях авіаційної та машинобудівної промисловості, зокрема на підприємствах авіа та ракетобудування, в підрозділах авіакомпаній які залучені до виготовлення, обслуговування та відновлення повітряних суден та авіаційних двигунів.
Спеціалісти цього напряму користуються високим попитом за кордоном та отримують високу заробітну плату.

The Department of Technology for Production and Recovery of Aviation Engineering carries out the training of specialists in the field of aircraft engineering. Graduates of this specialization have knowledge of:
– manufacturing of modern innovative materials and constructions from them;
– progressive methods of production of aircraft and aviation engines;
– methods of non-destructive testing;
– innovative methods of repairing parts and structures of aviation engineering;
– tribosystems of machines and mechanisms.
Today specialists of this profile work in various branches of aviation and machine-building industry, in particular, in aircraft and rocket industry, in the departments of airlines involved in the manufacture, maintenance and restoration of aircraft and aviation engines.
Specialists in this field are in high demand abroad and receive decent wages.