Історія кафедри ХІМ


КАФЕДРА ХІММОТОЛОГІЇ  (ХІМ)– одна з провідних кафедр університету. Кафедра є наймолодшою в університеті. Середній вік співробітників кафедри складає 46 років. Створена наказом ректора від 10.04.2007 р. № 72/од з метою подальшого розвитку хіммотологічного наукового напряму та підвищення якості підготовки фахівців-хіммотологів.
Історія кафедри бере початок з моменту заснування університету, коли була створена кафедра хімії та фізики, завідувачем якої з 1947 по 1954 р. був кандидат хімічних наук, професор Грацианський Микола Миколайович, з 1954 р. – доктор технічних наук, професор Арбузов Моісей Петрович, з 1961 р. – самостійною кафедрою хімії керує кандидат технічних наук, доцент Лернер Михайло Єліович.
У НАУ основи хіммотологічної науково-педагогічної школи почали закладатися з 50-х років минулого століття коли під керівництвом професора Костецького Б. І. і професора Голего Н. Л. були організовані триболабораторії, де за допомогою унікального устаткування досліджувалися процеси фізико-хімічної механіки матеріалів при терті, а на цій основі розроблялись рекомендації по підвищенню довговічності, надійності машин і механізмів і покращенню властивостей ПММ. У цих дослідженнях активно брали участь співробітники і студенти, багато хто з них стали великими вченими і організаторами науки (проф. Аляб’єв А. Я., проф. Запорожець В. В., проф. Назаренко П. В. та ін.).
У ці ж роки під керівництвом професора Башти Т. М. розпочато роботи в області теоретичних та експериментальних досліджень гідравлічних приводів та їх елементів.
До вирішення хіммотологічних проблем також підключилися кафедри деталей машин і механізмів (професор Райко М. В.) експлуатації авіатехніки (професор Черненко Ж. С.), фізики (проф. Соловйов А. М.), електротех-ніки (проф. Грохольський А. Л.) та інші підрозділи.
У шестидесяті роки позначилася чітка орієнтація хіммотологічних досліджень на вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням надійності роботи паливних, масляних і гідравлічних систем авіаційної техніки.
Результати досліджень, що проводяться, обговорювалися на семінарах і конференціях, чим підтверджувався орга-нічний зв’язок властивостей паливно-мастильних матеріалів (ПММ) і технічних рідин (ТР), конструкційних особливостей і технології експлуатації машин і механізмів.
Витоки хіммотологічної науково-педагогічної школи НАУ слід шукати у 1964 р.. Саме тоді, за ініціативою професора Олександра Аксьонова для вирішення науково-технічних проблем використання ПММ і ТР на кафедрі технічної експлуатації літальних апаратів і двигунів (завідувач – доцент Василь Сухарніков) створюється наукова група. У рамках наукових робіт школи із студентської лави беруть участь Белянський В. П., Тєрьохін В. І., Літвінов О. О., Козаченко О. І., Некіпелов Ю. Р., Бородін А. Е., Шепель А. Я.
З метою координації дослідницьких робіт і обговорення їх результатів в НАУ було формалізовано хіммотологічний науковий напрям під керівництвом ректора Олександра Аксьонова.
Для організації підготовки спеціалістів у галузі хімії і технології ПММ і ТР кафедру хімії було реорганізовано у кафедру хімії і технології ПММ, для керівництва якою з Київського політехнічного інституту було запрошено доктора хімічних наук, професора Чумакова Юрія Івановича.
Діяльність наукового напряму нерозривно пов’язана з навчальною роботою. У 1968 р. була створена самостійна кафедра хімії і технології ПММ. А вже через рік – факультет ПММ (перший декан – професор Олексій Літвінов).
У 1971 році з метою забезпечення навчального процесу з підготовки інженерів-механіків у галузі використання ПММ і ТР на створеному у 1969 р. факультеті ПММ, кафедру хімії і технології ПММ було розділено на дві кафедри: кафедру хімії та кафедру випробування та використання ПММ.
Кафедру хімії очолив кандидат хімічних наук, доцент Применко Валентин Іванович.
Кафедру випробування та використання ПММ очолив кандидат технічних наук, доцент Літвінов Олексій Олексійович.
Для викладання дисциплін на новоствореній кафедрі було запрошено науковців, які займались дослідженням під керівництвом професора Аксьонова О. Ф. До складу кафедри увійшли доценти Белянський Віктор Петрович, Некіпелов Юрій Георгійович, Козаченко Олександр Іванович, Терьохін В’ячеслав Іванович, Бородін Олександр Євстафійович, стар-ший викладач Федоров Юрій Кузьмич, завідувач лабораторії Гулєнко Людмила Федорівна, препаратор Боброва Катерина Кирсанівна.

Результатом цього стало значне підвищення професійного рівня системи контролю якості авіаційних ПММ.
Спадкоємицею цієї кафедри є кафедра хіммотології.
У 1972 р. при кафедрі випробування та використання ПММ почала роботу галузева науково-дослідна лабораторія дослідження фізико-хімічних і експлуатаційних властивостей авіаційних ПММ (ГНДЛ-12). Завідував лабораторією Анатолій Шепель. Наукове керівництво здійснювали Олексій Літвінов (1972–1977 рр.), а пізніше Віктор Белянський (1977–1997 рр.).
У зв’язку з упровадженням нових технологій виробництва палив для газотурбінних двигунів гостро постала проблема їх противозношувальних властивостей. Під керівництвом професора Аксьонова О. Ф. був створений колектив дослідників перед якими було поставлено завдання розробити ме-тодики визначення противозношувальних властивостей палив для повітряно-реактивних двигунів, вивчити вплив хімічного складу палив на їх протизношувальні властивості і роз-робити методи покращення протизношувальних властивостей палив. Ці завдання були успішно вирішені. Створена професором Аксьоновим О. Ф. школа дослідників і у подальші роки виконувала роботи в області хіммотології.
Здійснена конфігурація, створення солідної експериментальної бази і наявність підготовлених під час досліджень, що проводяться, фахівців в області експлуатаційних властивостей ПММ і ТР дозволило на початку семидесятих років підвищити якість виконуваних наукових досліджень, удосконалити науково-виробничу базу, організувати навчальний процес на базі існуючих спеціальностей із спеціалізацією з випробування та використання ПММ і ТР.
Перший випуск фахівців з випробування та використання ПММ і ТР відбувся в 1975 р. Практично усі випускники (близько 50 фахівців) працевлаштовані в експлуатаційних підприємствах, НДІ та навчальних закладах цивільної авіації.
У 1964 р. внаслідок змін структури навчального плану підготовки інженерів з ПММ кафедри випробування та використання ПММ та хімії були об’єднані в єдину кафедру, що отримала назву хімії і ПММ. Педагогічний колектив кафедри очолив професор Літвінов Олексій Олексійович.

До її складу увійшли провідні викладачі: професори Козаченко Олександр Іванович, Терьохін В’ячеслав Іванович, до-центи Некіпелов Юрій Георгійович, Лопатенко Світлана Кіндратівна, Новікова Валентина Федорівна, Ластовець Анатолій Миколайович, Белянський Віктор Петрович, Ширяєва Алла Миколаївна, Лернер Михайло Єлійович, Горбачевська Лідія Олександрівна, Єрьоменко Світлана Михайлівна, Сербіна Ралїса Володимирівна, старший викладач Федоров Юрій Кузь-мич, асистент Скрипка Наталія Іллівна, завідувач лабораторії Дзюбенко Микола Семенович.
Надалі були також продовжені науково-дослідні роботи хіммотологічного напряму. Фундаментальні дослідження по впливу розчинених у паливах газів на їх експлуатаційні властивості були виконані під керівництвом професора Белянського В. П. Була розроблена низка науково обґрунтованих методів підвищення протизношувальних властивостей палив та їх стабільності, а також детонаційної стійкості низькооктанових бензинів, отримано понад 20 авторських свідоцтв на винаходи в області хіммотології.
Під керівництвом професора Соловйова А. М. виконані роботи щодо дослідження фізико-хімічних властивостей палив для реактивних двигунів та удосконаленню стандарт-них методів визначення їх якості.
Наукові дослідження хіммотологічного напряму, будучи пріоритетними, постійно проводилися і проводяться на кафедрах хімії, хімії і ПММ, фізики, хімії і хімічних технологій (завідувачі кафедр професори Чумаков Ю. І., Літвінов А. А., Соло-вйов А. М., Іванов С. В.).
У 2000 р. внаслідок реорганізації та удосконалення роботи в університеті кафедра хімії і ПММ була перейменована у кафедру загальної хімії і технологій, що очолив доктор хімічних наук, професор Іванов Сергій Віталійович. До викладацького складу кафедри увійшли викладачі: професори Ледовських Володимир Михайлович, Білокопитов Юрій Васильович, доценти Борсук Павло Сергійович, Сокольський Георгій Володимирович, Ластовець Анатолій Миколайович, Бойченко Сергій Валерійович, Новікова Валентина Федорівна, Тітова Ольга Самійлівна, Войтко Ігор Іванович, Бережний Євген Олегович, асистенти Столярова Наталія Вікторівна, Скрипка Наталія Іллівна, Полякова Олена Володимирівна, Єфіменко Валерій Володимирович, Секістова Ірина Олексіївна, завідувач лабораторії Дзюбенко Микола Семенович, інженери Юрченко Валентина Миколаївна, Дзюба Юлія Миколаївна, Соколенко Оксана Миколаївна, Грушак Зоя Василівна, Полякова Лідія Андріївна, Олефір Валентина Степанівна, Задорін Михайло Володимирович, Уницька Ольга Володимирівна, Нижник Юліан Романович.
У контексті глобальних процесів здобуття державності та укріплення незалежності нашої держави в університеті продовжували відбуватись інноваційні процеси. Так, у 2001 р. було відкрито спеціальність «хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів» і кафедру було перейменовано на кафе-дру хімії і хімічної технології.
З метою подальшого розвитку хіммотологічного наукового напряму та підвищення якості підготовки фахівців-хіммотологів у 2007 р. на підставі рішення вченої ради університету від 21 лютого 2007 р. через розподіл кафедри хімії і хімічної технології у складі факультету екологічної безпеки Інституту міського господарства створено кафедру хіммотології для підготовки фахівців за спеціальністю 6/8/7.091604 – Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів.
Склад науково-педагогічних працівників кафедри у 2007 р. нараховував 10 осіб, п’ятеро з яких мають науковий ступінь та вчене звання.

У сучасних умовах, коли значно виросли вимоги до всіх видів продукції і послуг, включаючи консалтингові і освітні, змінились умови співпраці і взаємовідношення між учасника-ми.
У системі нафтопродуктозабезпечення та у системі ін-формаційного забезпечення роль хіммотологічної науково-педагогічної школи підготовки кадрів набуває вкрай важливо-го значення.
Кафедра займається підготовкою фахівців за денною та заочною формами навчання професійно орієнтованих для діяльності у сфері нафтопродуктозабезпечення, авіапаливозабезпечення, хімічної
технології палив, паливно-мастильних та вуглецевих матеріалів.
Сьогодні кафедра хіммотології веде підготовку фахівців з комплексу спеціальних дисциплін за наступними спеціальностями: «Технології і технологічне обладнання аеропортів», «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів», «Екологія і охорона навколишнього середовища», «Газотурбінні установки і компресорні станції». Кафедра здійснює також підготовку фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру. Тематика наукових досліджень кафедри всіляка, можна виділити розробку альтернативних палив, присадок різного призначення, зменшення втрат нафтопродуктів, вдосконалення технологій виробництва і відновлення якості нафтопродуктів, дослідження експлуатаційних властивостей ПММ і технічних рідин спеціального призначення.

Під керівництвом професора Бойченка С. В. створено і функціонує Український науково-дослідний і навчальний центр хіммотології і сертифікації ПММ і технічних рідин, що є правонаступником Українського центру авіаційної хіммотології і сертифікації авіаційних ПММ і ТР «УЦАХ-СЕПРО», створеного професором Белянським В. П. у 1994 р.
На базі центру, спільно з кафедрою хіммотології, Інститутом післядипломного навчання організовані курси підвищення кваліфікації працівників газотранспортних підприємств України і нафтохімічних лабораторій, підприємств нафтопродуктозабезпечення України, зокрема авіапаливозабезпечення (спільно з «ДП УкравіаПММ»). Випробувальне устаткування лабораторій центру дозволяє виконувати дослідження більшості нафтопродуктів в об’ємі вимог стандартів, у тому числі міжнародних.

Лабораторії центру акредитовані за міжнародними стандартами серії 17025 та 9001. Крім проведення наукових досліджень у центрі здійснюється навчальна робота щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, робота якого пов’язана з виробництвом, застосуванням і контролем якості ПММ і ТР, а також розробка навчально-методичної і нормативної літератури.
Центр і кафедра хіммотології комплексно беруть актив-ну участь у науковій та навчальній діяльності університету, зокрема організовуючи науково-технічні конференції, семінари, симпозіуми, у тому числі міжнародні, а також виконуючи ряд науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт як вітчизняних, так і закордонних замовників.
Концепція розвитку хіммотологічного наукового напряму в НАУ орієнтована на інноваційну модель, що дозволить в умовах кризисної ситуації на ринку ПММ і ТР зберегти і примножити досягнення працівників НАУ та підвищити рівень розробок і відкриттів до конкурентоспроможного, і за короткий строк упровадити їх у практику, а також створити базу для покращення умов праці науково-педагогічних співробітників хіммотологічного напрямку, реалізації їх наукових і навчальних програм, виявлення та розвитку талановитих творчих особистостей серед студентської молоді, підготовки кадрів вищої кваліфікації.
Основним завданням є виконання фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт відповідно до наукових направлень університету, а саме: хіммотологія, трибохімія, трибологія, охорона навколишнього природного середовища і безпека життєдіяльності, сертифікація і управління якістю, ви-пробування, діагностика, допуск до виробництва і використання паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин зокрема, в авіаційній галузі, з метою вирішення пріоритетних завдань науки і практики.
Завданнями хіммотологічного наукового напряму є:
1. Використання і примноження існуючого науково-педагогічного потенціалу для розробки і впровадження інноваційних екологічно чистих технологій у сфері нафтопродуктозабезпечення.
2. Організація виробництва конкурентоспроможної на світовому ринку високотехнологічної науково-технічної продукції, спрямованої на підвищення раціонального використання ПММ і ТР. Широка співпраця з цією метою із закордонними партнерами.
3. Створення необхідних умов для підготовки (перепід-готовки, стажування, практики) висококваліфікованих кадрів для тих галузей економіки, де використовуються ПММ і ТР, тобто хіммотологів.
У 2008 р. з метою підвищення якості підготовки фахівців у галузі хіммотології на підставі рішення вченої ради універси-тету, протокол №6 від 22 жовтня 2008 р., за наказом ректора університету від 07 листопада 2008 року №236/од було лікві-довано кафедру технологічного обладнання через об’єднання з кафедрою хіммотології. Об’єднана кафедра залишила свою назву хіммотології.
2009 рік. На кафедрі працюють 15 науково-педагогічних працівників та 9 працівників навчально-допоміжного складу. Серед них: член-кореспондент НАН України Аксьонов Олек-сандр Федотович; професори: Терьохін В’ячеслав Іванович та Матвєєва Олена Львівна; доценти: Новікова Валентина Федорівна, Нікітін Андрій Геннадійович, Зубченко Олександр Миколайович, Захарчук Василь Петрович, Любінін Йосип Абрамович; асистенти Луганова Тетяна Олександрівна, Черняк Лариса Миколаївна, Полякова Олена Володимирівна, Машинська Наталія Віталіївна, Курок Людмила Миколаївна, Трофімов Ігор Леонідович; завідувач лабораторії Свірська Людмила Станіславівна, провідні інженери: Пивоварова Тамара Григорівна та Вєрягіна Лада Сергіївна; інженери І категорії: Довгінка Уляна Степанівна та Павлюх Леся Іванівна; інженери ІІ категорії: Іванченко Оксана Володимирівна та Трітиніченко Валентина Леонтіївна; інженери Гутніченко Вадим Павлович та Шовкалюк Олексій Костянтинович.
Кафедра успішно співпрацює з Українським науково-дослідним та навчальним центром хіммотології та сертифікації ПММ і ТР НАУ, УкрНДІ НП «МАСМА», Інститутом фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, Інститу-том біоорганічної та нафтохімії НАН України, НУ «Львівська політехніка», Дніпропетровським хіміко-технологічним універ-ситетом, ПАТ «Лукойл-Одеський НПЗ», Кременчуцьким НПЗ, Лисичанським НПЗ, ВАТ «АЗМОЛ», ДП МА «Бориспіль», ДП «УкравіаПММ», ДП «Укртрансгаз», АТ «Київтрансгаз» та іншими установами та організаціями.