Перспективний план розвитку кафедри АЕМ на 2013-2017 навчальні роки

 Кафедра є випусковою з двох спеціальностей: «Енергетичний менеджмент» та «Автоматика та автоматизація на транспорті».

Основна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці  фахівців з глибокими теоретичними знанням в галузі сучасних систем автоматизації виробничих процесів, виробництва, транспортування, розподілу, перетворення та споживання енергії, практичної підготовки в галузі автоматики, електротехніки та електромеханіки з метою найбільшого наближення освіти випускників до вимог сучасного виробництв. Існує декілька шляхів досягнення цієї мети:

– постійне підвищення рівня кваліфікації викладачів кафедри на передових підприємствах галузі та наукових установах (у тому числі через захист наукових робіт);

– організація філій кафедри на підприємствах галузі та наукових установах (закріплення позицій на створених філіях);

– залучення до навчального процесу на філіях кращих спеціалістів підприємств;

– проведення госпдоговірних та держдоговірних науково-дослідних робіт та впровадження їх результатів на потребу підприємств галузі;

– проведення виробничих та переддипломних практик на підприємствах галузі та наукових установах НАНУ;

– проведення щорічної наукової конференції за напрямом діяльності на базі кафедри;

– активна участь в наукових конференціях, симпозіумах та наукових семінарах за напрямами діяльності кафедри;

– модернізація навчальних та наукових лабораторій до рівня сучасних

вимог виробництва;

 – забезпечення всіх дисциплін, які читаються кафедрою, навчально-методичними комплексами на електронних носіях.

1. Підвищення якості навчального процесу

№п/п Найменування роботи Відповідальний виконавець, виконавці Термін закінчення роботи Відмітка про виконання
1. Створення науково-навчальної лабораторії БПЛА проф. Казак В.М., доц. Шевчук Д.О., інж. Рудяк В.А. 2015
2. Створення науково-навчальної лабораторії інформаційно-вимірювальної техніки та технологій  доц. Єнчев С.С., доц. Мазур Т.А, асист.Прохоренко І.В., Рудяк В.А., Дубась  М.Є. 2016
3. Модернізація навчальної лабораторії електроенергетичні системи повітряних суден проф. Захарченко В.П., доц. Ільєнко С.С.,інж. Крюк В.Г. 2014
4. Модернізація навчальної лабораторії електричні системи та мережі проф. Захарченко В.П., доц. Ільєнко С.С.,інж. Крюк В.Г. 2015

2. Розробка, модернізація та оновлення матеріально технічної бази для проведення лабораторних робіт, практик та науково-дослідних робіт

№п/п Найменування роботи Відповідальний виконавець Термін закінчення роботи Відмітка про виконання
1. Розробка лабораторного стенда “Вимірювання напруг та струмів” доц. Єнчев С.В. 2014 р.
2. Розробка лабораторного стенду “Вимірювання опорів” доц. Єнчев С.В. 2015 р.
3. Розробка лабораторного стенду “Вимірювання параметрів комплексного опору” доц. Єнчев С.В. 2016 р.
4. Розробка лабораторних робіт з дисциплін “Автоматизовані системи управління виробництвом” та “Автоматизований електропривод” проф. Самков О.В. 2015 р.
5. Розробка двох лабораторних робіт «Низьковольтні РУ», «Високовольтні РУ» з дисципліни «Електрична частина станцій і підстанцій» доц. Козлов В.Д. 2014 р.

3. Підвищення якості практичної підготовки студентів

№п/п Найменування роботи Відповідальний виконавець Термін закінченняроботи Відмітка про виконання
1. Пролонгація договору кафедри з ДАКХ «Артем» про науково-технічне співробітництво проф. Шмаров В.М., проф. Казак В.М. 2013-2015
2. Використання філії кафедри на ДАКХ «Артем» для проведення практик проф. Казак В.М.,ст. викл. Марченко М.Л. 2013-2015
3 Пролонгація договору кафедри з ДКБ «Луч» про науково-технічне співробітництво проф. Шмаров В.М., проф. Казак В.М. 2013-2016
4. Використання філії кафедри наДКБ «Луч»  для проведення практик проф. Казак В.М., проф. Доценко Б.І 2013-2016
5. Використання філії кафедри в НАНУ, Інститут кібернетики для проведення всіх видів занять проф. Шмаров В.М., проф. Казак В.М., проф. Дейнека В.С. 2013-2016
6. Використання підрозділів АНТК «Антонов» для виконання НДР та проведення науково-дослідної, експлуатаційної та переддипломної практик проф. Шмаров В.М., проф. Захарченко В.П., доц. Ільєнко С.С. 2013-2017
7. Укладення договору про про науково-технічне співробітництво з фірмою 1С» проф. Шмаров В.М., проф. Самков О.В. 2013-2017

 

4. Проведення підготовки слухачів курсів підвищення кваліфікації за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»

№п/п Найменування роботи Відповідальний виконавець Термін закінченняроботи Відмітка про виконання
1. Розробка навчального плану курсів підвищення кваліфікації працівників служб електросвітлосигнального забезпечення польотів. проф. Захарченко В.П.,доц. Тихонов В.В., доц. Ільєнко С.С. 2013
2. Проведення курсів підвищення кваліфікації працівників служб електросвітлосигнального забезпечення польотів аеропортів Львів, Ташкент, Вільнюс, Київ, Алмати, Бішкек. доц. Тихонов В.В., доц. Ільєнко С.С., доц. Козлов В.Д., доц. Кравчук М.П. 2013-2016

 

5. Видавнича діяльність

№п/п Найменування роботи Автори Термін закінченняроботи Відмітка про виконання
Підручники
1. Автоматизація трубопровідного транспорту Казак В.М.,Бєльська О.А.,Гасіджак В.С.,Шевчук Д.О. 2014
2. Електропостачання повітряних суден Захарченко В.П.,Єнчев С.В.,Красношапка Н.Д.,Тихонов В.В.,

Ільєнко С.С.

2015
Навчальні посібники
1. Електричні системи та мережі Захарченко В.П.,Єнчев С.В.,Красношапка Н.Д.,Тихонов В.В. березень2014 р.
2. Автоматизація авіаперевезень Тачиніна О.М. травень2016 р.
3. Системи вимірювання, обліку та керування енерговикористанням Гуз Ю.Т.,Єнчев С.В.,Мазур Т.А.,Прохоренко І.В.,

Сильнягін А.О.

квітень2017 р.
4. Системи вимірювання, обліку та керування енерговикористанням Гуз Ю.Т.,Єнчев С.В.,Мазур Т.А.,Прохоренко І.В.,

Сильнягін А.О.

квітень2017 р.
5. Методичні вказівки до виконання КП з дисципліни«Електрична частина станцій і підстанцій» Козлов В.Д. 2015 р.