Перелік предметів кафедри АЕМ

За напрямом підготовки: 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Основи авіації і космонавтики
Електротехніка та електромеханіка
Метрологія, технологічні вимірювання та прилади
Електроніка та мікропроцесорна техніка
Теорія автоматичного керування
Технічні засоби автоматизації
Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
Автоматизація технологічних процесів
Автоматизовані системи управління виробництвами
Проектування систем автоматизації
Основи охорони праці
Автоматизований електропривід транспортних систем
Основи гідропневмоавтоматики
Прикладна механіка і основи конструювання
Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації на транспорті
Комп’ютерно-інтегровані комплекси та системи керування на транспорті
Надійність та діагностування автоматизованих систем і комплексів
Військова підготовка
Надійність та діагностування автоматизованих систем і комплексів
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Теорія інформації
Основи теорії масового обслуговування
Цифрові системи обробки інформації та керування
Основи системного аналізу
Технічна експлуатація автоматизованих систем і комплексів
Навчальні практики
Фахова ознайомлювальна практика
Електромонтажна практика
Виробничі практики
Комп’ютерна практика
Виробнича практика
Переддипломна практика
Дипломне проектування
За спеціальністю 7.05020203 «Автоматизація та автоматика на транспорті (за видами транспорту)»
Автоматизація управління ресурсами
Системний аналіз автоматизованих організаційно-технічних систем
Правове забезпечення транспортних технологій та їх контроль
Управління проектами в транспортній галузі
Робототехнічні системи та комплекси
Обчислювальні комплекси, системи та мережі
Функціональні автоматизовані системи та комплекси повітряних суден
Автоматизовані світлосигнальні комплекси
Обслуговування та ремонт автоматизованих систем авіаційного транспорту
Автоматизація авіаперевезень
Управління технічним станом автоматизованих об’єктів авіаційного транспорту
Газоперекачувальні агрегати з газотурбінним приводом
Електричне обладнання компресорних станцій
Обслуговування та ремонт автоматизованих систем трубопровідного транспорту
Системи автоматичного керування газотурбінними установками
Автоматизація трубопровідного транспорту
Інтелектуальна власність
Програмні засоби систем автоматизації та управління
Комп’ютерні технології в галузі автоматизації та управління

За спеціальністю 8.05020203«Автоматизація та автоматика на транспорті»
Автоматизація управління ресурсами
Системний аналіз автоматизованих організаційно-технічних систем
Правове забезпечення транспортних технологій та їх контроль
Управління проектами в транспортній галузі
Робототехнічні системи та комплекси
Обчислювальні комплекси, системи та мережі
Основи наукових досліджень
Інтегровані системи керування на транспорті
Математичні методи моделювання та оптимізації
Діагностика і надійність автоматизованих транспортних систем
Автоматизація проектування систем і засобі в керування
Інтелектуальна власність
Програмні засоби систем автоматизації та управління
Комп’ютерні технології в галузі автоматизації та управління
Виробничі практики
Науково-дослідна практика
Переддипломна практика
Кваліфікаційний екзамен
Виконання дипломної роботи
За напрямом підготовки: 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»
Теоретичні основи електротехніки
Електрична частина станцій та підстанцій
Електричні системи та мережі
Електричні машини
Безпека життє діяльності
Основи охорони праці
Екологія(за професійним спрямуванням)
Електротехнічні матеріали
Основи метрології та електричних вимірювань
Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
Техніка високих напруг
Економіка і організація виробництва
Основи авіації і космонавтики
Хімія
Промисловаелектроніка
Мікропроцесорна техніка
Теплотехнологічні процеси та установки
Системи автоматизованого проектування
Автоматизований електропривод
Альтернативні джерела електроенергії
Енергетичний аудит
Основи енергоменеджменту
Надійність та діагностика електрообладнання
Технічна термодинаміка
Тепломасообмін
Військова підготовка
Технічна термодинаміка
Тепломасообмін
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Теплотехнічні вимірювання
Основи автоматики енергетичних систем
Прилади обліку енергії
Системи електропостачання повітряних суден
Енергоресурсозбереження
Навчальні практики
Фахова ознайомлювальна практика
Електромонтажна практика
Виробничі практики
Комп’ютерна практика
Виробнича практика
Переддипломна практика
Дипломне проектування
За спеціальністю 7.05070108 «Енергетичний менеджмент»
Енергозбереження в технологічних процесах авіаційної галузі
Енергетичний менеджмент
Правове забезпечення енерговикористання та енергетичний контроль
Основи системного аналізу
Маркетингові дослідження в енергетиці
Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням
Менеджмент контролю якості
Інтелектуальна власність
Енергозбереження в системах електропостачання і теплопостачання
Виробничі практики
Експлуатаційна практика
Переддипломна практика
Кваліфікаційний екзамен
Виконаннядипломного проекту (роботи)
За спеціальністю 8.05070108 «Енергетичний менеджмент»
Енергозбереження в технологічних процесах авіаційноїгалузі
Енергетичний менеджмент
Основи наукових досліджень
Математичні методи оптимізації
Моделювання та прийняття рішень в енергетичних системах і споживачах
Управління проектами енерговикористання
Інтегроване ресурсне планування в енергетиці
Правове забезпечення енерговикористання та енергетичний контроль
Основи системного аналізу
Маркетингові дослідження в енергетиці
Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням
Менеджмент контролю якості
Патентознавство та авторське право
Забезпечення енергоощадності цивільних та промислових споруд
Інтелектуальна власність
Ціноутворення на ринках енергії
Енергозбереження в системах електропостачання і теплопостачання
Виробничі практики
Науково-дослідна практика
Переддипломна практика
Кваліфікаційний екзамен
Виконання дипломної роботи