Наука кафедри АЕМ

Основні напрямки наукових досліджень:

1. Системні методи збереження живучості та відновлення керованості ЛА в особливих ситуаціях у польоті – наук. кер. д.т.н., проф. Казак В.М.

2. Математичне моделювання процесів у багатокомпонентних середовищах – наук. кер. д.т.н. академік НАНУ Дейнека В.С.

3. Вирішення важливої науково-технічної проблеми високоточних дистанційних вимірювань поверхонь складної конфігурації – наук. кер. д.т.н., проф. Шмаров В.М.

4. Автоматизовані системи навігації та керування – наук.  кер. д.т.н. проф. Асланян А.Е.

5. Синтез систем підтримки і прийняття рішень – наук. кер. д.т.н., проф. Самков О.В.

6. Автоматизовані комплекси контролю та діагностики – наук. кер. д.т.н. ,проф. Доценко Б.І.

7. Адаптивні системи управління- кер. д.т.н., проф. Лисенко О.І.

8. Системні методи забезпечення відмово-безпеки авіоніки та електроенергетичних комплексів повітряних суден на життєвому циклі– наук. кер. к.т.н., проф. Захарченко В.П.

9. Дослідження та розробка новітніх інформаційних  технологій в енергетиці-наук. кер. к.т.н., доц. Козлов В.Д.

Науково-дослідна робота (наукові проекти)

Науково-дослідна робота 722-ДБ11 «Методи збереження керованості та стійкості літака в умовах раптового виникнення аварійної ситуації у польоті» (Науковий керівник Казак В.М., науково-дослідна група: 7 – штатних працівників, 5 – аспірантів, (всього 12 працівників).

2. Науково-дослідна робота №875-ДБ13 “Автоматизований програмний комплекс для впровадження системи збору та аналізу інформації з енерговикористання об’єктів галузі освіти“ (науковий керівник Самков О.В., науково-дослідна група: 3 – штатних працівників, 5 – студентів, (всього 8 працівників).

3. Кафедральна держбюджетна тема № 92/07.01.05 «Управління динамічними системами та їх станом» (науковий керівник Шмаров В.М., науково-дослідна група 20 штатних працівників кафедри: 4– доктора технічних наук, професора, 1 – професор, кандидат технічних наук, 7 – доцентів, кандидатів технічних наук, 1 – старший викладач, 7– асистентів.

За результатами наукових досліджень викладачами кафедри отримано 17 авторських свідоцтв на винаходи (Шмаров В.М., Казак В.М., Воробйов В.М., Доценко Б.І., Лисенко О.І., Захарчеко В.П., Тачиніна О.М., Шевчук Д.О., Кравчук М.П.), видано 13 монографій. Отримані результати наукової та винахідницької діяльності упроваджені в ДП «Антонов», ДАХК «Артем», КБ «Луч», Серійний завод «Авіант», АРЗ 410.

Кафедра веде секцію в двох міжнародних наукових конференціях “АВІА” (1999-2012) та «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI, м. Євпаторія) (2005 -2012), а також в науково-технічній конференції молодих учених, аспірантів та студентів “Політ” (2002–2012). Представники кафедри приймають активну участь в інших Міжнародних наукових конгресах та конференціях.

Кафедра піклується про науково-педагогічні кадри. За зазначений період на кафедрі захистили 10 кандидатських дисертацій.

1. Бельська Олександра Арутюнівна – за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту, тема дисертації: «Методика організації технічного обслуговування за станом газоперекачувальних агрегатів газотранспортної системи» – керівник д.т.н., проф. Казак Василь Миколайович, 2008 р.

2. Завгородній Сергій Олександрович – за спеціальністю 05.13.03 – Системи та процеси керування, тема дисертації: «Синтез комплексованої системи автоматичного керування літаком малої авіації в умовах невизначеності»– керівник д.т.н., проф. Казак Василь Миколайович, 2008 р.

3. Шепелєв Юрій Іванович – за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту, тема дисертації: «Методи та алгоритми підвищення достовірності контролю безплотного літального апарату» – керівник д.т.н., проф. Доценко Борис Іванович, 2008 р.

4. Мазур Тетяна Аркадіївна – за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту, тема дисертації «Забезпечення якості генерування змінного струму постійної частоти на експлуатаційних режимах ближньомагістральних літаків» – керівник д.т.н., проф. Казак Василь Миколайович, 2009 р.

5. Кравчук Микола Петрович – за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту, тема дисертації: «Підвищення ефективності функціонування ергатичної системи управління літаком при виконанні посадки» – керівник д.т.н., проф. Казак Василь Миколайович, 2009 р.

6. Лейва Каналес Максимо Ремигио – за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту, тема «Діагностика технічного стану пілотажно-навігаційного обладнання в динамічному режимі» – керівник д.т.н., проф. Казак Василь Миколайович, 2010 р.

7. Гасиджак Віктор Степанович – за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту, тема  «Класифікація вібраційного стану газотурбінного двигуна в процесі експлуатації з використанням інтелектуальних технологій» – керівник д.т.н., проф. Казак Василь Миколайович, 2010 р.

8. Ільєнко Сергій Сергійович – за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту тема «Підвищення ефективності електротехнічних систем авіоніки на стадіях випереджувальних експлуатаційних стендових та довідних випробувань» – керівник д.т.н., проф. Воробйов Владислав Михайлович, 2011 р..

9. Кірчу Павло Іванович – за спеціальністю 05.13.03 – Системи та процеси керування, тема дисертації «Метод адаптивного синтезу оптимального за енерговитратами закону керування телекомунікаційною аероплатформою» керівник – д.т.н., проф. Лисенко Олександр Іванович, 2012 р.

10. Кулалаєв Андрій Вікторовмч – за спеціальністю 05.13.03 – Системи та процеси керування, тема дисертації «Сиентез систем управління просторовим положенням ігнфоормаціних тканалів при оптико-електронній протидії безпілотним літальним апаратом» керівник – Казак Василь Миколайович, 2013 р.

11. Новачук Лілія Віталіївна – кваліфікаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук НАУ, тема «Шляхи підвищення ефективності енергозбереження з використанням когнітивного моделювання» – керівник  д.т.н., проф. Казак Василь Миколайович, 2009 р.

Більшість фахівців, що захистили дисертації, залишилися на факультеті (Бельська О.А., Шепелєв Ю.І., Кравчук М.П., Мазур М.П., Ільєнко С.С.)

На сьогоднішній день 5 викладачів кафедри працюють над докторськими дисертаціями: Захарченко В.П. – науковий консультант д.т.н., проф Асланян А.Е., Гуз Ю.Т. – науковий консультант д.т.н., проф Касьянов В.О., Єнчев С.В. – науковий консультант д.т.н., проф. Панін В.В., Тачиніна О.М. – науковий консультант д.т.н., проф. Казак В.М., Шевчук Д.О. – науковий консультант д.т.н., проф. Казак В.М.

Навчально-методична робота

Використання сучасних інформаційних технологій є ефективним методом навчання студентів кафедри і підвищення кваліфікації фахівців в енергетичній та транспортній галузі. Їх розвиток вимагає створення нових методик і навчальних посібників – електронних підручників в усіх напрямках автоматики та автоматизації на транспорті та енергетичному менеджменту. Навчально-методична робота кафедри автоматизації та енергоменеджменту спрямована на удосконалення підготовки спеціалістів даного профілю. При цьому значна увага приділяється видавництву навчальних посібників з електронним супроводом для самостійної роботи студентів, розробці програм і методичного забезпечення для дистанційного навчання.

За останні 5 років кафедра підготовила й опублікувала 5 підручників з грифом МОН України, 8 навчальних посібників, 17 лабораторних практикумів.

Публікації останніх років:

 1. Казак В.М. Системний аналіз автоматизованих організаційно-технічних систем. – К.: НАУ, 2007. – 181 с.
 2. Козлов В.Д., Єнчев С.В. Електричні апарати. Модуль 3. Вимірювальні, контролюванні та захисні апарати: посібник. – К.: НАУ, 2007. – 72 с.
 3. Захарченко В.П., Тихонов В.В. Проектування електропостачання авіаційного підприємства: Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2008. – 68 с.
 4. Кулик М.С., Казак В.М., Гусинін В.П., Гусинін А, Тачиніна О.М. Дирижаблі Ч.2: Навчальний посібник. – К.:НАУ-друк, 2010.– 180 с.
 5. Казак В.М., Доценко Б.І., Кузьмін В.П., Шепелєв Ю.І., Шевчук Д.О. Надійність та діагностика електрообладнання (під заг. ред. Казака В.М.) Навчальний посібник. – К.: Видавництво «КПІ», 2009. – 240с.
 6. Красношапка Н.Д. Електротехніка та електромеханіка. Конспект лекцій / Красношапка Н.Д., Єнчев С.В. – Київ: НАУ, 2010. – 64 с.
 7. Казак В.М. Системні методи відновлення живучості літальних апаратів в особливих ситуаціях у польоті. Монографія. – К.: «НАУ-друк», 2010. – 240с.
 8. Асланян А.Е., Пархоменко В.Л., Бєльська О.А. Практикум з теорії лінійних систем автоматичного керування  Навчальний посібник. Київ Вид.-полігр. центр АМУ 2011 13 300 Лист № 1/11-8103 від 29.08.11 р.
 9. Шмаров В. Н., Скрипец А.В. Свечников В.В. Основы систем информации и навигации. Учебное пособие.–Киев, 2012.–144 с.
 10. Казак В.М. Основи контролю та технічної діагностики. Підручник під грифом МОН /Василь Миколайович Казак. – К.: НАУ, 2013. – 300 с.
 11. Казак В.М. Надійність елементів та систем автоматики. Навч. посібник під грифом МОН /Казак В.М., Аверіна Т.В.. – К.: Видавництво «КПІ», 2013. – 210 с.
 12. Казак В.М. Надійність та діагностика електрообладнання. Навч. посібник під грифом МОН /Казак В.М., Доценко Б.І., Шепелєв Ю.І., Шевчук Д.О. – К.: Видавництво НАУ, 2013. – 275 с.

 

Кафедра постійно нарощує набір в аспірантуру, сьогодні на кафедрі вчаться 10 аспірантів.

Аспіранти кафедри активно залучаються до міжнародних програм. Так у 2012 році аспіранти професора Казака В.М отримали гранти на стажування за кордоном: Бабенко А.Є. – у Вищому інституті аеронавтики та космосу, Тулуза (Франція) та Горбач О.К – в Університеті Сальфорда, Манчестер, (Великобританія).

9. Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями викласти (окремо по кожній країні)за формою.

Країна партнер (за алфавітом) Установа – партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні результати та публікації
Великобританія Університет Сальфорда, Манчестер Аспірант  Горбач О.К.  Науковий керівник д.т.н., проф. Казак В.М. Залучення аспірантів до міжнародних програм за 2013 н.р. Спільна наукова діяльність в рамках НДР 722 ДБ11.
Тулуза (Франція) Вищий інститут аеронавтики та космосу Аспірант  Бабенко А.Є.  Науковий керівник д.т.н., проф. Казак В.М. Залучення аспірантів до міжнародних програм за  2013 н.р. Спільна наукова діяльність в рамках НДР 722 ДБ11.
Швеція Королівський технологічний інститут Аспірант  Бабенко А.Є.  Науковий керівник д.т.н., проф. Казак В.М. Продувка, презентація результатів дослідження
Швеція Лундський університет Студент Проценко Б. (403). Науковий керівник д.т.н., проф. Казак В.М. Продувка, презентація результатів дослідження
Швеція Технологічний інститут Чалмерса Зміна теплового прикордонного шару та аеродинамічних характеристик при раптовій зміні геометричних форм рухомого тіла Продувка, презентація результатів дослідження

На кафедрі працюють 3 студентських наукових гуртки:

– Системні методи збереження живучості та відновлення керованості ЛА в особливих ситуаціях у польоті (керівник гуртка –д.т.н., проф. Казак В.М..)

– Синтез систем підтримки і прийняття рішень (керівник гуртка – д.т.н., проф. Самков О.В..)

– Інформаційно-вимірювальна техніка та технології на транспорті (керівник гуртка –к.т.н., доц. Єнчев С.В.)

Результати наукової діяльності студенти доповідають на кафедральних семінарах, студентських наукових конференціях: МНК «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI, м. Євпаторія), Міжнародній науково-практичній конференції MINTT ( м. Херсон), Науково- технічній конференції студентів та молодих вчених «Наукоємні технології ( м. Київ), МНК «Політ».

У рамках проведення Міжнародної науково технічної конференції студентів та молодих вчених «Політ» при кафедрі функціонує секція «Технологія та технологічне обладнання на т транспорті», де щорічно заслуховується 15-20 студентів. Кращі доповіді відзначаються на засіданні кафедри та рекомендується до опублікування у збірнику наукових праць «Наука і молодь».

Студенти кафедри приймають активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах, зокрема:

студентка 4 курсу Ничипоренко Л.В. та студент 5 курсу Степанюк О.А отримали дипломи І ступеня  за участь у Х-му Всеукраїнському конкурсі «Молодь – енергетиці України – 2011» – науковий керівник д.т.н., проф. Самков О.В.

студенти кафедри отримують іменні стипендії та премії:

– стипендія академіка В. Челомея – студента 303 групи, Павлишена В.В. (2011 р.);

– стипендія ректора НАУ студента 506 групи – Степанюк О.А (2011 р.);

– Премія благодійного фонду Леоніда Кучми «Україна» – студента 403 групи, Павлишена В.В. (2012 р.).

Видатні випускники кафедри

Майже 300 випускників нашої кафедри займають високі посади в авіаційній галузі країн СНД, а також за кордоном:Німеччина, Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Мадагаскар, Марокко, Сомалі, Сирія, В’єтнам, Китай, Венесуела. Серед них:

 1. Станицький Олександр Васильович, заступник генерального директора авіакомпанії „Сибір”, м. Іркутськ;
 2. Старинський Віктор Васильович, заступник головного конструктора АНТК ім. О.К. Антонова, м. Київ;
 3. Савелов Олександр Олександрович, доцент кафедри ЕОЛА Московської транспортної академії (МІІЦА), м. Москва;
 4. Клаус Дітер Бергнер, віце-президент компанії „European Avia AeroSpace company”, Німеччина;
 5. Кавунов Володимир Миколайович (випуск 1975 р.). Начальник відділу сертифікації аеродромів Державного департаменту авіаційного транспорту.
 6. Хороших Володимир Іннокентійович, заступник генерального директора міжнародного а/п „Сімферополь”, м. Сімферополь;
 7. Міллер Олександр Олександрович, генеральний директор „Авиазаказ”, м. Москва;
 8. Барановський Олег Григорович, провідний спеціаліст Упраління розвитку і сертифікації аеропортів, м. Київ;
 9. Пуляєвський Юрій Юхимович, начальник ВТК авіакомпанії „ВоронежАвиа”, м. Воронеж;
 10. Ярославцев Сергій Іванович, начальник служби ЕСТОП а/п „Ташкент”, м. Ташкент;
 11. Сіренченко Сергій Володимирович, головний енергетик „Украерорух”, м. Київ;
 12. Зотов Володимир Миколайович, начальник служби ЕСТОП а/п „Бориспіль”, м. Бориспіль.
 13. Гордєєв Олексій Олегович, генеральний директор “AFL-Україна”, м. Київ;
 14. Кіркач Віктор Миколайович (випуск 1985 р.). Провідний інженер вузла електросвітлотехнічного забезпечення польотів Державного міжнародного аеропорту Бориспіль.