Досягнення кафедр АКІ

Історично кафедри інституту були і є нині науковими центрами у своїх галузях. Наукові школи створені такими видатними вченими як Костецький Б.І., Голего М.Л., Пеньков О.М., Башта, Т.М. Мхитарян А.М., Лозицький Л.П., Карлашов О.В., продовжують розвиватись, виконують значний обсяг наукових досліджень за державними замовленнями та в інтересах підприємств, готують спеціалістів вищої кваліфікації, активно залучають до наукової роботи студентів.

Наукова школа «Тертя та зношування в машинах» була заснована д.т.н., проф. Костецьким Б.І., яку розвивали та продовжували: член-кореспонденти НАН України Голего М.Л. та Аксьонов О.Ф., д.т.н., проф. Богомолов М.І., д.т.н., проф. Аляб’ев А.Я., д.т.н., проф. Назаренко П.В. За час існування школи підготовлено та захищено 24 докторських та понад 100 кандидатських дисертацій.

Наукова школа «Експлуатаційна надійність та довговічність літальних конструкцій», яка була заснована член-кореспондентом, д.т.н., проф. Пеньковим О.М. Підготовлено 24 кандидати та 3 доктори технічних наук.

Наукова школа «Рідинно-газові системи повітряних суден» була створена видатним фахівцем з гідроприводу та гідроавтоматики літальних апаратів д.т.н., проф. Баштою Т.М. Із стін лабораторій вийшло більше 76 кандидатів та 14 докторів наук.

Наукову школу «Експлуатаційна надійність та довговічність авіаційних двигунів» заснував д.т.н., проф. Лозицький Л.П., яку продовжували д.т.н., проф. Вєтров А.М. та д.т.н., проф. Кулик М.С. Підготовлено 52 кандидати наук та 11 докторів наук.

Розробка стратегій, методів та засобів «Підвищення ефективності льотної та технічної експлуатації повітряних суден» здійснювались науковою школою під керівництвом д.т.н., проф. Черненко Ж.С. та д.т.н., проф. Комарова А.О., яка продовжена д.т.н., проф. Дмитрієвим С.О. Підготовлено 11 докторів наук та 61 кандидатів наук.

Наукову школу з великим спектром наукових напрямків у галузі аеромеханіки та динаміки польоту створив д.т.н., проф. Мхитарян Арташес Мелконович.

Підготовлено більше 100 кандидатів наук та 19 докторів наук.

Колектив наукової школи на чолі з д.т.н., проф. Карлашовим О.В. досліджував широке коло питань, пов’язаних з деформацією, руйнуванням матеріалів та елементів авіаційних конструкцій. Результати комплексної роботи, що виконувалась спільно з АНТК ім. О.К.Антонова, були впроваджені в будівництво нових типів літаків та відмічені Державною премією України. Науковою школою підготовлено 18 кандидатів технічних наук.

Під керівництвом докторів технічних наук, професорів Касьянова В.О., Бородачова М.М. та Астаніна В.В. працює наукова школа у галузі розв’язання задач з міцності і довговічності елементів конструкцій та гідрогазодинаміки. За роки існування підготовлено 52 кандидати технічних наук та 8 докторів технічних наук.

Аерокосмічний інститут має сучасну науково-технічну базу та висококваліфікований професорсько-викладацький склад та професійні наукові кадри.

  • За останні 5 років захистили докторські дисертації 8 чоловік, кандидатські 30.

В інституті навчаються 1 докторант і 73 аспірантів. 19 випускників інституту новітніх технологій здобули науковий ступінь кандидата наук НАУ.

  • В даний час в інституті виконується 16 Держбюджетних та 21 госпдоговірна НДР.

49 наукових розробок впроваджені або підготовлені до впровадження.

– програмно-апаратний комплекс інтерферометричного вимірювання форми поверхні;

– наномеханічний прилад «Мікрон-гамма»;

– система запалювання для двигунів автомобілів та спецмашин аеропортів;

– методика збереження властивостей палив інертними газами;

– технологія дифузійного борування деталей.

  • Співробітники аерокосмічного інституту брали участь у 76 міжнародних та вітчизняних наукових конференціях, конгресах, семінарах.
  • За останні 5 років отримано 24 патенти на винаходи, у тому числі наукове відкриття «Явление тепловой стабилизации в металлополимерных парах трения». Кіндрачук М.В., 2013р.
  • Діють 56 договорів про співпрацю, в тому числі: з інститутами НАН України, а саме: Металофізики, Механіки, Проблем міцності, Електрозварювання, Матеріалознавства, Металів та сплавів, Надтвердих матеріалів, Мікробіології і вірусології, ДП «Антонов», з-д 410 ЦА та інші.
  • Створено та модернізовано 26 навчальних та наукових лабораторій.

В тому числі:

– спеціалізована науково-навчальна лабораторія опору матеріалів імені заслуженого діяча науки і техніки УРСР, чл. кор.АН УРСР, д.т.н., проф. О.М.Пенькова (каф. механіки);

– діагностики, міцності та прогнозування ресурсу ЛА. На базі трьох лабораторій створено науково-дослідницький центр (кафедра конструкції літальних апаратів);

– авіаційний учбовий Центр з аварійних ситуацій (НАУ України, Лундський університет, Швеція);

– навчально-дослідна лабораторія «Безпілотні літальні апарати» (кафедра автоматизації та енергоменеджменту);

– наукова лабораторія «Новітніх трибо технологій» (кафедра машинознавства);

  • Опубліковано 18 монографій, 43 підручника, 64 навчальні посібника, 458 статей в фахових журналах України та зарубіжжя, з них 35 публікацій в журналах з імпакт-фактором.
  • Викладачі інституту за останні п’ять років отримали стипендії та премії за досягнення в галузі науки і техніки участь у наукових конкурсах:

– Державна премія України в галузі науки і техніки: д.т.н., проф. Терещенко Ю.М. (2009 р.), д.т.н., проф. Дмитрієв С.О. (2009 р.), д.т.н., проф. Панін В.В. (2009 р.), к.т.н., доц. Волянська Л.Г. (2009 р.), д.т.н., проф. Лисенко О.І. (2012 р.);

– Премія Верховної Ради України: к.т.н. Тісов О.В. (2012 р.);

– Грамота Президії НАН України: асистент Закієв В.І.;

– Премія Президента України: к.т.н., с.н.с. Корнієнко А.О., асистент Щегель Г.О., асистент Закієв В.І.;

– Премія Кабінету Міністрів України: к.т.н., доц. Єнчев С.В., к.т.н., доц. Башта О.В., к.т.н. Юцкевич С.С.

– Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»: д.т.н., проф. Дмитрієв С.О. (2013 р.)