Наука кафедри ЗЛПАТ

1. Основні напрями наукових досліджень.

Науково-дослідна робота (НДР) кафедри спрямована на вирішення проблем збереження льотної придатності (ЛП) повітряних суден (ПС), забезпечення безпеки польотів й ефективності використання авіаційної техніки (АТ), яка проводиться в рамках наукової школи «Управління процесами технічного обслуговування АТ та забезпечення ЛП ПС» (науковий керівник – Дмитрієв Сергій Олексійович,
д.т.н., проф.) за такими напрямами:

 • удосконалення державного регулювання авіатранспортної діяльності України (доц. Максимов В.О.);
 • удосконалення процесів технічного обслуговування (ТО) АТ та розробка інформаційних технологій забезпечення ЛП ПС і авіаційних двигунів
  (доц. Салімов Р.М.);
 • розробка методів контролю технічного стану та діагностування авіаційних двигунів (АД) (доц. Попов О.В.);
 • управління якістю ТО АТ та підготовка авіаційного персоналу
  (проф. Бурлаков В.І.);
 • формування оптимальних програм ТО АТ та розробка рекомендацій з їхнього впровадження (проф. Гончаренко А.В.);
 • методично-організаційне супроводження та моніторинг експлуатації парку ПС України і оцінка надійності виробів АТ (проф. Бурлаков В.І.);
 • створення навчального комплексу підготовки магістрів з ЛП ПС та АД (кафедральна НДР).

2. Держбюджетні НДР.

2.1 724-ДБ11 «Засоби штучного інтелекту в системі діагностування АД».

Науковий керівник – д.т.н., проф. Дмитрієв С.О., відп. вик. – к.т.н., доцент Сапелюк Є.А. Термін виконання – з 01.02.2011 р. по 31.12.2013 р.

2.2 777-ДБ12 «Управління процесами ТО АД в системі збереження ЛП АТ».

Науковий керівник – д.т.н., проф. Дмитрієв С.О., відп. вик. – к.т.н., доцент Попов О.В. Термін виконання – з 01.01.2012 р. по 31.12.2014 р.

2.3 1061-ДБ16 «Синтез оптимальних алгоритмів керування експлуатацією активного складного технічного об’єкту».

Науковий керівник – д.т.н., проф. Дмитрієв С.О., відп. вик. – д.т.н., доц. Гончаренко А.В. Термін виконання: з 11.01.2016 р. по 31.12.2018 р.

3. Госпдоговірні НДР.

3.1 147–Х «Аналіз надійності АТ та заходи щодо збереження ЛП ПС реєстрового парку України згідно вимог стандартів ICAO» виконується створеним на кафедрі центром експлуатаційної надійності АТ (ЦЕН АТ). В обов’язки ЦЕН АТ входить розробка методичного комплексу зі збору, обробки та аналізу експлуатаційної інформації з надійності АТ, що надається усіма експлуатантами та організаціями з ТО України.

Керівник – д.т.н., проф. Дмитрієв С.О.

Термін виконання – з 01.09.2003 р., накопичувальна.

3.2 № 828–Х12 «Методичне забезпечення моніторингу технічного стану цивільного двигуна за зміною діагностичних ознак» (контракт № 804/07546819/02412);

3.3 № 829–Х12 «Методичне забезпечення комплексу задач «Параметрична діагностика»;

3.4 № 900–Х13 «Розробка програмного забезпечення «Програмне забезпечення моніторингу технічного стану цивільного двигуна за зміною діагностичних ознак»;

3.5 № 901–Х13 «Розробка програмного забезпечення «Програмне забезпечення комплексу задач «Параметрична діагностика».

4. Кафедральні теми

4.1 30/07.02.03 автоматизовані системи навчальних комплексів дисциплін кафедри «Створення електронних навчальних комплексів підготовки інженерного складу в системі збереження ЛП ПС та АД» під керівництвом Ругайна О.В. із залученням відповідальних за основні дисципліни кафедри ЗЛП АТ.

Науковий керівник – д.т.н., професор, Дмитрієв С.О.

4.2 28/07.02.03 «Управління технологічними процесами ТО та якості відновлювальних робіт в системі збереження ЛП ПС та АД».

Науковий керівник – д.т.н., професор, Дмитрієв С.О.

4.3 115/07.02.03 «Створення навчального комплексу підготовки магістрів з льотної придатності повітряних суден та авіаційних двигунів».

Науковий керівник – д.т.н., професор, Дмитрієв С.О.

5. Основні досягнення.

5.1 Розроблено новий методологічний підхід для формалізації сукупності властивостей АД та вирішення теоретичних проблем з оптимізації ТО складних систем за умов впливу багатофакторності і невизначеності вхідних параметрів.

5.2 З метою впровадження експертної системи для визначення технічного стану (ТС) ТРДД пропонується використання фреймової структури електронного формуляру двигуна, яка представляється у вигляді предикатів, що дозволяє визначити не тільки сутність повідомлення, але й його семантику, що особливо важливо для точного визначення діагнозу пошкодженого двигуна.

5.3 Програми підготовки персоналу з ТО та її організації згідно вимог нормативних документів EASA (Part-66, Part-147 та Part-145, Part-М). Визначено способи врахування складу вимог нормативних документів EASA при формуванні та корегуванні навчальних програм дисциплін, що викладаються в НАУ, за спеціальностями і підпадають під категорії персоналу з ТО, що визначені у Part-66.

5.4 Сформульовані рекомендації та пропозиції щодо методів проведення адаптаційних дій для впровадження стандартів EASA у діяльність навчальних закладів України в сфері регулювання ЛП стосовно навчання ТО.

5.5 Впроваджено елементи системи керування якістю в авіакомпаніях «АЕРОСТАР», «ІСД-АВІА», «ХОРС» й отримані акти впровадження.

5.6. На ДП «Завод 410 ЦА» впроваджено «Методику діагностування ТРДД з використанням нейронних мереж при виникненні множинних пошкоджень його проточної частини».

5.7. На ДП «Антонов» впроваджено елементи системи керування якістю ТО та збереження ЛП літаків Boeing-737 на оперативних видах ТО.

5.8. У авіакомпанії «МАУ» впроваджено елементи системи керування якістю ТО та збереження ЛП літаків Ан-124-100. Контроль якості виконання робіт авіафахівцями при ТО.

5.9. Розроблено та впроваджено програмне забезпечення для вирішення завдань діагностування та моніторингу ТС ТРДД за параметрами робочого процесу в умовах експлуатації з використанням нейронних мереж.

5.10. Розроблено та впроваджено методичне забезпечення для вирішення комплексу завдань при діагностуванні та моніторингу ТС ТРДД в умовах експлуатації.

5.11. Результати досліджень, що отримані в процесі виконання НДР застосовуються в навчальному процесі при проведенні курсів «Основи надійності АТ», «Людський фактор при ТО АТ», «Основи технічної діагностики», «Діагностика та системи контролю технічного стану ПС і авіадвигунів» і «Підтримання льотної придатності (ICAO, Doc 9760)» та при підготовці й сертифікації авіаційних фахівців з вивчення нормативно-технічних та методичних положень системи збереження льотної придатності АТ України.

5.12. Розроблено методичні рекомендації до реалізації оптимальних програм і режимів ТО АД в експлуатації.

5.13. Удосконалена методика та метод опрацювання експлуатаційної інформації з надійності АД на підставі багатофакторних моделей.

5.14. Розроблено новий методологічний підхід для формалізації сукупності властивостей авіаційних виробів та вирішення теоретичних проблем з оптимізації ТО складних систем за умов впливу багатофакторності і невизначеності вхідних параметрів. Розроблено методологію формування програм ТО (періодичності та обсягу робіт) ПС на основі інтервального аналізу, який дозволяє проводити їх багатофакторну оптимізацію при вихідній невизначеності інформації. Вирішення поставлених задач здійснюється на основі методу інтервального аналізу з використанням множини ефективних рішень, або оптимальних рішень за Парето.

5.15. Вперше запропоновано метод «предписуючих рішень» які застосовується для забезпечення збалансованих характеристик і властивостей авіаційних виробів за сукупністю визначальних ознак, що сприяє найбільш ефективній їх реалізації в умовах експлуатації. Принциповою цінністю даного методу є можливість завдання множини характеристик елементів складних систем, що дозволяє вирішувати задачі оптимізації та збалансованості експлуатаційних властивостей виробів АТ.

5.16. Впровадження оптимальних програм ТО надає можливість дотримуватися сучасних вимог до процесів ТО й забезпечення безпеки польотів при оптимальних витратах людських, технічних та економічних ресурсів.

5.17. Методика оптимізації режимів ТО та управління процесами ТО АД в експлуатаційних підрозділах на основі новітніх інформаційних технологій.

6. Наукове співробітництво, закордонні гранти.

Під час виконання науково-дослідної роботи проводиться співробітництво з закордонними експлуатантами (Угорщини, Казахстану, Турція, Польща, Португалія, Німеччина), які здійснюють авіаційні перевезення в Україні. Кафедра бере активну участь в організації та роботі міжнародних наукових конференцій й семінарах, які проводять провідні наукові організації України та світу, зокрема International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018) (Ceske Budejovice, Czech Republic, країна входить до ОЕСР та ЄС) та IEEE 5th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. Section G. Aircraft Control Systems with Elements of Artificial Intellect. October, 2018.

Співробітництво із закордонними партнерами:

 1. Instytut Lotnictwa» (Польща) – підготовка до видання навчального підручника «Теорія авіаційних газотурбінних двигунів» у 2-х частинах (Дмитрієв С.О.).
 2. Instytut Lotnictwa (Польща, м.Варшава), Кшиштоф Шафран (Krzysztof Szafran), професор.
 3. Military University of Technology (Faculty of Electronics, Deputy Dean for Scientific Affairs), (Польща, м.Варшава), Piotr Kaniewski, Mateusz Pasternak, професор, Michail Labowski, Ph.D.Candidate, Tomasz Kraszewski.
 4. Institute of Telecommunications, Faculty of Electronics, Military University of Technology, Warsaw, Poland, Jan M. Kelner, Bogdan Uljasz, Leszek Nowosielski.
 5. Universidade de Porto, Faculdade de Engenharia (departamento de Engenharia Mecanica, Португалія, м.Порто), Paulo M.S.Tavares de Castro, професор.
 6. Yıldız Technical University Istanbul, Turkey Aykut DEMIRCI Profen Communication Tech., Nurhan TURKER TOKAN Dept. of Electronics and Communication Eng., Yıldız Technical University Istanbul, Turkey
 7. Silesian University of Technology, Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science, Gliwice, Poland, Damian Grzechca, Krzysztof Hanzel, Krzysztof Paszek.
 8. BA Dresden Univ. of Coop. Education Saxon Academy of Studies Dresden, Germany. Andriy Luntovskyy.
 9. University of Zilina, Zilina, Slovakia, Jan Rabcan, Patrik Rusnak.
 10. Aksaray University Aksaray Department of Electrical and Electronics Engineering, Turkey, Mehmet Korkmaz
 11. Universidade da Beira Interior, Portugal, P. V. Gamboa.
 12. Selcuk University Konya, Department of Electrical and Electronics Engineering Turkey, Akif Durdu.

7. Основні наукові праці.

 1. Бурлаков В.І., Попов О.В., Попов Д.В. Методологічні аспекти формування логістичної підтримки процесів технічної експлуатації авіаційної техніки // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-11». Т.2. – К.: НАУ, 2011. – С. 15.5-15.8.
 2. Потороча О.М., Попов О.В. Нейромережева класифікація станів турбокомпресору // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки) „ПОЛІТ – 2011”. Т.2. – К.: 2011. – С. 258.
 3. Попов А.В., Попов Д.В. Управление техническим обслуживанием сложного объекта эксплуатации в условиях нечеткой исходной информации // Матеріали міжнародної наукової конференції ISDMCI’2011, 16-20 травня, Т. 1. – Херсон: ХНТУ, 2011. – С. 102-103.
 4. Нечипорук О.П., Потороча О.М., Попов О.В. Аналіз ефективності використання в експлуатації діагностичних моделей ГТД за параметрами робочого процесу // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «ІІРТК-2011», 23-25 травня. – К.: НАУ, 2011. – С. 332-334.
 5. Панин В.В., Енчев С.В., Попов А.В., Сидоренко А.Ю. Идентификация помпажа в компрессорах авиационных газотурбинных двигателей с помощью вейвлет-анализа // Авіаційно – космічна техніка і технологія. – Х.: – 2011. – № – № 9/86. – С. 134 – 138.
 6. Дмитрієв С.О., Якушенко О.С., Попов О.В., Потороча О.М., Багері Насер. Метод формування начального та тестового масивів нейронної мережі для діагностування газотурбінного двигуна // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х.: – 2012. – № 7/94. – С. 202 – 207.
 7. Burlakov V.I., Popov O.V., Popov D.V. Situation control of complex object in condition with fuzzy source information // Materials of the fifth world congress “Aviation in the XXI-st century”, “Safety in Aviation and Space Technologies”, September 25-27. – K: NAU, 2012. – Volume 1. – P.1.1.15-1.1.18.
 8. Дмитрієв С.О., Потороча О.М., Попов О.В. Методика проведення та результати комп’ютерного експерименту при діагностуванні газотурбінного двигуна // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «ІІРТК-2012», 15-16 травня. – К.: НАУ, 2012. – С. 429-430.
 9. Дмитрієв С.О., Бурлаков В.І., Попов О.В., Попов Д.В. Створення інформаційних технологій забезпечення процесів технічного обслуговування повітряних суден та авіаційних двигунів системі збереження льотної придатності авіаційної техніки // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «ІІРТК-2013», 27-29 травня. – К.: НАУ, 2013. – С. 185-187.
 10. Бурлаков В.І., Попов О.В., Попов Д.В., Арістов Г.О. Методика оптимізації режимів та управління процесами технічного обслуговування повітряних суден// Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-13». Т.3. – К.: НАУ, 2013. – С. С. 17.1-17.4.
 11. Kulyk M., Dmitriev S., Yakushenko O., Popov O. The method of formulating input parameters of a neural network for diagnosing of gas-turbine engines // Aviation, Volume 17, Issue 2, p. 52-56.
 12. Дмитриев С.А., Бурлаков В.И., Попов А.В., Попов Д.В. Формирование программ технического обслуживания авиационных двигателей // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х.: – 2013. – № 7/104. – С. 190 – 194.
 13. Пучков Ю.П., Молодцов М.Ф., Бурлаков В.І., Попов О.В., Попов Д.В. Удосконалення системи технічного обслуговування повітряних суден України // Вісник Інженерної академії України. – Миколаїв, 2014. – №1. –С. 37-39.
 14. Yakushenko O., Popov O., Doroshenko K., Tereshchenko Y., Vlasenko P. Data for neural network training for turbine engines diagnosing // European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. 2nd International scientific conference, 12th May 2014, Austria, Vienna. p. 41-46.
 15. Dmitriev, V. Burlakov, O. Popov, D. Popov. Formalization of procedures and determining the optimal maintenance of aircraft and aircraft engine programs // Materials of the sixth world congress “Aviation in the XXI-st century”, “Safety in Aviation and Space Technologies”, September 23-25. – K: NAU, 2014. – Volume 1. – P.1.6.1-1.6.4.
 16. Yakushenko O.S, Popov O.V., Doroshenko K.V., Tereshchenko Y.Y., Miltsov V.E., Vlasenko P.O. Gas turbines engines diagnosing with neural network: data for static network training // Materials of the sixth world congress “Aviation in the XXI-st century”, “Safety in Aviation and Space Technologies”, September 23-25. – K: NAU, 2014. – Volume 1. – P.1.5.27-1.5.30.
 17. Дмитрієв С.О., Бурлаков В.І., Попов О.В., Попов Д.В. Формалізація процедур та визначення оптимальних програм технічного обслуговування повітряних суден та авіаційних двигунів // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х.: – 2014. – № 9/116. – С. 177 – 181.
 18. Нечипорук Е.П., Попов А.В. Экспериментальная логико-лингвистическая модель диагностирования сложных систем // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х.: – 2014. – № 10/117. – С. 154 – 158.
 19. Дмитрієв С.О., Попов О.В., Потапов В.Е. Застосування генетичних алгоритмів в задачах оптимізації нейронних мереж // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ІІРТК-2015», 18-19 травня. – К.: НАУ, 2015. – С. 22-23.
 20. Дмитрієв С.О., Попов О.В., Потапов В.Е. Перспективи використання автоматизованих систем діагностування газотурбінних двигунів на основі гібридних генетичних алгоритмів // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-15». – К.: НАУ, 2015. – С. 20.46-20.49.
 21. Литвиненко О.Є., Нечипорук О.П., Попов О.В. Алгоритм спрямованого пошуку множинних пошкоджень в багаторівневих технічних системах // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-15». – К.: НАУ, 2015. – С. 6.60-6.65.
 22. Дмитрієв С.О., Попов О.В., Попов Д.В., Арістов Г.О. Інформаційні технології забезпечення конструктивно-експлуатаційних властивостей повітряних суден та авіадвигунів // Вісник двигунобудування, 2015. – № 2. С. 67-72.
 23. Дмитрієв С.О., Попов О.В., Якушенко О.С., Потапов В.Е. Методичні основи діагностування турбореактивного двоконтурного двигуна з використанням засобів штучного інтелекту Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х.: – 2015. – № 5/122. – С. 69 – 73.
 24. Dmitriev S., Burlakov V., Popov O., Popov D. Technological processes and quality control in aircraft engine maintenance // Aviation, Volume 19, Issue 3, 2015. – p. 133-137.
 25. V. Goncharenko. Applicable Aspects of Alternative UAV Operation // 3rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. Section D. Applied Aspects of UAV. – К.: Освіта України, 2015. – pp. 316-319.
 26. Эволюция активных изолированных систем с точки зрения принципа максимума субъективной энтропии / В.А. Касьянов, А.В. Гончаренко // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: збірник наукових праць. Вип. 17 / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; ред. колегія В. Б. Євтух [и др.]. – Київ: Інтерсервіс, 2015. – С. 207-226.
 27. A hybrid pseudo-entropy function for a decision making in conditions of uncertainty / A.V. Goncharenko // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: міжнародна наукова конференція, Залізний Порт, Україна, 25-28 травня 2015 р.: матеріали конф. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – С. 174-176.
 28. Касьянов В.А., А.В. Гончаренко. Свет и тень. Пропорции теневой экономики. Энтропийный поход. Монографія. –К.: Кафедра, 2013. –86 с.
 29. Касьянов В.А. Вариационные принципы субъективного анализа. Модифицированный вариационный принцип Эйлера-Лагранжа. Энтропийный подход: монография / В.А. Касьянов, А.В. Гончаренко. – К.: ДП НВЦ «Приорітети», 2015. – 112 с.
 30. Extremal Principle of Subjective Analysis. Light and Shadow. Proportions of Shadow Economy. Entropy Approach. Екстремальний принцип суб’єктивного аналізу. Світло і тінь. Пропорції тіньової економіки. Ентропійний підхід (англійською мовою): monograph / V. A. Kasianov, A. V. Goncharenko. – Kyiv, Ukraine: Publishing House “Kafedra”, 2017. – 90 p.
 31. Goncharenko A.V. Several Models of Artificial Intelligence Elements for Aircraft Control /A.V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. Section G. Aircraft Control Systems with Elements of Artificial Intellect. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227.
 32. Goncharenko A., Sushchenko Design of Robust Systems for Stabilization of Unmanned Aerial Vehicle Equipment /O. Sushchenko, A. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2016 (2016), Article ID 6054081, 10 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/6054081; 2016. – P. 1-10.
 33. Goncharenko A.V. Modeling aviation legislation influence upon airworthiness support technologies via preferences functions /A.V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – P.2.11-1.2.15.
 34. Goncharenko A.V. Distinguishing minimal engineering diagnosis risks via preferences functions /A.V. Goncharenko // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – P.2.6-1.2.10.
 35. Goncharenko A.V., Kasianov V.A. Multi-alternativeness of aircraft airworthiness support modern technologies, // Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – P.2.1-1.2.5.
 36. Goncharenko A.V., Kasianov V.A. Variational principle of psychology, Proceedings of The Seventh World Congress “Aviation in the XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”. Kyiv, Ukraine, September 19-21, 2016: матеріали конгр. – Київ, NAU; 2016. – P.187-9.190.
 37. Goncharenko A.V. (2016) Several Models of Physical Exercise Subjective Preferences. Clin Exp Psychol 2: 121. doi:10.4172/2471-2701.1000121 – P.1-6. (ISSN: 2471-2701 CEP). SWEDEN (Видання іноземної держави), http://www.omicsonline.org/open-access/several-models-of-physical-exercise-subjective-preferences-2471-2701-1000121.pdf.
 38. S. Dmitriev, V. Burlakov, O. Popov, D. Popov. Система обеспечения качества технического обслуживания авиационной техники в процессе эксплуатации // Aviation, Volume, Issue, 2016. – p. .Видання входить до науко метричної бази
 39. Goncharenko A.V. Optimal managerial and control values for active operation /A.V. Goncharenko // Electronics and control systems: Scientific journal. – Kyiv: Publishing house “Osvita Ukraini”, 2016. – № 3(49). – С. 112-115.
 40. Goncharenko A.V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems: Scientific journal. – Kyiv: Publishing house “Osvita Ukraini”, 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.
 41. Goncharenko A.V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. № 1(74). – pp. 78-83.
 42. С.А. Дмитриев, В.И. Бурлаков, А.В. Попов, Д.В. Попов. Система обеспечения качества технического обслуживания авиационной техники. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-17», 19-21 квітня 2017 р., Київ – К.: НАУ, 2017. – С.1-17.4.
 43. A. Kasianov, A.V. Goncharenko. Subjective entropy approach applicability to aeronautical engineering operational problems. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-17», 19-21 квітня 2017 р., Київ – К.: НАУ, 2017. – С. 17.5-17.8.
 44. V. Goncharenko. Human factor aspect applicably to aeronautical engineering maintenance. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-17», 19-21 квітня 2017 р., Київ – К.: НАУ, 2017. – С. 17.9-17.13.
 45. Р.М. Салимов, С.М. Салимов. Современные информационные технологии, используемые при техническом обслуживании воздушных судов. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-17», 19-21 квітня 2017 р., Київ – К.: НАУ, 2017. – С.14-17.16.
 46. V. Goncharenko. Bayes criterion modified with subjective preferences functions densities distributions used at the choosing of the decision making thresholds. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-17», 19-21 квітня 2017 р., Київ – К.: НАУ, 2017. – С. 17.17-17.21.
 47. О.І. Юрченко, Н.В. Терлецька. Поступові кроки з наближення галузі цивільної авіації до стандартів європейського союзу в питаннях підтримання льотної придатності повітряних суден. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-17», 19-21 квітня 2017 р., Київ – К.: НАУ, 2017. – С.22-17.24.
 48. V. Goncharenko. Optimal maintenance periodicity for aeronautical engineering operation determined on the theoretical platform of subjective analysis. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-17», 19-21 квітня 2017 р., Київ – К.: НАУ, 2017– С. 17.29-17.33.
 49. В.О. Максимов, Г.В. Таран. Інтеграція систем управління безпекою польотів і якості. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-17», 19-21 квітня 2017 р., Київ – К.: НАУ, 2017. – С.34-17.37.
 50. О.М. Саустенко. Розробка Керівництва з управління підтриманням льотної придатності авіакомпанії. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-17», 19-21 квітня 2017 р., Київ – К.: НАУ, 2017. – С.44-17.47.
 51. О.І. Юрченко. Особливості аутсорингу технічного обслуговування експлуатантами повітряних суден. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-17», 19-21 квітня 2017 р., Київ – К.: НАУ, 2017. – С.52-17.55.
 52. О.В. Ругайн, В.О. Ругайн. Особливості формування змісту мультимедійних навчальних комплексів підготовки фахівців в системі технічної експлуатації авіаційної техніки. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-17», 19-21 квітня 2017 р., Київ – К.: НАУ, 2017. – С.72-17.74.
 53. О.І. Богданович, В.В. Токарук. Особливості технології заправки питною водою на прикладі повітряного судна B-737-500. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-17», 19-21 квітня 2017 р., Київ – К.: НАУ, 2017. – С.75-17.79.
 54. А.В. Попов, О.А. Салами, А.В. Пащук. Методологические аспекты методики диагностирования турбореактивного двухконтурного двигателя на основе нейросетевой классификации. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-17», 19-21 квітня 2017 р., Київ – К.: НАУ, 2017. – С.80-17.84.
 55. Е.В. Омельченко. Модернизация конвертированных газотурбинных двигателей. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-17», 19-21 квітня 2017 р., Київ – К.: НАУ, 2017. – С.85-17.90.
 56. О.І. Богданович, В.В. Токарук. Порівняння енергії активації поверхне-вого руйнування сталі ШХ15 в середовищі авіа палива ТС-1 кондиційного та ТС-1 довготривалого зберігання. АВІА-17: ХІІІ міжнародна науково-технічна конференція, 19-21 квітня 2017 р. – К.: НАУ, 2017. –– С.75-17.79
 57. Kasianov V.A. Subjective entropy maximum principle and its applications / V. A. Kasianov, A. V. Goncharenko // Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / за заг. ред. Л. В. Помиткіної, Т. В. Вашеки, О. В. Сечейко. – К.: Аграр Медіа Груп, 2017. – 317 с. pp. 116-120. X Міжнародна науково-технічна конференція. (25-26 травня 2017 р., Київ).
 58. Goncharenko A.V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions // Вісник НАУ. – 2017. № 2(71). – pp. 51-56.
 59. Goncharenko A. V. An Alternative Method of the Main Psychophysics Law Derivation // and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp.1-5. doi: 10.4172/2471-2701.1000155. (ISSN: 2471-2701) https://www.omicsonline.org/open-access/an-alternative-method-of-the-main-psychophysics-law-derivation-2471-2701-1000155.pdf.
 60. S. Dmitriev, O. Popov, O. Yakushenko, V. Potapov, O. Pashchuk. Gas turbine engines diagnosing using the methods of pattern recognition. (Дмитриев С.А., Попов А.В., Якушенко А.С., Потапов В.Е., Пащук А.В. Диагностирование газотурбинного двигателя методами распознавания образов. // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х.: – 2017. – № 8/143. – С. 115 – 120. ISSN 1727-7337.
 61. Goncharenko A.V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas isothermal processes // Electronics and control systems: Scientific journal. – Kyiv: Publishing house “Osvita Ukraini”, 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.
 62. Goncharenko A.V. A hybrid approach to the optimal aeronautical engineering maintenance periodicity determination // Вісник НАУ. – 2017. № 3(72). – pp. 42-47.
 63. Патент – Спосіб вибору оптимальної періодичності технічного обслуговування авіаційної техніки у випадку поступової відмови (30.10.2017). (МПКB 64 F 5/40). (Номер заявки U 2017 10686). (Розписка про одержання заявки на корисну модель Вх. № 268434). (Дата одержання 03.11.2017 13:11:33)
 64. Goncharenko A.V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of maintenance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. Volume 21(4). – pp. 126-131.
 65. Goncharenko A. V. Optimal UAV Maintenance Periodicity Obtained on the Multi-Optional Basis // 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)” Proceedings. Section A. Unmanned Aerial Vehicle Design. October, 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2017. – pp. 65-68. (Четверта міжнародна науково-технічна конференція: “Актуальні проблеми розвитку безпілотних літальних апаратів”) Київ, 17-19 жовтня 2017 года.
 66. Goncharenko A.V. Exponential distribution density derived with the help of the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. № 4(77). – pp. 90-94.
 67. Goncharenko A.V. A diagnostics problem of a-posterior probability determination via Bayes’ formula obtained in the multi-optional hybrid functions entropy conditional optimization way / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. № 4(77). – pp. 95-99.
 68. Goncharenko A.V. An example of an alternative method of the normal distribution density derivation via a concept of a multi-optional optimality / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems: Scientific journal. – Kyiv: Publishing house “Osvita Ukraini”, 2017. – № 3(53). – pp. 95-99.
 69. Kasianov V.A. Extremal Principle of Subjective Analysis. Light and Shadow. Proportions of Shadow Economy. Entropy Approach. Екстремальний принцип суб’єктивного аналізу. Світло і тінь. Пропорції тіньової економіки. Ентропійний підхід (англійською мовою): monograph / V. A. Kasianov, A. V. Goncharenko. – Kyiv, Ukraine: Publishing House “Kafedra”, – 90 p. (ISBN 978-617-7301-41-6). http://media.wix.com/ugd/4dca65_c80b9fde57744e018ada21ecd32ca678.pdf
 70. Goncharenko A.V. An optional hybrid functions method of an ideal gas adiabatic process equation derivation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems: Scientific journal. – Kyiv: Publishing house “Osvita Ukraini”, 2017. – № 4(54). – pp. 109-112.
 71. Олег М.В., Салімов Р.М. Оптимізація парку повітряних суден авіапідприємства  / Наукоємні технології: Наук. журнал – Київ: НАУ, 2017. – № 1 (33). – C. 60-64.
 72. Goncharenko A.V. Concentrations formula conditional optimality with respect to their entropy / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 85-88.
 73. Малишев В.В., Габ А.І., Косенко В.А., Смірнов Ю.І. Електроосадження покривів титану постійним та імпульсним струмом на вуглецеві сталі з галогенідних розплавів. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2018. – №1. – C. 161-167.
 74. Goncharenko A.V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92.
 75. Goncharenko A.V. Multi-Optional Hybrid Effectiveness Functions Optimality Doctrine for Maintenance Purposes / A. V. Goncharenko // 14th IEEE International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018). S8: Quality, reliability and diagnostics of electronic and information systems and devices. – February 20-24, 2018. – Lviv-Slavske, Ukraine, 2018. – pp. 771-775. Paper No. 158, Paper ID 133.
 76. GoncharenkoV. Aeronautical and Aerospace Materials and Structures Damages to Failures: Theoretical Concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engineering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.
 77. Goncharenko A.V. Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions / A. V. Goncharenko // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – № 1(44). – pp. 149-158.
 78. Goncharenko A.V. Conceptual optimization in preferable advances of aeroengines blades restoration alternative technology / A. V. Goncharenko // International Research and Practical Conference “The development of technical sciences: problems and solutions”. – April 27-28, 2018. – Brno, the Czech Republic, Volume/Part 3, 2018. – pp. 144-148. ISBN 978-9934-571-35-0; © European Network for Academic Integrity, 2018 Laser-Plasma-ElectroArc; Aircraft Turbine Blades
 79. Goncharenko A.V. An Entropy Model of the Aircraft Gas Turbine Engine Blades Restoration Method Choice / A. V. Goncharenko // International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2018). – June 1-3, 2018. – Ceske Budejovice, CZECH REPUBLIC, 2018. – pp. 2-5.
 80. Пучков Ю.П., Молодцов Н.Ф. Обеспечение безопасности гражданской авиации. // Вісник інженерної академії України: Теоретичний і науково-практичний журнал інженерної академії України. – Київ: СПД «Андрієвська Л.В.», 2018 – № 1. – С. 19-24. ISSN 2519-8793.
 81. Пучков Ю.П., Молодцов Н.Ф. Проблемы поддержания летной годности воздушных судов с использованием композиционных материалов в их конструкции. // Вісник інженерної академії України: Теоретичний і науково-практичний журнал інженерної академії України. – Київ: СПД «Андрієвська Л.В.», 2018 – № 1. – С. 24-28.
 82. Пучков Ю.П., Молодцов Н.Ф., Ругайн А.В. Применение композитных материалов в авиацинно-космической технике. // Вісник інженерної академії України: Теоретичний і науково-практичний журнал інженерної академії України. – Київ: СПД «Андрієвська Л.В.», 2018 – № 1. – С. 100-105.

8. Основні навчально-методичні праці.

 • Теорія теплових двигунів: Підручник /Ю.М. Терещенко, Л.Г. Бойко, С.О. Дмитрієв та ін.: За ред. Ю.М. Терещенка. – К.: Вища шк., 2001. – 382 с.
 • Безпека авіації/ Бабак В.П., Харченко В.П., Максимов В.О., Дмитрієв С.О. та ін.//За ред. В.П. Бабака. – К.: Техніка, 2004.- 584с.
 • Энциклопедия безопасности авиации / Кулик Н.С., Харченко В.П., Луцкий М.Г., Дмитриев С.А. и др.// Под ред. Н.С. Кулика. – К.: Техника, 2008.- 1000с.
 • Людський фактор при технічному обслуговуванні авіаційної техніки: навч. посіб. / С.О. Дмитрієв, В.І. Бурлаков, Р.М. Салімов, Ю.П. Пучков, О.В. Попов. – К.: НАУ, 2011. – 184 с.
 • Производство, техническое обслуживание и ремонт воздушных судов и авиадвигателей: Методические рекомендации по выполнению дипломных работ (проектов) / состав.: А. В. Попов, В. В. Гаража, В. В. Ратинский, А. Ю. Сидоренко. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – 52 с.
 • Сохранение летной годности воздушных судов и авиадвигателей: учебн. пособ. / С. А. Дмитриев, А. С. Тугаринов, А. В. Попов и др. – К.: НАУ, 2011. – 148 с.
 • Експлуатація авіаційної техніки. Дмитрієв С.О., Тугарінов О.С., Докучаєв В.Г., Молодцов М.Ф. Навчальний посібник. Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2012. – 221 с.
 • Обслуживание воздушных судов: Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для иностранных студентов, которые обучаются по направлению подготовки 6.070103 «Обслуживание воздушных судов» / сост.: А.В. Попов, С.С. Юцкевич, Г.А. Волосович, Н.И. Шпакович. – К.: НАУ, 2013. – 48 с.
 • Посібник «Технічне обслуговування повітряних суден на основі інформаційних технологій: теорія керівництва. Журавльова Л.А., Сапелюк Є.А. – К.: Вид-во «Освіта України». – 112 стор.
 • Конспект лекцій «Сучасні методи діагностування авіаційних двигунів» з дисципліни «Діагностика та системи контролю технічного стану ПС та АД». Автори: Сапелюк Є.А., Попов О.В. – 54 стор., 2013 р.
 • Лабораторний практикум з дисципліни «Діагностика та системи контролю технічного стану ПС та АД». Автори: Сапелюк Є.А., Богданович О.І., Журавльова Л.А., Попов О.В. – 152 стор. 2013р.
 • Лабораторний практикум з дисципліни «Інформаційні технології забезпечення процесів технічного обслуговування авіаційної техніки». Автори: Журавльова Л.А., Сапелюк Є.А. – 82 стор. 2013 р.
 • Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт (проектів). В.І. Бурлаков, Орлов О.В., Попов О.В., Маслак Т.П., Шпакович М.І., Попов Д.В. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2014. – 52 с.
 • Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. Aeronautical engineering operation / Manual. – K.: NAU, 2014. – 106 p.
 • Zhuravlova. Modeling of aircraft operational processes and systems / Practical guide. – K.: ITC, 2014. – 162 p.
 • Basics of Reliability of Aircraft and Power Engine Units. Burlakov V.I., Porva V.V., Popov О.V., Popov D.V. Course of lectures. – К.: NAU, 2014. – 120
 • Continuing Aircraft Airworthiness: Manual / Навч. Посібник / Дмитрієв С. О., Тугарінов О. С., Казарінов В. І., Ругайн О. В. – К.: NАU, 2015. – 104 р.
 • Людський фактор в системі збереження льотної придатності авіаційної техніки: навч. посіб. / Бурлаков В.І., Пучков Ю.П., Попов О.В., Попов Д.В. – К.: НАУ, 2015. – 118 с.
 • Техническая эксплуатация воздушных судов: Лаб.практ. /Молодцов М.Ф., Тугарінов О.С., Пучков Ю.П., Євсюков Є.Ю., Попов Д.В. – К.: – НАУ, 2015.– 96 с.
 • Поддержание летной годности: Лаб.практ. /Тугарінов О.С., Богданович О.І., Статніков Ю.Я. – К.: НАУ, 2015. – 128 с.
 • Diagnostic and systems of check technical condition of the aircraft and engines/ Діагностика та системи контролю технічного стану ПС та АД: Лаб.практ./ Сапелюк Є.А., Богданович О.І., Попов О.В. – К.: НАУ. – 40 с., 2015 р.
 • Technical maintenance of the aircraft/Технічна експлуатація повітряних суден: Лаб.практ. / Ругайн О.В., Молодцов М.Ф. – К.: НАУ. – 96 с., 2015 р.
 • Експлуатація газотурбінних установок та компресорів. Лабораторний практикум для студентів напрямку підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» / Уклад.: В.В. Козлов, М. Ф. Молодцов, М.Г. Поварьонкин, О.В. Попов, В.В. Ратинський. – К. : НАУ, 2017. – 60 с.
 • Гончаренко А.В. Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760): Term Paper Method Guide. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту. – К.: НАУ, 2018. – 48 с.
 • Гончаренко А.В. Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760): Self-Study Method Guide. Part Reliability Measures to Assess the Aircraft Maintenance Process Improvements. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. – К.: НАУ, 2018. – 48 с.
 • Гончаренко А.В. Continuing Aircraft Airworthiness (ІСАО Dос 9760): Self-Study Method Guide. Part II. Application of the Multi-Optional Functions Entropy Doctrine to Assess the Aircraft Maintenance Process Improvements. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. – К.: НАУ, 2018. – 48 с.
 • Людський фактор у системі збереження льотної придатності авіаційної техніки : навч. посібник / В.І. Бурлаков, Ю.П. Пучков, О.В. Попов, Д.В Попов. – К. : НАУ, 2018. – 112 с.
 1. Підготовка наукових кадрів.

Аспірантура кафедри збереження ЛП АТ забезпечує підготовку фахівців третього освітнього (освітньо-наукового) ступеня на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі транспорту спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» та наукової спеціальності 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. Також кафедра забезпечує підготовку наукових кадрів у докторантурі НАУ за спеціальностями 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» та 05.05.03 – «Двигуни та енергетичні установки».