Історія кафедри МАШ

У 1933 році на базі авіаційного факультету Київського політехнічного інституту був створений Київський авіаційний інститут. В тому ж році була створена кафедра “Деталі машин та прикладна механіка”. Кафедру очолював доктор технічних наук, професор Шульц В.Ф. На той час на кафедрі працювали д.т.н., професор Серенсен С.Е., пізніше член-кор. АН УССР, асистенти Черняк М.І., Бройде М.С., Афанасьєв М.І., Гарф С.Е., Кролевець М.С.

У першому навчальному році інститут мав у своєму складі 4 лабораторії, 10 кабінетів, 20 аудиторій, бібліотеку з книжковим фондом у 15647 одиниць, їдальню, мед. санчастину. На всі курси 4 факультетів – експлуатаційного. Машинобудівного, літакобудівного і наземних споруд – було зараховано 898 чоловік, на перший курс було прийнято 142 студенти. У 1933 р. в інституті організовано льотний загін у якому було сім літаків “У-2” і два літаки “П-4”.

У 1933 році на роботу в інституті було прийнято 11 професорів, 17 доцентів і 27 асистентів. В інституті працювали академіки АН України М.Ф. Кравчук, С.В. Серенсен, І.Я. Штаєрман.

3 червня 1941 року КАІ евакуюється спочатку в м. Харків, а потім в м. Актюбінськ (Казахстан). На базі інституту організовується 46-а навчально-технічна ескадрилья ЦПФ з підготовки молодших авіаційних фахівців. З 1943 року наказом начальника Головного Управління ЦПФ ескадрилья перетворюється в Школу технічного складу ЦПФ, яка функціонувала в м. Чарджоу до квітня 1944 року.

У 1947 році Київський авіаційний інститут був відновлений з одним факультетом – механічним і отримав нове найменування “Київський інститут цивільного повітряного флоту”.

В післявоєнні роки дисципліни “Теорія механізмів і машин” та “Деталі машин” викладались на кафедрі опору матеріалів, яку в 1947-1948р. очолював д.т.н., професор Черняк М.І., а потім д.т.н., професор Пеньков О.М., пізніше член-кор. АН УССР. На той час на кафедрі працювали к.т.н. Карлашов О.В., Райко М.В., Карпенко Г.В., який пізніше став академіком АН УССР директором Інституту ФХМ АН України.

У 1958 році була створена окрема кафедра теорії механізмів і машин та деталей машин (ТММ та ДМ), яку очолив к.т.н., доц. Карлашов О.В., який пізніше став доктором технічних наук, професором Заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом Державної премії України. Через кілька років на кафедрі були створені три секції (ТММ, ДМ, Технічної механіки), які очолювали доценти Пряхін Й.М., Райко М.В., Хєйфець Л.С. Під їх керівництвом були створені навчальні лабораторії. В створені та оснащенні лабораторій необ-хідним навчальним і лабораторним обладнанням активну участь приймали Іванець П.П., який працював в інституті з 1933 до 2000 року, займав до прихо-ду на кафедру посаду проректора інституту з адміністративно-господарської роботи, а також інженери Шульженко А.А., Жуков В.М., Кравченко П.Й., Кудрявцев В.С. В останні роки значну роботу в забезпеченні навчального процесу, в збереженні лабораторного обладнання та друкуванні навчально-методичних розробок виконували Созоненко О.В., Козлов М.Ф., Приходько А.М.

З 1961 року почали друкуватися навчально-методичні розробки та підручники викладачів кафедри. За 40 років усього опубліковано більш 80 робіт. Найбільший вклад в розробку навчально-методичної літератури внесли проф. Карлашов О.В., проф. Райко М.В., проф. Цимбалюк А.А., доценти Пряхін Й.М., Хейфець Л.С., Кадомський В.П., Гудим-Левкович Н.М, Батов А.П., Воронкін М.Ф., Павлов В.М., Лінник Ю.І., Борозенець Г.М., Голу-бничій О.В., Бабенко Є.М. Велику роботу по друкуванню рукописів навчаль-но-методичних розробок, наукових праць та науково-технічних звітів, кандидатських та докторських дисертацій, по виготовленню кальок до цих робіт протягом багатьох років виконувала Скрипкіна З.М.

У 1964 році на базі кафедри була проведена ПІ Всесоюзна рада з теорії механізмів і машин під керівництвом визначних вчених в цій галузі академіка АН СРСР Артоболєвського I.I. та член-кореспондента АН України Кожевнікова С.М.

Поряд з навчально-методичною роботою на кафедрі активно проводилась науково-дослідна робота. У 1964 році були створені наукові лабораторії з фізико-хімічної механіки авіаційних матеріалів та конструкцій (науковий керівник Карлашов О.В., який захистив докторську дисертацію у 1967 році) та з дослідження процесів тертя і змащування деталей машин (науковий керівник Райко М.В., який захистив докторську дисертацію у 1975 році.) За результатами досліджень в цих лабораторіях захищено 3 докторські та 25 кандидатських дисертацій. Матеріали наукових досліджень доповідались на багатьох міжнародних, всесоюзних, республіканських та галузевих симпозіумах і конференціях. Най-більш значні результати досліджень опубліковані у понад 250 наукових працях.

Широке визнання отримали наукові дослідження, що виконувалися за заявками авіаційних підприємств та Міністерства цивільної авіації СРСР. Серед цих досліджень слід виділити наукову розробку виконану в галузевій науково-дослідній лабораторії № 4 кафедри по впровадженню нових технологічних процесів і матеріалів в практику літакобудування разом з АНТК ім. Антонова О.К. та відзначену у 1985 році Державною премією України. Лауреатами Державної премії України стали Карлашов О.В., Борозенець Г.М., Гнатюк А.Д. , Кардаш А.Б.
В січні 2001 року відбулося об’єднання кафедр ТММ і ДМ та технологій ремонту і виробництва літальних апаратів і авіаційного матеріалознавст-ва. Створена кафедра отримала назву „Машинознавства” (МАШ). Кафедру очолив д.т.н., професор Білокур I.П.

В квітні 2003 року, у зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів університету та відповідно до рішення вченої ради університету від кафедри машинознавства була відокремлена кафедра „Технологій відновлення авіаційної техніки”.

В жовтні 2004 року кафедру очолив д.т.н., професор Кіндрачук М.В.

З 2002 року кафедра машинознавства є випусковою. На кафедрі відкрита підготовка спеціалістів за ІІІ рівнем акредитації із спеціальності 7.000001 „ Якість, стандартизація та сертифікація.”
В 2008 році кафедра машинознавства НАУ відзначила 75 річчя заснування.