Наука кафедри КЛА

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

– моніторинг технічного стану авіаційних конструкцій за критеріями втомної пошкоджуваності;
– розробка нових експериментально-аналітичних методів прогнозування залишкового ресурсу авіаційних конструкцій за критеріями деформаційного рельєфу поверхні;
– розробка теоретичних основ та методичного забезпечення для проведення діагностики міцності авіаційних конструкцій в експлуатації;
– розробка нових сенсорів для реєстрації навантаження та пошкоджуваності конструктивних елементів літаків;
– розробка автоматизованих систем реєстрації втомної пошкоджуваності сенсорів;
– розробка нових апаратурних засобів та методик нанотестування поверхні матеріалів та виробів;
– дослідження властивостей поверхонь методом наноіндентування та нанопрофілометрії;
– дослідження функціональних властивостей антикорозійних покриттів;
– Розробка методології визначення побічних ефектів застосування плівкоутворюючих антикорозійних покриттів.

ОСТАННІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ

НДР № 861-ДБ13
«Метод моніторингу відпрацювання ресурсу повітряних суден з використанням інструментальних засобів контролю втомного пошкодження».
Термін виконання: 1.01.13-31.12.15; відповідальний виконавець д.т.н., професор Карускевич М.В.
Впровадження: ДП АНТОНОВ при проведенні ресурсних випробувань конструкцій літаків.
в навчальному процесі:
– новий метод моніторингу відпрацювання ресурсу повітряних суден з використанням інструментальних засобів контролю втомного пошкодження, представлений в навчальному посібнику з дисципліни «Ресурс та довговічність авіаційної техніки».
– для вдосконалення двох лекційних курсів та оновлення одного циклу лабораторних робіт дисциплін «Конструкція та міцність літальних апаратів», «Ресурс та довговічність авіаційної техніки».
– результати досліджень відображені в трьох магістерських кваліфікаційних роботах та дипломному проектуванні спеціалістів, а також в трьох кваліфікаційних роботах студентів Інституту новітніх технологій.

НДР № № 976-Х14
„Дослідження механічних і треботехнічних властивостей покриттів”, що виконується
в рамках наукового проекту „Розробка принципів створення нових зносо- та жаростійких керметних покриттів з механічно легованих порошків для захисту поверхні легких сплавів.”
Термін виконання: 24 ” червня 2013
Впровадження: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.

НДР № № 976-Х14
«Дослідження механічних і триботехнічних властивостей покриттів».
Термін виконання: 14.07.14-31.12.14
В рамках наукового проекту розробка принципів створення нових зносо- та жаростійких керметних покриттів з механічнолегованих порошків для захисту поверхні легких сплавів.
Впровадження: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.

НАУКОВІ РОЗРОБКИ КАФЕДРИ

Безконтактні інтерференційні нанопрофілометри «MicronAlpha» і «MicronBeta»

Безконтактні інтерференційні нанопрофілометри «Micron-Alpha» і «Micron-Beta»
Нанопрофілометри «Micron-Alpha» і «Micron-Beta» призначені для відтворення нано- та мікротопографії поверхні методом обробки послідовності інтерференційних даних при частково когерентному освітленні. Нанопрофілометри дозволяють:

– будувати 2D та 3D зображення поверхні;
– отримувати інтерференційні картини при білому чи при монохроматичному освітленні;
– кількісно оцінювати топографію та характеристики шорсткості поверхні;
– проводити металографічні та фрактографічні дослідження.
Нанопрофілометри можуть ефективно використовуватися у матеріалознавстві, машинобудівній промисловості, мікроелектроніці, медицині, у лабораторіях науково-дослідних інститутів.

Наномеханічний індентометр «Micron-Gamma»
Прилад для дослідження фізико-механічних властивостей поверхневого шару матеріалів методами наноіндентування, склерометрії, топографії та металографії.
Відмінні особливості індентометра «Micron-Gamma» – багатофункціональність; робота у реальному масштабі часу; мала маса та габарити; безконтактний електромагнітний навантажувач; диференціальний вимірювач глибини впровадження індентора відносно поверхні зразка, що дозволило значно зменшити жорсткість конструкції.
Перспективи використання – реалізація методу акустичної емісії при наноіндентуванні. Метод дозволить вивчати процеси, що обумовлені рухом дислокацій (ковзання, двійникування) та виникнення мікро тріщин.

Методологія визначення відпрацювання ресурсу літальних апаратів за параметрами деформаційного рельєфу поверхні конструктивних елементів та зразків-свідків

В основі розробленої методології – експериментально і теоретично доведена можливість прогнозування довговічності авіаційних конструкцій по деформаційному рельєфу поверхні, який формується в результаті дії повторних навантажувань. Розроблено зразки-свідки втомного пошкодження авіаційних конструкцій, проведено експерименти, які підтвердили їх працездатність.
Отримані результати дозволили запропонувати концепцію дослідного зразка бортової автоматизованої системи моніторингу втомного пошкодження літаків.

ПАРТНЕРИ  НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ 

ДП «Антонова»
Державна авіаційна служба України
Завод 410 ЦА
НТУУ «Київський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ»
Національний технічний університет «ХПІ»
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя
Інститут металофізики НАН ім. Г.В.Курдюмова
Інститут механіки НАН України ім.С.П.Тимошенка
Інститут проблем міцності НАН ім. Г.С. Писаренка
Інститут електрозварювання НАН ім.. Є.О.Патона
Інститут надтвердих металів ім. В.Я. Бакуля НАНУ
Інститут матеріалознавства ім. І.Н. Францевича НАНУ
Інститут загальної і неорганічної хімії ім.. В.І. Вернадського НАНУ
Фізико-механічного інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
Науково-дослідне підприємство Bangalore Integrated System Solution, Індія
Лабораторія матеріалів при Вищій школі хімії Університету Лілль 1, Франція

Наукова лабораторія кафедри КЛА представлена у European Aeronautics Science Network:

http://www.easn.net/listofprofile/?mId=42

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

 

Патенти та авторські свідоцтва
1. Композиційний захисний матеріал “АСА”. Патент на корисну модель № 49186 А Україна, 2002 р. С.Р.Ігнатович, М.В.Карускевич, В.М.Пантелєєв, О.І.Радченко, В.В.Бойко.
2.“Спосіб визначення залишкового ресурсу елементів конструкцій за станом деформаційного рельєфу поверхні плакуючого шару”. Деклараційний патент на корисну модель № 3470, 15.11.2004. Бюл. № 11. С.Р.Ігнатович, М.В.Карускевич, О.М.Карускевич.
3.“Електродегідратор-очищувач ЕДГО-0,3/1,5”. Патент України № 15849 серія (1115849) (515В03С5/00). Призначення – очистка діелектричних рідин від механічних домішок, шламів і води в квазіпостійному електричному полі. (Гаража В.В.) «V Патент Азербайджану № 1 2000500070 від 23.22.2005.
4. Композиційний зносостійкий матеріал на основі дибориду титану-хрому: Патент на корисну модель № 25933 Україна, С22С 29/00/ О.П. Уманський, А.Д. Панасюк, В.П. Коновал, С.Р. Ігнатович, Є.П. Дворник (Україна). – 200704682; Заявл. 27.04.2007; Опубл. 27.08.2007, Бюл. № 13. – 3с.
5. Прилад для випробування матеріалів на мікротвердість: Патент на корисну модель № 30003 Україна, G01N 3/40 / С.Р. Ігнатович, І.М. Закієв, В.І. Закієв, Є.П. Дворник (Україна). – 200709512; Заявл. 21.08.2007; Опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3. – 4с.
6. Спосіб прогнозування залишкової довговічності елементів авіаційних конструкцій по насиченості і фрактальній розмірності деформаційного рельєфу: Патент на корисну модель № 29683 Україна, G01N 3/32 / С.Р. Ігнатович, М.В. Карускевич, Т.П. Маслак, С.О. Якушенко (Україна). – 200709909; Заявл. 04.09.2007; Опубл. 25.01.2008, Бюл. № 2. – 3с.
7. Безконтактний тривимірний профілометр: Патент на корисну модель № 39972 Україна, G01B 9/02; 11/30 / С.Р. Ігнатович, І.М. Закієв, В.І. Закієв, С.С. Юцкевич (Україна). – u200809989; Заявл. 01.08.2008; Опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6. – 3с.: 2 іл.
8. Спосіб прогнозування живучості алюмінієвого сплаву Д16АТ по деформаційному рельєфу поверхні: Патент 65204 України МПК (2011) G01N 3/32. / Ігнатович С.Р., Карускевич М.В., Маслак Т.П., Щепак С.В.; заявник та патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201106504; заявл. 24.05.11; опубл. 25.11.11, Бюл. № 22.
9. Спосіб контролю втомного пошкодження за допомогою структурно-чутливого сенсора: Патент 73708 України МПК (2012) G01N 3/32. / Ігнатович С.Р., Карускевич М.В., Маслак Т.П.; заявник та патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201201612; заявл. 14.02.12; опубл. 10.10.12, Бюл. № 19.

 

 

ДИНАМІКА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ

image010

Міжнародні науково-технічні конференції:
1. 17 Европейска конференція по руйнуванню «Multilevel Approach to Fracture of Materials, Components and Structures», 2008, Брно, Чеська республіка.
2. Міжнародна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування», 2009, Тернопіль, Україна.
3. IX міжнародна науково-технічна конференція «Авіа – 2009», Київ, Україна.
4. Третья международная конференция «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов», 2009, Москва, Російська Федерація.
5. ХIV Международный конгресс двигателестроителей, 2009, Харьков, Украина.
6. The 4 world congress “Aviation in the XXI-st Century” [«Safety in Aviation and Space Technologies», 2010, Киев, Украина.
7. XV International Colloquium Mechanical fatigue of metals, 2010, Ополе, Польша.
8. 5th International conference on structural health monitoring of intelligent infrastructure, 2011, Mexico
9. ACMA 2012: Advanced materials: Processing, Properties, Reliability and Diagnostic. Conference Fez, 2012, Morocco.
10. Congress Centre GH Bernardin, Portoroz, 2012, Slovenia.
11. 19th European Conference on Fracture «Fracture Mechanics for Durability, Reliability and Safety», 2012 – Kazan.
12. 2nd International Workshop on Physics-Based Modelling of Material Properties and Experimental Observations with special focus on Fracture and Damage Mechanics, 2013, Antaly

Виставки:
1. V Міжнародна виставка «Нанотехнології»: Київ, 2010. – експонат – Інтерференційний профілометр “Мікрон-бета».
2. 7-й Авіакосмічний салон “АВІАСВІТ-XXI”, Київ, 2010 р. експонат – Інтерференційний профілометр “Мікрон-бета”.
3. 4-й Міжнародний науково-технологічний форум «Наука, інновації, технології», Київ, 2011 р. експонат – Інтерференційний профілометр “Мікрон-альфа”, наноіндентометр “Мікрон-гамма”
4. Міжнародна виставка «Нанотехнології»: Київ, 2012 р. експонат – Інтерференційний профілометр “Мікрон-альфа»
5. 5-й Міжнародний науково-технологічний форум «Наука, інновації, технології», Київ, 2012 р. експонат – Інтерференційний профілометр “Мікрон-альфа”, наноіндентометр “Мікрон-гамма”
6. 8-й Авіакосмічний салон “АВІАСВІТ-XXI”, Київ, 2012 р.: експонат – Інтерференційний профілометр “Мікрон-бета”; доповідь – “Мониторинг выработки ресурса авиационных конструкций с использованием бортовых автоматизированных систем контроля усталостной поврежденности” / Ігнатович С.Р., Карускевич М.В.
7. 6-й Міжнародний науково-технологічний форум «Наука, інновації, технології», Київ, 2013 р. експонат – Інтерференційний профілометр “Мікрон-альфа”, наноіндентометр “Мікрон-гамма”
8. 9-й Авіакосмічний салон “АВІАСВІТ-XXI”, Київ, 2014 р.: експонат – Інтерференційний профілометр “Мікрон-бета” , трибометр “Мікрон-трибо”,
Публікації кафедри в рейтингових виданнях за останні роки

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних.
1. S. Ignatovich, М. Karuskevich I. Konovalenko, P. Maruschak, V. Gliha, T. Vuherer. Automated diagnostics of damage to aluminum alloy under conditions of high-cycle fatigue. – Materials and technology. – 2013. – № 47. – P. 357-361.
2. Игнатович С.Р., Каран Е.В., Краснопольский В.С. Распределение длины трещин в заклепочном соединении самолетной конструкции при многоочоговом повреждении // Физико-химическая механика материалов. – 2013. – Т. 49, № 2. – P. 109-116.
3. Игнатович С.Р., Бурау Н.И. Надежность обнаружения трещин при неразрушающем контроле авиационных конструкций // Дефектоскопия. – 2013. 49, № 5. – С. 69–76.
4. S.R. Ignatovich, M.V. Karuskevich, A. Menou, P.O. Maruschak. Fatigue damage and sensor development for aircraft structural health monitoring. – Theoretical and Applied Fracture Mechanics. – № 65 (2013). – P. 23-27.
5. Ignatovich S.R., Bouraou N.I. The reliability of detecting cracks during nondestructive testing of aircraft components // Russian journal of nondestructive testing. – 2013. Vol. 49, N.5. – pp. 294–300. DOI 10.1134/S1061830913050045.
6. Ignatovich S.R. Fatigue damage and sensor development for aircraft structural health monitoring. – Theoretical and Applied Fracture Mechanics. – 2013. – № 1. – p. 23-27.
7. Ignatovich S.R., Karan E.V., Krasnopol’skii V.S. Probability distribution of the lengths of fatigue cracks in riveted joints of an aircraft // Materials Science. – 2013. – Vol. 49, N 2. – P. 109–115.
8. Игнатович С.Р. Мониторинг выработки усталостного ресурса летательных аппаратов. Монографія / С.Р.Игнатович, М.В. Карускевич. – К.: НАУ, 2014.- 244 с.
9. Игнатович С.Р. Вероятностная модель многоочагового усталостного повреждения заклепочных соединений авиационных конструкций // Пробл. прочности. – 2014. – № 3. – С. 48-58.
10. Ignatovich S.R. Probabilistic model of multiple-site fatigue damage of riveting in airframes // Strength of Materials. – 2014. – Vol. 46, N 3. – P. 336 – 344.
11. Konovalenko I.B., Karuskevich M.V., Marushchak P.O., Ignatovitch S.R. Automated evaluation of the kinetics of damage accumulation on the surface of a fatigue sensor based on the analysis of strain relief parameters // Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing. – 2014. – Vol. 50, N 4. – P. 354-362.
12. Леоненко П.В., Михальченко Д.В., Закиев В.И. Усовершенствование поверхности дентальных имплантатов для применения у пациентов с метаболическими остеопатиями на фоне генерализованного парадонтита. // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 9. – С. 1029-1032.
13. Винар В.А., Головчук М.Я., Василив Х.Б., Закиев В.И, Рацька Н.Б.Изменение микромеханических свойств поверхностных слоев Fe, Cu и Ti после электролитического наводороживания.// Наукові нотатки. – 2013. – №41. – С.38-44.
14. В. І. Похмурський, В. А. Винар, Х. Б. Василів, В. І. Закієв, Н. Б. Рацька Особливості мікродеформації поверхневих шарів та механізми зношування α-титану за водневого впливу// Проблеми трибології. – 2013. – № 2. – С. 21-26.
15. I. B. Okipnyi, P.O.Maruschak, V.S. Mocharskyi, Zakiev V.I. Fracture Mechanism Analysis of the Heat-Resistant Steel 15Kh2MFA(II) After Laser Shock-Wave Processing // Journal of Failure Analysis and Prevention. – 2014. – № 14. – P. 668–674.
16. Пашинський, В. В., М. Г. Субботіна, and В. І. Закієв. Визначення показників пластичності та міцності інструментальних сплавів у мікрооб’ємах // Металознавство та обробка металів .- 2014. – №13. – С. 51-56
17. Пашинський, В. В., Субботіна М. Г., Закієв В. І.. Здатність інструментальних сплавів до дисипації енергії у мікрооб’ємах// Металознавство та обробка металів, 2015.-№1.-С. 10-13.
18. Леоненко, П. В., І. М. Закієв, and Г. А. Гогоці. Оцінка якості поверхні дентальних імплантатів за допомогою безконтактного інтерференційного 3d профілометру.// Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика 22 (4) (2013): 98-109.
Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних:

1. Игнатович С.P., Каран E.В., Краснопольский В.С., Многоочаговое разрушение авиационного конструкционного сплава Д16АТ: материалы XVIII международного Конгресса двигателестроителей, (Рыбачье, 14-19 сентября 2013 г.) / Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Х.: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2013. – С.
2. Юцкевич С.С., Исследование микропластической деформации поверхности плакирующего слоя сплава Д16АТ при усталости с использованием оптического бесконтактного профилометра: материалы XVIII международного Конгресса двигателестроителей, (Рыбачье, 14-19 сентября 2013 г.) / Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Х.: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2013. – С.
3. Карускевич М.В., Инструментальная индикация единичных перегрузок на стадии распространения усталостной трещины: материалы XVIII международного Конгресса двигателестроителей, (Рыбачье, 14-19 сентября 2013 г.) / Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Х.: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2013. – С.
4. Radchenko A. Structure Residual Life Assessment with Fatigue Process Specific Accounting / A. Radchenko, S.Yutskevych // 2nd International Workshop on Physics-Based Modelling of Material Properties and Experimental Observations with special focus on Fracture and Damage Mechanics, 2013 − P. 35−36.
5. Игнатович С.Р. Особенности пластического деформирования поверхностного слоя сплава Д16АТ при циклическом нагружении / Игнатович С.Р., Карускевич М.В., Юцкевич С.С., Закиев В.И.: тезисы докладов международжной научно-технической конференции “Усталость и термоусталость материалов и элементов конструкции”, (Киев, 28-31 мая 2013 р.) / НАНУ. – К.: Институт проблем прочности.- 2013, – С. 123 126.
6. Игнатович С.Р., Каран Е.В., Краснопольский В.С. Прогнозирование предельного состояния при многоочаговом повреждении (MSD) заклепочных соединений авиационных конструкций / Тезисы докладов Международной научно-технической конференции «Усталость и термоусталость материалов и элементов конструкций», 28-31 мая, 2013. – Киев: Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАНУ, 2013. – С. 121-123.
7. Радченко А.И. Оценка остаточной долговечности конструкций с учетом особенностей процесса усталости / А.И. Радченко, С.С. Юцкевич: тезисы докладов международной научно-технической конференции “Усталость и термоусталость материалов и элементов конструкции”, (Киев, 28-31 мая 2013 р.) / НАНУ. – К.: Институт проблем прочности.- 2013, – С. 241-244.
8. Konovalenko I., Maruschak P., Menou A., Karuskevich M., Ignatovich S. A novel algorithm for damage analysis of fatigue sensor by surface deformation relief parameters / Proceeding of International Symposium on Operational Research and Applications” (ISORAP 2013) // Ed. by A. Menou, M. Wakrim, A. Moudden, M. Benaddy. – May 08-10, 2013, Marrakesh, Morocco, 2013. – P. 678 – 681.

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:
1. Игнатович С.Р., Каран Е.В., Краснопольский В.С. Распределение длины трещин в заклепочном соединении самолетной конструкции при многоочоговом повреждении // Физико-химическая механика материалов. – 2013. – Т. 49, № 2. – P. 109-116.
2. Karuskevich M.V., Shchepak S.V., Shchur O.I., Plashchinskaya A.V. Influence of accumulated fatigue damage on crack propagation in alclad aluminium alloy. – Наукоємні технології. – 2013. – № 1 (17). – С.14-18.
3. Карускевич М.В. Обоснование возможности контроля усталостного повреждения металлов по деформационному рельефу поверхности. – Весник инженерной академии Украины. – 2013. – № 1. – С.143-145.
4. Карускевич М.В. Структурно-чувствительные сенсоры усталости металлических конструкций – Вісник інженерної академії України. – 2013. – № 2. – С.208-212.
5. Карускевич М.В. Прогнозування втомного руйнування обшивки фюзеляжу, виготовленої з плакованого алюмінієвого сплаву. – Наукоємні технології. – 2013. – № 2 (18). – С.129-132.
6. Карускевич М.В. Инструментальная индикация единичных перегрузок на стадии распространения усталостной трещины. – Вестник двигателестроения. – 2013. – № 2. – С.198-202.
7. Карускевич М.В., Корчук О.Ю., Лісовська М.В. Фольговий сенсор втоми для систем “Structural health monitoring”. – Вісник НАУ. – 2013. – № 2 (55). – С. 117-121.
8. Щепак С.В. Влияние локальной поврежденности на распространение усталостной трещины в плакированном сплаве Д16АТ. – Весник инженерной академии Украины. – 2013. – № 1. – С.159-162.
9. Маслак Т.П. Аналіз еволюції деформаційного рельєфу поверхні сплаву Д16АТ при стиску та розтягу. – Наукоємні технології. – 2013. – № 1 (17). – С. 22-26.
10. Karuskevich M. Fatigue failure prediction for fuselage skin made of alclad aluminium alloy. – Science-based technologies. – 2013. – № 2 (18). – P. 129-132.
11. Maslak T. Atomy force microscopy investigation of the D16AT alloy deformation relief. – Science-based technologies. – 2013. – № 2 (18). – P. 140-143.
12. Маслак Т. Удосконалення оптичного контролю втоми алюмінієвих сплавів засобами фрактальної геометрії. – Вісник інженерної академії України. – 2013. – № 2. – С.217-221.
13. Игнатович С.Р., Каран Е.В., Краснопольский В.С. Многоочаговое разрушение авиационного конструкционного сплава Д16АТ / Вестник двигателестроения: № 2 – Запорожье: ОАО «Мотор Сич», 2013 – С. 261-264.
14. Юцкевич С.С., Сучасні тенденції розвитку електродистанційних систем керування літаками/ С.С.Юцкевич, М.М. Юдін // Вісник НАУ – №2. – К.: Національний авіаційний університет, 2013.– С.50-56.
15. Юцкевич С.С. Исследование микропластической деформации поверхности плакирующего слоя сплава Д16АТ при усталости с использованием оптического бесконтактного профилометра // Вестник двигателестроения – № 2. − Запорожье: АО «Мотор Сич», 2013.– C. 251-255.
16. Yutskevych S. Feature of D16AT aluminum alloy deformation relief evolution under variable amplitude loading /S.Yutskevych // Science-based technologies – № 2(18). − Kyiv: National Aviation University, 2013.– P.149-153.
17. Yutskevych S. Hidden sequences in results of tests identifying / S.Yutskevych //Proceedings of the National Aviation University – №3. – Kyiv: National Aviation University, 2013.– P.75-78.
18. Карускевич М.В., Фольгові структурно-чутливі сенсори втоми металів. – Наукоємні технології №1(17). -2013. – С.10-13.
19. Карускевич М.В. Экспресс-метод оценки влияния поверхностно-активных антикоррози¬онных составов на усталость алюминиевых сплавов. – Вісник Національного технічного уні¬верситету України «Київський політехнічний інститут», серія Машинобудування, № 67, -2013. –С.163-167.
20. Карускевич М.В., Погребняк А.Д., Плащинська А.В., Щепак С.В., Линник О.П., В.М.Олексюк / Прогнозування процесу розповсюдження втомних тріщин у плакованому сплаві Д16АТ. Науково-практичний журнал. Вісник інженерної академії України. – 2014, № 3-4. – С.187-191.
21. Коноваленко И.В., Карускевич М.В., Марущак П.О., Игнатович С.Р. Автоматизированная оценка кинетики накопления поверхностных повреждений сенсора усталости на основе анализа параметров деформационного рельефа // Автометрия. – 2014. – Т. 50, № 4. – С. 41-51.
22. Игнатович С.Р. Вероятностная модель многоочагового усталостного повреждения заклепочных соединений авиационных конструкций // Пробл. прочности. – 2014. – № 3. – С. 48-58.
23. Ignatovich S.R. Probabilistic model of multiple-site fatigue damage of riveting in airframes // Strength of Materials. – 2014. – Vol. 46, N 3. – P. 336 – 344.
24. Игнатович С.Р., Карускевич М.В., Шмаров В.Н., Подреза С.М., Кипров А.В. Направления исследований побочных эффектов при применении пленкообразующих антикоррозионных покрытий // Технологические системы. – 2014. – 2(34). – С. 41-45.
25. Игнатович С. Р. Особенности пластического деформирования поверхностного слоя сплава Д16АТ при циклическом нагружении / Игнатович С. Р., Карускевич М. В., Юцкевич С. С., Закиев В. И.// // Надійність і довговічність машин і споруд – Вип. 39. − К.: ІПМіцн. ім. Г. С. Писаренка НАН України, 2014. – С.45-52.
26. Радченко А. И. Оценка остаточной долговечности конструкций с учетом особенностей процесса усталости / А. И. Радченко, С. С. Юцкевич // Надійність і довговічність машин і споруд – Вип. 38. − К.: ІПМіцн. ім. Г. С. Писаренка НАН України, 2014. – С.105-116

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.
1. Юцкевич С.С. Мацюк В.В. Особливості поширення вимог норм льотної мпридатності на композиційні елементи конструкції транспортних літаків: матеріали ХІ міжн. науково-технічної конф. [«Авіа-2013»], (Київ, 21-23 травня 2013 р.) / МОНУ, НАНУ, НКАУ, НАУ, ДП «Антонов». – К.: Національний авіаційний університет, 2013. –Т.3. – С.20.5-20.8
2. Линник О., Бондаль Д. Негативні аспекти застосування авіаційних антикорозійних плівкоутворюючих сполук: тези доповіді конференці «Наукоємні технології», (11-15 листопада 2013 р.) / Національний авіаційний університет. – К.: НАУ. – 2013.
3. Линник О. «Побічні негативні ефекти застосування авіаційних антикорозійних плівкоутворюючих інгибірованих сполук»: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики», (Київ, 23-24 жовтня 2013 р) / Національний ваіаційний університет. – К.: НАУ. – 2013.
4. Т. Mаслак, Д. Костенюк. Концепция двухосного структурно-чувствительного датчика усталости: матеріали X міжнар. наук.-техн. конф. [«АВІА-2013»], (Київ, 21–23 травня 2013 р.) / МОНУ, НАУ. – К.: НАУ, 2013. – С. 20.9–20.12.
5. С.Р. Ігнатович, Є.В. Каран, В.С. Краснопольський, Л.А. Хумарян. Надійність заклепкових зєднань авіаційних конструкцій при багатоосередковому втомному пошкодженні: матеріали X міжнар. наук.-техн. конф. [«АВІА-2013»], (Київ, 21–23 травня 2013 р.) / МОНУ, НАУ. – К.: НАУ, 2013. – С. 20.21–20.24.
6. М.В. Карускевич, Г.С. Сейдаметова. Предпосылки создания экспресс-метода оценки влияния поверхностно-активных антикоррози¬онных материалов на усталость алюминие¬вых сплавов: матеріали X міжнар. наук.-техн. конф. [«АВІА-2013»], (Київ, 21–23 травня 2013 р.) / МОНУ, НАУ. – К.: НАУ, 2013. – С. 20.1–20.4.
7. Shmarov V.N., Ignatovich S.R., Karuskevich M.V. Negative side effects caused by corrosion preventive compounds / Proceedings of the 6-th Word Congress “Aviation in the XXI-st Century”. Safety in Aviation and Space Technologies. (September 23-25, 2014, Kyiv, Ukraine). – Kyiv: National Aviation University, 2014. Vol. 1. – P. 1.3.1. – 1.3.5.
8. Shchepak S.V. Influence of local fatigue damage on the crack propagation rate / S.V. Shchepak, O.P.Linnik, V.M.Olexiuk / Proceedings of the 6-th Word Congress “Aviation in the XXI-st Century”. Safety in Aviation and Space Technologies. (September 23-25, 2014, Kyiv, Ukraine). – Kyiv: National Aviation University, 2014. Vol. 1. – P. 1.3.9. – 1.3.13.
9. Yutskevych S.S Studying of steel 12H18N10T physical-mechanical properties changes by resonance method of inelasticity controlling / S.S. Yutskevych, G.G. Pisarenko, A.M. Maylo, Rao De, Liu Yong // Aviation in the XXI-st century. Safety in Aviation and Space Technologies: the VI world congress, 23–25 September 2014: abstracts. – K., 2014. – P. 1.3.6–1.3.8.
10. Plashchinskaja A.V. Fatigue crack growth modeling in thin aluminum plate under asymmetrical cyclic loading allowing for damage accumulation / A.V. Plashchinskaja, V.P. Golub, M.V.Karuskevich // Proceedings of the 6-th Word Congress “Aviation in the XXI-st Century”. Safety in Aviation and Space Technologies. (September 23-25, 2014, Kyiv, Ukraine). – Kyiv: National Aviation University, 2014. Vol. 1. – P. 1.3.18. – 1.3.22.