Наука кафедри ЗЛПАТ

1 Основні напрями наукових досліджень.
Науково-дослідна робота (НДР) кафедри направлена на вирішення проблем збереження льотної придатності повітряних суден (ПС), забезпечення безпеки польотів й ефективності використання авіаційної техніки (АТ), яка проводиться в рамках наукової школи «Розробка інформаційних технологій забезпечення льотної придатності ПС та керування якістю технічного обслуговування ПС» (науковий керівник Дмитрієв Сергій Олексійович, д.т.н., проф.) за такими напрямками:
– удосконалення державного регулювання авіатранспортної діяльності України (проф. Дмитрієв С.О.);
– удосконалення процесів технічної експлуатації АТ та розробка інформаційних технологій забезпечення льотної придатності ПС і АД (проф. Дмитрієв С.О.);
– розробка методів контролю технічного стану та діагностування виробів АТ, принципів збереження та відновлення льотної придатності ПС (доц. Попов О.В.);
– управління якістю технічного обслуговування АТ та підготовка авіаційного персоналу (проф. Бурлаков В.І.);
– формування оптимальних програм технічного обслуговування і ремонту АТ та розробка рекомендацій з їхнього впровадження (проф. Бурлаков В.І.);
– методично-організаційне супроводження та моніторинг експлуатації парку ПС України і оцінка надійності виробів АТ (проф. Бурлаков В.І.);
– створення електронних навчальних комплексів підготовки інженерного складу в системі збереження льотної придатності повітряних суден та авіаційних двигунів (кафедральна НДР).

2 Держбюджетні НДР.
2.1 724-ДБ11 «Засоби штучного інтелекту в системі діагностування авіаційних двигунів».
Науковий керівник – д.т.н., професор Дмитрієв С.О., відп. вик. – к.т.н., доцент Сапелюк Є.А. Термін виконання – з 01.02.2011 р. по 31.12.2013 р.
2.2 777-ДБ12 «Управління процесами ТО авіаційних двигунів в системі збереження льотної придатності АТ».
Науковий керівник – д.т.н., професор Дмитрієв С.О., відп. вик. – к.т.н., доцент Попов О.В.
Термін виконання – з 01.01.2012 р. по 31.12.2014 р.

3 Госпдоговірні НДР.
 147–Х «Аналіз надійності авіаційної техніки та заходи щодо збереження льотної придатності повітряних суден реєстрового парку України згідно вимог стандартів ICAO» виконується створеним на кафедрі центром експлуатаційної надійності АТ (ЦЕН АТ).
В обов’язки ЦЕН АТ входить розробка методичного комплексу зі збору, обробки та аналізу експлуатаційної інформації з надійності АТ, що надається усіма експлуатантами та організаціями з ТО України. Керівник – д.т.н., проф. Дмитрієв С.О.
Термін виконання – з 01.09.2003 р., накопичувальна.
 № 828–Х12 «Методичне забезпечення моніторингу технічного стану цивільного двигуна за зміною діагностичних ознак» (контракт № 804/07546819/02412);
 № 829–Х12 «Методичне забезпечення комплексу задач «Параметрична діагностика»;
 № 900–Х13 «Розробка програмного забезпечення «Програмне забезпечення моніторингу технічного стану цивільного двигуна за зміною діагностичних ознак»;
 № 901–Х13 «Розробка програмного забезпечення «Програмне забезпечення комплексу задач «Параметрична діагностика»;

4 Кафедральні теми
4.1 30/07.02.03 автоматизовані системи навчальних комплексів дисциплін кафедри «Створення електронних навчальних комплексів підготовки інженерного складу в системі збереження льотної придатності повітряних суден та авіаційних двигунів» під керівництвом Ругайна О.В. із залученням відповідальних за основні дисципліни кафедри ЗЛП АТ.
Науковий керівник – д.т.н., професор, Дмитрієв С.О.
4.2 28/07.02.03 «Управління технологічними процесами ТО та якості відновлювальних робіт в системі збереження льотної придатності повітряних суден ті авіадвигунів»
Науковий керівник – д.т.н., професор, Дмитрієв С.О.

5 Основні досягнення.
5.1 Розроблено новий методологічний підхід для формалізації сукупності властивостей авіаційних двигунів та вирішення теоретичних проблем з оптимізації технічного обслуговування складних систем за умов впливу багатофакторності і невизначеності вхідних параметрів.
5.2 З метою впровадження експертної системи для визначення технічного стану ТРДД пропонується використання фреймової структури електронного формуляру двигуна, яка представляється у вигляді предикатів, що дозволяє визначити не тільки сутність повідомлення, але й його семантику, що особливо важливо для точного визначення діагнозу пошкодженого двигуна.
5.3 Програми підготовки персоналу з технічного обслуговування (ТО) та її організації згідно вимог нормативних документів EASA (Part-66, Part-147 та Part-145, Part-М). Визначено способи врахування складу вимог нормативних документів EASA при формуванні та корегуванні навчальних програм дисциплін, що викладаються в НАУ, за спеціальностями і підпадають під категорії персоналу з ТО, що визначені у Part-66.
5.4 Сформульовані рекомендації та пропозиції щодо методів проведення адаптаційних дій для впровадження стандартів EASA у діяльність навчальних закладів України в сфері регулювання льотної придатності стосовно навчання ТО.
5.5 Впроваджено елементи системи керування якістю в авіакомпаніях «АЕРОСТАР», «ІСД-АВІА», «ХОРС» й отримані акти впровадження.
5.6. На ДП «Завод 410 ЦА» впроваджено «Методику діагностування ТРДД з використанням нейронних мереж при виникненні множинних пошкоджень його проточної частини».
5.7. На ДП «Антонов» впроваджено елементи системи керування якістю технічного обслуговування та збереження льотної придатності літаків Boeing-737 на оперативних видах ТО.
5.8. У авіакомпанії «МАУ» впроваджено елементи системи керування якістю технічного обслуговування та збереження льотної придатності літаків Ан-124-100. Контроль якості виконання робіт авіафахівцями при ТО.
5.9. Розроблено та впроваджено програмне забезпечення для вирішення завдань діагностування та моніторингу технічного стану турбореактивних двоконтурних двигунів за параметрами робочого процесу в умовах експлуатації з використанням нейронних мереж.
5.10. Розроблено та впроваджено методичне забезпечення для вирішення комплексу завдань при діагностуванні та моніторингу технічного стану турбореактивних двоконтурних двигунів в умовах експлуатації.
5.11. Результати досліджень, що отримані в процесі виконання НДР застосовуються в навчальному процесі при проведенні курсів «Основи надійності АТ», «Людський фактор при ТО АТ», «Основи технічної діагностики», «Діагностика та системи контролю технічного стану ПС і авіадвигунів» і «Підтримання льотної придатності (ICAO, Doc 9760)» та при підготовці й сертифікації авіаційних фахівців з вивчення нормативно-технічних та методичних положень системи збереження льотної придатності АТ України.

6 Наукове співробітництво, закордонні гранти.
При виконанні НДР кафедра співпрацює з Державною авіаційною адміністрацією, усіма експлуатантами і організаціями з ТО України та із низкою закордонних підприємств цивільної авіації. Кафедра бере активну участь в організації та роботі міжнародних наукових конференцій й семінарах, які проводять провідні наукові організації України та світу.

7 Основні наукові праці
1. Бурлаков В.І., Попов О.В., Попов Д.В. Методологічні аспекти формування логістичної підтримки процесів технічної експлуатації авіаційної техніки // Матеріали Х Міжнародної науково-техніччної конференції «АВІА-11». Т.2. – К.: НАУ, 2011. – С. 15.5-15.8.
2. Потороча О.М., Попов О.В. Нейромережева класифікація станів турбокомпресору // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки) „ПОЛІТ – 2011”. Т.2. – К.: 2011. – С. 258.
3. Попов А.В., Попов Д.В. Управление техническим обслуживанием сложного объекта эксплуатации в условиях нечеткой исходной информации // Матеріали міжнародної наукової конференції ISDMCI’2011, 16-20 травня, Т. 1. – Херсон: ХНТУ, 2011. – С. 102-103.
4. Нечипорук О.П., Потороча О.М., Попов О.В. Аналіз ефективності використання в експлуатації діагностичних моделей ГТД за параметрами робочого процесу // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «ІІРТК-2011», 23-25 травня. – К.: НАУ, 2011. – С. 332-334.
5. Панин В.В., Енчев С.В., Попов А.В., Сидоренко А.Ю. Идентификация помпажа в компрессорах авиационных газотурбинных двигателей с помощью вейвлет-анализа // Авіаційно – космічна техніка і технологія. – Х.: – 2011. – № – № 9/86. – С. 134 – 138.
6. Дмитрієв С.О., Якушенко О.С., Попов О.В., Потороча О.М., Багері Насер. Метод формування начального та тестового масивів нейронної мережі для діагностування газотурбінного двигуна // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х.: – 2012. – № 7/94. – С. 202 – 207.
7. Burlakov V.I., Popov O.V., Popov D.V. Situation control of complex object in condition with fuzzy source information // Materials of the fifth world congress “Aviation in the XXI-st century”, “Safety in Aviation and Space Technologies”, September 25-27. – K: NAU, 2012. – Volume 1. – P.1.1.15-1.1.18.
8. Дмитрієв С.О., Потороча О.М., Попов О.В. Методика проведення та результати комп’ютерного експерименту при діагностуванні газотурбінного двигуна // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «ІІРТК-2012», 15-16 травня. – К.: НАУ, 2012. – С. 429-430.
9. Дмитрієв С.О., Бурлаков В.І., Попов О.В., Попов Д.В. Створення інформаційних технологій забезпечення процесів технічного обслуговування повітряних суден та авіаційних двигунів системі збереження льотної придатності авіаційної техніки // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «ІІРТК-2013», 27-29 травня. – К.: НАУ, 2013. – С. 185-187.
10. Бурлаков В.І., Попов О.В., Попов Д.В., Арістов Г.О. Методика оптимізації режимів та управління процесами технічного обслуговування повітряних суден// Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-13». Т.3. – К.: НАУ, 2013. – С. С. 17.1-17.4.
11. Kulyk M., Dmitriev S., Yakushenko O., Popov O. The method of formulating input parameters of a neural network for diagnosing of gas-turbine engines // Aviation, Volume 17, Issue 2, p. 52-56.
12. Дмитриев С.А., Бурлаков В.И., Попов А.В., Попов Д.В. Формирование программ технического обслуживания авиационных двигателей // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х.: – 2013. – № 7/104. – С. 190 – 194.
13. Пучков Ю.П., Молодцов М.Ф., Бурлаков В.І., Попов О.В., Попов Д.В. Удосконалення системи технічного обслуговування повітряних суден України // Вісник Інженерної академії України. – Миколаїв, 2014. – №1. –С. 37-39.
14. Yakushenko O., Popov O., Doroshenko K., Tereshchenko Y., Vlasenko P. Data for neural network training for turbine engines diagnosing // European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. 2nd International scientific conference, 12th May 2014, Austria, Vienna. p. 41-46.
15. S. Dmitriev, V. Burlakov, O. Popov, D. Popov. Formalization of procedures and determining the optimal maintenance of aircraft and aircraft engine programs // Materials of the sixth world congress “Aviation in the XXI-st century”, “Safety in Aviation and Space Technologies”, September 23-25. – K: NAU, 2014. – Volume 1. – P.1.6.1-1.6.4.
16. Yakushenko O.S, Popov O.V., Doroshenko K.V., Tereshchenko Y.Y., Miltsov V.E., Vlasenko P.O. Gas turbines engines diagnosing with neural network: data for static network training // Materials of the sixth world congress “Aviation in the XXI-st century”, “Safety in Aviation and Space Technologies”, September 23-25. – K: NAU, 2014. – Volume 1. – P.1.5.27-1.5.30.
17. Дмитрієв С.О., Бурлаков В.І., Попов О.В., Попов Д.В. Формалізація процедур та визначення оптимальних програм технічного обслуговування повітряних суден та авіаційних двигунів // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х.: – 2014. – № 9/116. – С. 177 – 181.
18. Нечипорук Е.П., Попов А.В. Экспериментальная логико-лингвистическая модель диагностирования сложных систем // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х.: – 2014. – № 10/117. – С. 154 – 158.
19. Дмитрієв С.О., Попов О.В., Потапов В.Е. Застосування генетичних алгоритмів в задачах оптимізації нейронних мереж // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ІІРТК-2015», 18-19 травня. – К.: НАУ, 2015. – С. 22-23.
20. Дмитрієв С.О., Попов О.В., Потапов В.Е. Перспективи використання автоматизованих систем діагностування газотурбінних двигунів на основі гібридних генетичних алгоритмів // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-15». – К.: НАУ, 2015. – С. 20.46-20.49.
21. Литвиненко О.Є., Нечипорук О.П., Попов О.В. Алгоритм спрямованого пошуку множинних пошкоджень в багаторівневих технічних системах // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-15». – К.: НАУ, 2015. – С. 6.60-6.65.
22. Дмитрієв С.О., Попов О.В., Попов Д.В., Арістов Г.О. Інформаційні технології забезпечення конструктивно-експлуатаційних властивостей повітряних суден та авіадвигунів // Вісник двигунобудування, 2015. – № 2. С. 67-72.
23. Дмитрієв С.О., Попов О.В., Якушенко О.С., Потапов В.Е. Методичні основи діагностування турбореактивного двоконтурного двигуна з використанням засобів штучного інтелекту Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Х.: – 2015. – № 5/122. – С. 69 – 73.
24. Dmitriev S., Burlakov V., Popov O., Popov D. Technological processes and quality control in aircraft engine maintenance // Aviation, Volume 19, Issue 3, 2015. – p. 133-137.

8 Основні навчально-методичні праці.
8.1. Теорія теплових двигунів: Підручник /Ю.М. Терещенко, Л.Г. Бойко, С.О. Дмитрієв та ін.: За ред. Ю.М. Терещенка. – К.: Вища шк., 2001. – 382 с.
8.2. Безпека авіації/ Бабак В.П., Харченко В.П., Максимов В.О., Дмитрієв С.О. та ін.//За ред. В.П. Бабака. – К.: Техніка, 2004.- 584с.
8.3. Энциклопедия безопасности авиации / Кулик Н.С., Харченко В.П., Луцкий М.Г., Дмитриев С.А. и др.// Под ред. Н.С. Кулика. – К.: Техника, 2008.- 1000с.
8.4. Дмитрієв С.О., Тугарінов О.С., Молодцов М.Ф. Технічна експлуатація повітряних суден / Підручник з грифом МОНУ. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2014. – 480 с.
8.5. Дмитрієв С.О., Кудрін А.П., Кулик М.С., Зайвенко Г.М., Тугарінов О.С. технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів / Підручник з грифом МОНУ. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2014. – 612 с.
8.6. S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. Aeronautical engineering operation / / Manual. – K.: NAU, 2014. – 106 p.
8.7. V. Burlakov, V. Porva, O. Popov, D. Popov. Basics of reliability of aviation engineering / Lecture course. – K.: NAU, 2014. – 27 p.
8.8. L. Zhuravlova. Modeling of aircraft operational processes and systems / Practical guide. – K.: ITC, 2014. – 162 p.
8.9. S. Dmitriev, O. Tuharinov, Yu. Kazarinov, O. Rugain. Continuing aircraft airworthiness / Manual. – K.: NAU, 2015. – 104 p.

9. Підготовка наукових кадрів.
На кафедрі здійснюється підготовка наукових кадрів у докторантурі і аспірантурі НАУ за спеціальностями 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» та 05.05.03 – «Двигуни та енергетичні установки».