Наука кафедри АД

Історія науки
Починаючи з 1963 року на кафедрі авіаційних двигунів під науковим керівництвом д.т.н., проф. Лозицького Леоніда Петровича сформувалася наукова школа «Експлуатаційна надійність та довговічність авіаційних двигунів». Відповідно була створена науково-дослідна лабораторія з тією ж назвою. Завідувачем лабораторії весь цей період був к.т.н., с.н.с. Тарасенко А. В. Науковою школою і науково-дослідною лабораторією послідовно керували завідувачі кафедри авіаційних двигунів: д.т.н., проф. Лозицький Л. П. (1964 – 1991рр.), д.т.н., проф. Вєтров А. М. (1991 – 1997рр.), д.т.н., проф. Кулик М. С. (з 1997р. і до цього часу).
Загальний напрямок наукових досліджень пов’язані супроводом в експлуатації авіаційних ГТД з метою забезпечення їх безвідмовної роботи, підвищення безпеки польотів та зростання їх економічної ефективності.
Починаючи з 1963 року на кафедрі виконувались науково-дослідні роботи за такими напрямками:
•«Термоциклічна довговічність конструктивних елементів турбін і камер згоряння авіаційних двигунів». Науковий керівник – Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, д.т.н., проф. Лозицький Леонід Петрович.
• «Визначення ресурсних можливостей деталей авіаційних ГТД в умовах комплексного навантаження». Науковий керівник – д.т.н., проф. Вєтров Анатолій Миколайович.
• «Дослідження впливу експлуатаційних факторів на технічний стан авіаційних газотурбінних двигунів». Виконується з 1986 року. Науковий керівник – Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Кулик Микола Сергійович.
• «Автоматизовані системи моніторингу технічного стану авіаційних двигунів в експлуатації». Виконується з 1993 року. Науковий керівник – д.т.н., проф. Кучер Олексій Григорович.
• «Аеродинамічне вдосконалення компресорів і турбін авіаційних двигунів». Виконується з 2000 року. Науковий керівник – Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Терещенко Юрій Матвійович.
• «Підвищення ефективності теплоенергетичних установок газоперекачувальних компресорних станцій». Виконується з 2000 року. Науковий керівник – лауреат Державної премії України, лауреат премії ім. акад. Проскури Г. Ф. НАН України, д.т.н., проф. Биков Геннадій Олександрович.
До найбільш вагомих наукових досягнень кафедри авіаційних двигунів можна віднести:
• Визначені і передані для практичного використання в КБ авіаційного моторобудування характеристики термоциклічної довговічності жароміцних матеріалів конструктивних елементів газових турбін і камер згоряння авіаційних двигунів.
• Розроблені і впроваджені в КБ авіаційного моторобудування методики розрахунків ресурсних можливостей конструктивних елементів «гарячої» частини авіаційних ГТД в умовах комплексного силового і теплового навантаження.
• Розроблені і впроваджені в КБ авіаційного моторобудування методики розрахунків програм еквівалентних стендових випробувань авіаційних ГТД.
• Розроблені і впроваджені в експлуатаційних підприємствах автоматизовані системи діагностування авіаційних двигунів НК-8-2У, Д-30, Д-ЗОКП, АІ-24 за параметрами зареєстрованими під час польотів літаків Ту-154Б, Ту-134, Іл-76, Ан-24 («Контроль 8-2У», «Контроль-30», «Контроль-24»).
• Розроблена і впроваджена в експлуатаційних підприємствах автоматизована система супроводу експлуатації двигунів ПС-90А на літаках Іл-96-300 та Ту-204 («Алгоритм-90»).
• Розроблена автоматизована система контролю вичерпання ресурсу основних конструктивних елементів двигунів ПС-90А за параметрами, що реєструються бортовими системами в польоті («Ресурс-90»).
• Розроблена автоматизована система оцінки технічного стану двигунів ПС-90А за термогазодинамічними параметрами («Діагноз-90»).
• Розроблена автоматизована система контролю надійності авіаційних двигунів ПС-90А, НК-8-2У, Д-З0КУ в процесі їхньої експлуатації(«Надійність-90»).
• Розроблена і впроваджена в Бориспільському авіапідприємстві автоматизована система технічного зору для оптичного контролю конструктивних елементів проточної частини авіаційних газотурбінних двигунів.
• Розроблені і впроваджені на підприємствах народного господарства спеціальні технології і машини на основі авіаційних двигунів.
Автоматизована система супроводу експлуатації авіаційних двигунів на літаках Ту-154 в 1988 році була удостоєна Державної премії України, а її виконавці: д.т.н., проф. Лозицький Л. П., к.т.н., доц. Авдошко М. Д., к.т.н., с.н.с. Тарасенко А. В., к.т.н., доц. Гвоздецький І.І. та інші, стали лауреатами Державної премії України.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ
НА КАФЕДРІ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ

Створені і працюють 2 наукові школи:
• Експлуатаційна надійність та довговічність авіаційних двигунів (науковий керівник – д.т.н., проф. Кулик М.С.);
• Внутрішня аеродинаміка та характеристики авіаційних газотурбінних двигунів і енергетичних установок (науковий керівник – д.т.н., проф. Терещенко Ю.М.).
Наукові школи працюють:
В галузі розробки систем забезпечення та підтримання льотної придатності АТ:
Розробка методології нагляду і контролю за льотною придатністю реєстрового парку ПС України і надання об’єктивних даних органам Державного управління, експлуатантам і виробникам АТ, заснованої на сучасних інформаційних технологіях.
Створення та впровадження в авіаційних підприємствах методів та засобів забезпечення і підтримки льотної придатності повітряних суден.
Розробка та впровадження ефективних методів інформаційного забезпечення технічної експлуатації та технологій відновлення авіаційної техніки.
В галузі контролю надійності і безпеки польотів:
Концепція і елементи системи підтримки безпеки авіації.
Концепція збереження льотної придатності повітряних суден України.
Методи аналізу надійності комплектуючих виробів АТ на основі статистичних даних про їх відмови та несправності в експлуатації.
Методи і засоби контролю і моніторингу рівня надійності комплектуючих виробів ПС з метою переведення частини виробів на обслуговування за технічним станом і інформаційної підтримки експлуатантів, розробників і виробників авіаційної техніки та організацій з технічного обслуговування.
Автоматизовані систем збору і обробки даних про відмови та несправності агрегатів та комплектуючих виробів ПС.
В галузі діагностики:
Методи діагностування ГТД за фактичним станом.
Лінійні і нелінійні повузлові, статичні і динамічні, явні і неявні математичні моделі ГТД для діагностування на сталих і несталих режимах.
Ідентифікація математичних моделей газотурбінних двигунів.
Моделі розпізнавання стану авіаційних двигунів з використанням засобів статистичної теорії прийняття рішень, розпізнавання образів та штучного інтелекту (нейроні мережі, нечіткі множини, еволюційні алгоритми).
Ідентифікації технічного стану ГТД за параметрами, що вимірюються в процесі експлуатації.
Методи та засоби діагностування авіаційних двигунів за параметрами, що вимірюються на сталих і несталих режимах роботи.
Методи та засоби вібраційного та віброакустичного моніторингу технічного стану авіаційних двигунів.
Діагностика САУ двигунів.
Методи діагностики втомного пошкодження авіаційних конструкцій.
Системи комплексної діагностики авіаційних двигунів підвищеної контроле-придатності засновані на аналізі даних МСРП.
Оперативний контроль(експрес-аналіз), діагностика і прогнозування технічного стану, розпізнавання і пошук відмов в системах збору та аналізу даних для інформаційної підтримки супроводу експлуатації авіаційних двигунів.
Системи діагностики двигунів низької контролепридатності.
В галузі забезпечення міцності і ресурсу:
Методи розрахунку на міцність (тривалу, ударну, опору втомленості) деталей компресорів та турбін ГТД (лопаток, дисків, валів роторів, корпусів ГТД) в умовах, що моделюють особливості експлуатаційних навантажень. )
Детерміновані й імовірнісні моделі навантаження деталей ГТД.
Моделі сталої тривалої і циклічної довговічності матеріалів деталей ГТД.
Математичні моделі статичної і циклічної пошкоджуваності деталей за польотний цикл та за період експлуатації.
Математичні імовірнісні моделі накопичення пошкоджуваності.
Методи розрахунку характеристик надійності деталей ГТД (еквівалентного напрацювання, числа польотних циклів до вироблення ресурсу, коефіцієнтів запасу міцності та довговічності деталей, коефіцієнту вироблення ресурсу, гамма-процентний ресурс деталі тощо).
Методи оцінки технічного стану двигуна в процесі експлуатації і продовження ресурсів.
Методи визначення живучості конструкцій. Математичні моделі множинного руйнування.
Методи визначення ресурсних показників та прогнозування залишкового ресурсу високонавантажених елементів за критеріями пошкоджуваності.
Імовірнісні методи оцінки пошкоджуваності і моніторинг ресурсу деталей ГТД.
Технології подовження ресурсних показників авіаційних двигунів з використанням автоматизованих систем супроводу їх експлуатації.
Автоматизовані системи моніторингу ресурсу ГТД.
Методи планування експерименту для випробувань дослідних зразків на міцність.
Методи обробки результатів випробувань на міцність.
В галузі газової динаміки:
Розробка газових ежекторів вихідних пристроїв ГТД для захисту літальних апаратів від ураження ракетами з головками ІЧ-випромінювання.
Методи розрахунку потоку в лопаткових вінцях турбомашин, що моделюють особливості течії реального газу.
Моделі течії тривимірного та квазітривимірного потоку в елементах ГТД.
Математичні моделі та чисельні методи розрахунку течії в лопаткових вінцях компресорів ГТД.
Методи оптимізації параметрів ступенів осьового компресора з урахуванням параметрів реального потоку газу.
Методи розрахунку і оптимізації параметрів ступенів осьового компресора з використанням принципів керування приграничного шару на поверхні лопаток.
Методи оптимізації параметрів багаторядних ступенів осьового компресора з урахуванням параметрів реального потоку газу. Методи оцінки технічного стану двигуна в процесі експлуатації і продовження ресурсів.
Методи розрахунку і оптимізації робочих режимів відцентрових нагнітачів на основі узагальненої математичної моделі та її експериментальна перевірка на компресорних станціях.
Методи розрахунку робочих режимів відцентрових компресорів на основі узагальненої математичної моделі та її експериментальна перевірка на нагнітачах експортного коридору ДК “Укртрансгаз”.
В галузі розробки систем економічного обґрунтування авіаперевезень:
Розробка системи розрахунку повних витрат та доходів за рейс для пасажирських та вантажних повітряних суден для обґрунтування повітряних перевезень.
Розробка системи розрахунку економічних показників авіакомпанії за даними льотної діяльності авіапідприємства.
Розробка системи економічного обґрунтування і планування авіаперевезень, а також аналізу планово-економічної діяльності авіапідприємства в умовах ринкової економіки.
Розробка бізнес-плану на закупку літака(ів) для авіакомпанії на основі розрахунку економічної ефективності авіаперевезень на пасажирських і вантажних ПС в автоматизованій системі “ЕКОПОЛ”.
В галузі теорії і практики прийняття рішень
Розробка методів і систем колективного прийняття рішень на основі експертного аналізу;
Використання методів теорії ризику для аналізу функціонування ергатичної системи “ПС – екіпаж – середовище” як складної технічної системи
В галузі прикладної математики та програмування
Розробка і реалізація математичних методів обробки даних;
Розробка математичного апарату та більш 1000 програм з різних напрямків математичної обробки даних;
Розробка математичного редактора з підтримкою більш ніж 20 розділів математики

СТРУКТУРА ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Для проведення науково – дослідної роботи на кафедрі авіаційних двигунів організовано і функціонують:
• Науково-дослідний центр інформаційного супроводу експлуатації авіаційної техніки та газотранспортного обладнання (НДЦ ІСЕ АТ та ГТО). Напрями наукової діяльності НДЦ ІСЕ АТ та ГТО
• Лабораторія внутрішньої аеродинаміки турбомашин

Для виконання науково-дослідних робіт на кафедрі залучається до 30 – 35 співробітників (з них 5 д.т.н. і 21 к.т.н., штатні працівники та сумісники).
Поточний склад та ресурсне забезпечення
– НДЦ ІСЕ АТ та ГТО: шість штатних працівників та один сумісник, студенти, та аспіранти. Матеріальні ресурси складають: 6 робочих місць, одне приміщення. Центр має комп’ютерну техніку та ліцензійне програмне забезпечення, які необхідні для розробки методичного та програмного забезпечення систем супроводу експлуатації авіаційної техніки та газотранспортного обладнання.
– лаборатория внутрішньої аеродинаміки турбомашин: п’ять штатних працівників та шість сумісників. На сьогодні матеріальна база лабораторія знаходиться у стадії створення та комплектації.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, що проводяться на кафедрі протягом 2005-2009 років
Держбюджетні науково-дослідні роботи
Тема №146–ДБ04. «Розробка методів визначення ресурсних показників та прогнозування залишкового ресурсу високонавантажених технічних систем за критеріями пошкоджуваності» Шифр «Пошкоджуваність», №ДР 0104U003743. Наук.керівник – Кучер О.Г., відп. виконавець – Якушенко О.С. Термін 2004 – 2006 рр.
Тема №151-ДБ04. «Розробка технологій подовження ресурсних показників авіаційних двигунів з використанням автоматизованих систем супроводу їх експлуатації» Шифр «Ресурс», №ДР0104U003748. Наук.керівник – Кулик М.С., від.виконавець – Кучер О.Г. Термін: 2004 –2006 рр.
Тема №400-ДБ07. «Формування систем управління якістю вищих навчальних закладів» Наук. керівник – Кулик М.С., від. виконавець – Соломєнцев О.В. Термін: 2007 – 2008 рр.
Тема №387-ДБ07. «Розробка автоматизованої системи аналізу надійності парку авіаційної техніки та розробка пропозицій по збереженню льотної придатності повітряних суден згідно стандартів ІСАО». Шифр «Надійність ПС», № ДР0107U002740. Наук.керівник – Кучер О.Г., відп. виконавець – Якушенко О.С. Термін: 2007 – 2009 рр.
Тема №594-ДБ09. «Нові методи підвищення паливної економічності та газодинамічної стійкості ГТД на основі аеродинамічного удосконалення компресорів», Наук. керівник – Кулик М.С., відп. виконавець – Кінащук І.Ф. Термін: 2009 – 2011 рр.
Тема №665-ДБ10. «Інформаційні технології управління надійністю авіаційної техніки на рівні авіакомпанії». Шифр «Надійність ПС а/к» Наук.керівник – Кучер О.Г., відп. виконавець – Якушенко О.С. Термін: 2010 – 2012 рр.

Госпдоговірні НДР
Тема №538-Х08 «Автоматизирована система контролю надійності парку повітряних суден авіакомпанії «АЕРОСВІТ». Наук.керівник – Кучер О.Г., відп. виконавець – Якушенко О.С. Термін 05.2008–12.2008 р. Обсяг фінансування – 250 т. грн.
Тема №602-Х09 «Супроводження впровадження автоматизованої системи контролю надійності парку авіаційної техніки ЗАТ авіакомпанії «Аеросвіт» на протязі одного 2009 року». 01.2009–12.2009. Наук.керівник – Кучер О.Г., відп. виконавець – Якушенко О.С. Обсяг фінансування – 125 т.грн.
Реєстр наукових тем кафедри авіаційних двигунів
Розширений перелік АСУ ТП розроблених на кафедрі АД

НАУКОВЕ СПІРОБІТНИЦТВО
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО з вищими начальними закладами
Протягом останніх років кафедра активно приймає участь у спільних міжнародних проектах з такими закордонними фірмами та науково-освітніми закладами:
– Ліонська Вища школа та двигунобудівна фірма «Снекма», Франція. В рамках співробітництва проводиться обмін аспірантами, спільні семінари, готуються спільні наукові статті;
– Академія авіації Азербайджану. Результатом такого співробітництва є взаємний обмін останніми науковими розробками споріднених кафедр, підготовка спільних статей та взаємна участь у конференціях. На сьогодні розглядається питання обміну студентами, і насамперед, у англійському проекті.
– ОАО «Авиадвигатель», м.Перм. Розробка та впровадження наукових досліджень в області діагностування, надійності, ресурсу та контролю технічного стану двигунів Пермського КБ.
СПІВРОБІТНИЦТВО З РОЗРОБНИКАМИ, ВИРОБНИКАМИ ТА ЕКСПЛУАТАНТАМИ авіаційної техніки та газотранспортного обладнання:
– Державіаадміністрація України;
– Авіакомпанія «Аеросвіт»;
– ДК «Укртрансгаз»;
– АТП ДП «Антонов»;
– «Мотор – Січ», м.Запоріжжя;
– НДІА Збройних Сил України.

РОЗРОБКИ КАФЕДРИ ВПРОВАДЖЕНО (за останні 5 років):
– науково – виробничий центр “Техдіагаз” (Метод визначення ресурсних показників та прогнозування залишкового ресурсу високонавантажених конструктивних елементів газоперекачувальних агрегатів за критеріями пошкоджуваності);
– закрите акціонерне товариство Авіаційне підприємство «УРАРП» (Методика прогнозування залишкового ресурсу авіаційних ГТД за критеріями пошкоджуваності їхніх високонавантажених відповідальних конструктивних елементів; Технологія продовження ресурсних показників авіаційних двигунів з використанням автоматизованих систем супроводу їх експлуатації);
– Державіаадміністрація України (АСУТП контролю надійності парку повітряних суден України)
– Авіакомпанія «Аеросвіт» (АСУ контролю надійності парку АТ авіакомпанії).
– АНТК ім. О. К. Антонова (Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої системи (АС) для введення та комп’ютерної обробки карток обліку несправностей парку авіаційної техніки (КОН АТ) АНТК);
– учбовий процес НАУ.

РОЗРОБКИ, ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА
Протягом останніх років отримані наступні патенти та правоустановчі документи:
1. Спосіб оцінки запасу газодинамічної стійкості компресора газотурбінних двигунів в умовах експлуатації № 7601 №3/00. Автори: Волянська Л.Г., Кінащук І.Ф., Кірчу Ф.І., Панін В.В.
2. Комбінований спосіб оперативного вимірювання ступеня закоксування паливних форсунок газотурбінних двигунів №18263 від 15.11.06 р. бюл. №11. Автори: Чоха Ю.М., Ігнатов В.О., Кулик М.С., Федорчук О.П.
3. Спосіб оперативної оцінки якості технічного стану і надійності функціонування паливних газотурбінного двигуна №18375 від 15.11.06 р. бюл. №11. Автори: Чоха Ю.М., Ігнатов В.О., Кулик М.С., Федорчук О.П.
4. Пат. 76313 А Україна МПК G01М9/00 Пристрій для визначення аеродинамічних характеристик компресорних решіток.
5. Пат. 13488 А Україна МПК G01N3/00 Спосіб оцінки запасу газодинамічної стійкості компресора ГТД в умовах експлуатації.
6. Пат. 29683. Спосіб прогнозування залишкової довговічності елементів авіаційних конструкцій по насиченості і фрактальній розмірності деформаційного рельєфу
7. Пат. 22262 Україна, МПК F02M 61/, GF 9/00. Сигналізатор автоматизований інформативно-діагностичний для оперативного вимірювання ступеня закоксування паливних форсунок газотурбінних двигунів. Чоха Ю.М, Кулик М.С., Литвиненко О.Є., Федорчук О.П. Заявл. 07.09.2006 №200609625; Опубл. 25.04.2007, Бюл. №5.
8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 28326 від 08.04.2009. Комп’ютерна програма «Автоматизована система аналізу надійності парку авіаційної техніки (Надійність ПС)» Кучер О.Г., Якушенко О.С., Степаненко В.М., Мільцов В.Є., Власенко П.О. Заявка від 04.02.2009. №28462.

НАУКОВІ ПРАЦІ КАФЕДРИ
За останні 5 років працівниками кафедри було опубліковано більше ніж 130 робіт у фахових наукових виданнях. Співробітники кафедри приймають активну участь у міжнародних українських та закордонних науково – технічних конференціях (конгресах), які проводяться у НАУ(Київ), Національному аерокосмічному університеті ім.Жуковського «ХАІ» (Харьків), Вінниці, Львові, Ліоні (Франція), Сеулі (Південна Корея), та Баку (Азербайджан). Серед найбільш важливих наукових здобутків слід відмітити видання наступних книг та наукових праць:
1. Безпека авіації / В.П. Бабак, В.П. Харченко, В.О. Максимов, О.Г. Кучер та ін.; За ред. В.П. Бабака. – К.: Техніка, 2004. – 583 с.
2. Тамаргазин А.А. Формирование программ технического обслуживания авиационной техники: Монография. – К.: НАУ, 2007. – 160 с.
3. Кулик М.С., Кучер О.Г., Карпов Є.М. Російсько-український ілюстрований словник термінів з теорії, конструкції, технології виробництва, технічного обслуговування, діагностики та ремонту двигунів літальних апаратів. – К.: НАУ, 2008. – 302 c.
4. Энциклопедия безопасности авиации / Н.С. Кулик, В.П. Харченко, М.Г. Луцкий, А.Г. Кучер и др.; Под ред. Н.С. Кулика. – К.: Техніка, 2008. – 1000 с.
5. Bykov G.A., Bykova O.G. Word of radial-flow compressor wheel as profiles circled diffuser. J. Chemical and Petroleum Engineering, №10, p.17-19 (2005).
6. Bykov G.A., Bykova O.G., Izbash S.V., Talpash V.V. Estimation of real fluid dynamics parameters for natural gas centrifugal compressor. J. Chemical and Petroleum Engineering, №1, p.26-28 (2006).
7. Mykola Kulyk. Monitoring aging aircraft engines // The development plan for the broadcasting and visual industry cluster in Goyang-city: Proceedings of the 3rd International conference. – Hankuk: Hankuk aviation university. – 2006. – №3. – Р. 37.
8. Kulyk M., Kucher O., Kharyton V., Laine J.-P., Thouverez F. Non-linear analysis of the cracked blade in dynamics // Aviation. – 2008. -№ 12(3). -P. 66-79.

ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ
У 2005 р. Державною премією України у галузі науки і техніки за роботу в області авіації було удостоєно двох співробітників кафедри Кулика Миколу Сергійовича та Кучера Олексія Григоровича.
У 2009 р. Державною премією України у галузі науки і техніки за комплекс підручників з теорії авіаційних газотурбінних двигунів у трьох книгах було нагороджено трьох співробітників кафедри д.т.н., проф., Терещенко Ю.М., д.т.н., проф., Панін В.В., к.т.н., доц., Волянська Л.Г

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ
Протягом останніх 5 років на кафедрі були підготовлені та захищені 9 дисертацій на ступінь кандидата технічних наук:
1. Оніщенко С.П. «Експлуатаційні характеристики газонаповнювальних компресорних станцій з надзвуковими газовими ежекторами», 2005 р. Наук. керівник – Кулик М.С.
2. Ель-Хожайрі Хусейн (Ліван). «Моніторинг технічного стану лопаток турбін ГТУ в експлуатації», 2005 р. Наук. керівник – Кулик М.С.
3. Кінащук І.Ф. «Розробка та дослідження методу оцінювання та контролю газодинамічної стійкості компресорів ГТД маневрених літальних апаратів», 2006 р. Наук. керівник – Терещенко Ю.М.
4. Ліннік І.І. «Формування регламенту технічного обслуговування транспортного літака», 2006 р. Наук. керівник – Панін В.В.
5. Кірчу Ф.І. «Оптимізація геометричних параметрів міжлопаткового каналу дворядних лопаткових вінців трансзвукових ступенів осьового компресора», 2007 р. Наук. керівник – Панін В.В.
6. Сунь Гаоюн. «Метод оцінки впливу експлуатаційних факторів на запас газодинамічної стійкості ГТД», 2007 р. Наук. керівник – Панін В.В.
7. Майкл Олалі. «Комплексний метод діагностування авіаційних ГТД», 2008 р. Наук. керівник – Панін В.В.
8. Мустафа Абдул Салям Мустафа (Ірак). «Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії», 2008 р. Наук. керівник – Кучер О.Г.
9. Харитон В.В. «Détection des défauts dans les aubes d’un moteur d’avion en fonctionnement» – «Fault détection in blades of an aviation engine in opération» –«Виявлення пошкоджуваностей типу тріщина в робочих лопатках турбін авіаційних ГТД в процесі експлуатації», 2009 р. Наук. керівник від НАУ – Кучер О.Г., від Ліонської вищої школи – Фабрис Тоуверез.

та 2 кваліфікаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук НАУ:
• Тишкевич О.В. «Розробка методів і системи діагностування і розпізнавання стану ТРДД підвищеної контролепридатності», 2008 р. Наук. керівник – Кучер О.Г.
• Власенко П.О. «Управління надійністю парку повітряних суден авіакомпанії», 2009 р. Наук. керівник – Кучер О.Г.