Спеціальність кафедри ТПФ

Галузь знань:

10 Природничі науки

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Спільно з провідними вченими відділення фізики НАНУ готуємо фахівців з сучасної фізики в галузях енергетичних систем та наноматеріалів. Студенти поглиблено вивчають мікроелектроніку, нанооптику, фотоніку, волоконну оптику, нано- та біоколоїдну хімію, альтернативні джерела енергії.

Фахівці даної спеціальності працевлаштовуються в розгалуженій структурі науково-дослідних інститутів НАНУ та інших промислових підприємствах.

Форма навчання: денна

Предмети у сертифікаті ЗНО: українська мова та література; математика; фізика.

Термін навчання: бакалавр – 4 роки; магістр – 1,5 роки.

Контактна інформація: тел. 406-79-38.

 Сьогодні наукоємні технології стали тією потужною рушійною силою, яка визначає конкурентоспроможність держави та рівень життя її народу. Наукоємні технології перетворилися на товар, який на міжнародному ринку задає загально цивілізаційний рівень розвитку кожної держави та її освіти.

Спеціальність „Прикладна фізика ” надає відповідну освіту для розробки нових напрямів у галузі наукоємних технологій та способів їх реалізації.

Мета навчання: підготовка студентів до праці на наукоємних виробництвах та до наукової діяльності на базі сучасних освітніх і наукових технологій, які формують у випускників навички та вміння системного самостійного набуття фахових знань.

НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ У РЕАЛЬНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: студенти залучаються до реального наукового середовища вже на перших курсах навчання задля формування наукового мислення та оволодіння сучасними новітніми методами дослідження.

Напрями наукових досліджень студентів:

 • Наночастинки золота як ефективний вектор цільової доставки лікарських засобів;
 • Ефективність наночастинок заліза у профілактиці та лікуванні залізодефіцитної анемії;
 • Ефективність систем охолодження пальникових пристроїв стабілізаторного типу при змінних режимах навантаження;
 • Прогнозування геомагнітних індексів;
 • Технологія отримання плівок Ni-Cu та їхні магнітні властивості;
 • Робастні регресійні моделі оцінювання стану рослинності за оптичними та лазерними дистанціонними вимірюваннями;
 • Тунельна мікроскопія моношарів золота і срібла;
 • Стан поверхні та рекомбінаційні процеси в кремнієвих сонячних елементах;
 • Структура чотирикомпонентних інтерметалідів на базі Ni – Mn;
 • Водне окрихчення та індукований воднем TRIP – ефект у сплавах на основі Fe Ni Cr;
 • Електрофізичні властивості систем метал – діелектрик – кремній з нанокристалічними включеннями.

Підготовку студентів-фізиків на кафедрі здійснюють близько 20 докторів наук – провідних вчених НАН України.
Отримані на заняттях та наукових семінарах теоретичні знання закріплюються у навчальних лабораторіях кафедри і наукових лабораторіях інститутів Національної академії наук України.


Дослідницька робота студентів кафедри починається з другого курсу, що сприяє розвитку їхнього наукового мислення та становленню наукової діяльності, розширює можливості вибору місця роботи.
Високий рівень комп’ютерної підготовки та фундаментальна освіта з фізики, математики і хімії забезпечують привабливість фахівців на ринку праці та реальні можливості для професійної реалізації.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ на КАФЕДРІ ТЕОРЕТИЧНОЇ та  ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ

ФІЗИКА НАНОСИСТЕМ та НАНОТЕХНОЛОГІЙ

тпфСпеціальність пов’язана з одним із найбільш актуальних напрямів розвитку сучасної фізики і базується на впровадженні тпфнанорозмірних об’єктів у всіх галузях науки і техніки. В рамках даної спеціальності студенти поглиблено вивчають мікроелектроніку, нанооптику, фотоніку, волоконну оптику, нано- та біоколоїдну хімію, а також наноматеріалознавство та наномінералогію.

 

 

тпф ФІЗИКА ЕНЕРГОСИСТЕМ

Актуальність підготовки фахівців за цією спеціалізацією обумовлена необхідністю створення альтернативних джерел енергії, оскільки існуючі запаси широковживаних енергоносіїв є вичерпними, і, окрім того, спостерігається світова тенденція до їх подорожчання. Навчання за цією спеціалізацією передбачає вивчення фізичних явищ та новітніх технологій у нетрадиційній та екологічній енергетиці, процесів генерації, накопичення та перетворення усіх видів енергії, засобів контролю, діагностики та систем керування енергетичним обладнанням.