Лабораторії кафедри ТПФ

В секторі теоретичної фізики:

Назва лабораторії

Характеристика лабораторій кафедри

 

1. «Обчислювальна фізика (Комп’ютерний клас)» В комп’ютерному класі проводиться  моделювання за допомогою персональних комп’ютерів фізичних явищ з розділів: ”Механіка”, „Молекулярна фізика і термодинаміка”, ”Електромагнетизм”, ”Коливання і хвилі”, ”Оптика”, ”Квантова і атомна фізика”. Лабораторія має 16 робочих місць, забезпечуючи мережений  зв’язок викладача з кожним студентом.Програмне забезпечення лабораторії налаштоване як на проведення віртуальних експериментів з 22 лабораторних робіт, так і на тестову перевірку набутих студентами знань.
2. “Механіка. Молекулярна фізика. Основи електромагнетизму” Виконання лабораторних робіт з механіки та молекулярної фізики має на меті допомогти студентам глибше засвоїти теоретичний матеріал з відповідних розділів, познайомити студентів з вимірювальною технікою, набуття студентами практичних навичок вимірювання фізичних величин, обробкою отриманих результатів та оцінкою точності проведених вимірювань. Вдосконалення лабораторій сприяє надбанню студентами професійних навичок.
3. „Коливання і хвилі. Оптика. Квантова та атомна фізика” Експериментальна перевірка законів і закономірностей оптики та квантової фізики забезпечена навчальними стендами лабораторії, які оснащені високоточними оптичними приладами: мікроскопами, монохроматорами, гоніометрами, пірометрами, а також сучасними цифровими вимірювальними приладами.Поруч із сучасним обладнанням, а саме, гелій-неоновими лазерами, моно- і поліхроматичними голограмами, чільне місце посідає невеличка колекція раритетних приладів. Сучасні лабораторні меблі та флористика створюють колорит наснаги і приємності під час навчання.
4. „Конденсований стан речовини. Ядерна фізика” У лабораторіях студенти вивчають основи квантової теорії кристалів, зонної теорії твердих тіл, фізики атомного ядра та елементарних частинок. Студенти опановують принципи роботи напівпровідникових приладів, приладів реєстрації ядерного випромінювання, а також методи дослідження фізичних властивостей металевих та напівпровідникових кристалів.

В секторі прикладної фізики:

Сектор прикладної фізики забезпечена необхідною для проведення навчального процесу сучасною матеріальною базою. Лекційні та практичні заняття з профілюючих дисциплін проводяться виключно у приміщеннях кафедри загальною площею 470 м2, які компактно розташовані у правому крилі 3-го поверху Головного корпусу Національного авіаційного університету. Серед цих приміщень є лабораторії: Механіки та молекулярної фізики, Електрики та магнетизму, Атомної та ядерної фізики, Оптики, а також Інженерних досліджень (Комп’ютерний клас).

Лабораторія електрики магнетизму

Лабораторна база включає більше 35 лабораторних комплексів для проведення класичних дослідів із фізики, а саме: устаткування для вивчення математичного та фізичного маятників, гіроскопічних явищ, поширення звуку у твердих та газоподібних тілах, законів збереження енергії та імпульсу, фігур Ліссажу, імпедансу реактивних елементів, диференціюючих та інтегруючих електричних кіл, коливальних контурів, принципів бездротової передачі енергії, петлі гістерезису магнітних речовин, ефекту Холла, p-n переходу, інтерференції у тонких плівках, дифракції у паралельних променях, явища поляризації, дослідження космічного випромінювання, явища внутрішнього фотоефекту, випромінювання абсолютно чорного тіла, досліду Франка-Герца та інші.

Лабораторія Атомної та ядерної фізики

Лабораторні роботи, що виконуються в межах дисципліни «фізичного практикуму», спрямовані на вивчення та експериментальну перевірку основних законів загальної фізики. Особлива увага приділяється методам статистичної обробки отриманих результатів експерименту як основи планування та аналізу експериментів у фізиці.

Лабораторія Оптики

Обладнання розміщено в лабораторіях механіки та молекулярної фізики, електрики та магнетизму, оптики, атомної та ядерної фізики відповідно до їхнього призначення.

Лабораторія інженерних досліджень (Комп’ютерний клас)

У приміщенні самостійної підготовки студенти мають можливість готуватися до занять у позанавчальний час. Також є можливість працювати з літературою, що знаходиться у бібліотечному фонді кафедри, обсяг якого постійно збільшується. Для спрощення процедури пошуку необхідної літератури на офіційному інтернет-сайті кафедри applphys.com.ua розміщено пошукову систему, в базі даних якої міститься інформація про всю наявну літературу.

Сектор має у своєму розпорядженні власний комп’ютерний клас (Лабораторію інженерних досліджень), у якому студенти вивчають основи обчислювальної техніки та програмування, програмні засоби для рішення фізичних задач, розробляють програми діагностики енергетичного обладнання, тощо.