Кадровий склад кафедри МАШ

Кіндрачук Мирослав Васильович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машинознавства Національного авіаційного університету, академік Академії інженерних наук України
У 1971 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Початок трудової діяльності пов’язаний з Київським заводом верстатів-автоматів ім.. М. Горького. Наукову діяльність розпочав у 1973 р. в період навчання в аспірантурі при Київському інституті інженерів цивільної авіації. З 1989 по 2003 рр – наукова і педагогічна діяльність пов’язана з інженерно-фізичним факультетом НТУУ «КПІ», а з 2004 р. – з НАУ. В 1996 р. захистив докторську дисертацію за спеціальностями «Матеріалознавство» і «Тертя та зношування в машинах». Напрям наукової роботи – триботехнічне забезпечення надійності та довговічності продукції машинобудування. Автор понад 400 наукових праць, у т.ч. 14 монографій, 8 підручників, 62 авторських свідоцтв і патентів, наукового відкриття. Підготував 10 кандидатів та 2 докторів технічних наук.
Голова секції» Фізико-технічні проблеми матеріалознавства» наукової ради Міністерства освіти і науки України, член експертної ради  з машинознавства і загального машинобудування ДАК України та секції матеріалознавства Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, член наукової ради НАН України з проблеми «Фізико-хімічна механіка матеріалів», головний редактор міжнародного науково-технічного журналу «Проблеми тертя та зношування», що входить до переліку фахових видань ДАК України та міжнародних науково-метричних баз даних.

Білокур Іван Павлович

Доктор технічних наук, професор кафедри машинознавства, академік Транспортної академії України, експерт національного агенства акредитації України.  В 1967 році закінчив Київський державний університету ім. Т.Г.Шевченка механіко-математичний факультет. До 1976 року працював в інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України на посадах інженера, ст. інженера, пров. інженера,  зав. лабораторією фізико – хімічних методів досліджень. З 1973 по 1975 рр. аспірант Фізико-механічного інституту. Кандидатську дисертацію захистив у 1975 році на Раді Львівської політехніки. З 1980 по 2000 рік працював у КПІ на посадах доцента, а потім професора кафедри зварювального виробництва. У1990 році в МДТУ ім. Баумана захистив докторську дисертацію на тему „ Елементи теорії та засоби визначення концентрації напружень в вершинах дефектів зварних з’єднань.”
З 2000 року працює в НАУ, де очолював кафедру машинознавства (2000-2004 рік). Заснував наукову школу та організував підготовку фахівців з якості, стандартизації та сертифікації, в результаті кафедра стала випусковою.
Викладає дисципліни «Сертифікація персоналу», «Менеджмент персоналу», «Компетентність персоналу», «Основи сертифікації персоналу з неруйнівного констролю».
Основні наукові праці полягають у розробці та вдосконаленні засобів і методів неруйнівного контролю якості і визначення технічного стану машин, споруд, деталей та з’єднань (бльше 200 опублікованих робіт). Окрім того веде підготовку і сертифікацію персоналу. Забезпечив атестацію понад 500 фахівців з неруйнівного контролю.
Має 29 навчально-методичних праць, в тому числі один підручник „Основи дефектоскопії”, 10 навчальних посібників з грифом МОНУ.
Нагороджений у 2012 році відзнаками: НАУ «За сумлінну працю», ТАУ «Заслужений діяч Транспортної академії України».

Кравцов Віктор Іванович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинознавства.
У 1975р. закінчив будівельний факультет Дніпропетровського транспортного інституту за спеціальністю «колія та колійне господарство». Початок трудової діяльності (1976-1981рр.) пов’язаний з викладанням спецдисциплін у Сімферопольскому технікумі залізничного транспорту. З 1981 р. по 2007р. працював у Херсонському індустріальному інституті на посаді асистента, доцента, завідувача кафедри механіки.
З 1986р. по 1989р. навчався в аспірантурі, захистив кандидатську дисертацію на тему «Механіка гнучких стержнів».
В 1999р.захистив докторську дисертацію на тему «Механіка гнучких глибоководних систем». В 2001р. отримав звання професора по кафедрі механіки.
З 2006р. по 2008р. працював на посаді професора в Українському морському інституті (м. Севастополь). З 2008 р. працює на кафедрі машинознавства. Викладає такі дисципліни: техніка управління діяльністю підприємства, теорія організацій, соціальна та екологічна відповідальність. Основний напрям наукової діяльності – нелінійна механіка пружних систем, чисельний розрахунок відповідальних технічних систем.
Ним опубліковано понад 125 наукових праць, у тому числі 3 монографії, 4 авторських свідоцтва. Підготував 4 кандидатів наук.

Носко_Носко Павло Леонідович

Доктор технічних наук, професор кафедри машинознавства АКІ НАУ
Закінчив Ворошиловградський машинобудівний інститут у 1982 році, за фахом інженер промислового транспорту.
Кандидатську дисертацію «Розробка методики оцінки навантаженості остова колісного трактора з метою зменшення його маси» захистив в МВТУ ім. М.Е. Баумана у 1987 році за спеціальністю “Автомобілі і трактори”.
Докторську дисертацію «Багатопараметричний синтез машинобудівних конструкцій» захистив в СНУ імені В.Даля у 2000 році за спеціальністю “Машинознавство”.
У процесі своєї викладацької, наукової та організаторської діяльності  в СНУ ім. В.Даля обіймав посади: асистент (1987-1992), доцент кафедри теорії механізмів і машин (1992-2000), професор  (2000-2001) і завідувач кафедри машинознавства (2001-2015). Декан Кримського факультету (2000-2003), проректор з науково-педагогічної роботи (2009-2013), голова профкому викладачів та співробітників СНУ ім. В. Даля (2000-2010).
Має більше 300 наукових та навчально-методічних праць, окремо:  12 монографій; 6 навчальних посібників (у тому числі 4 з грифом МОН України); 93 авторських свідоцтв та патентів; 12 методичних розробок.
Підготував 3 докторів та 3 кандидатів технічних наук.
Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2000), у 2009 та 2010 роках відмічений знаком «Відмінник освіти України».

Борозенець Григорій Михайлович

Кандидат технічних наук, ст. наук  співробітник, професор кафедри машинознавства. В 1970 році з відзнакою закінчив механічний факультет КІІЦА. З 1970 року працює в НАУ. В 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Исследование и разработка методов повышения прочности, долговечности и эффективности антикоррозийной защиты клеесварних авиационных конструкций». Проводить всі види занять з дисциплін: „Деталі машин”, “Технічна механіка”, “Прикладна механіка та основи конструювання” та ”Конструювання машин та механізмів”. В 1985 році за розробку та впровадження в практику авіабудування комплексу технологічних процесів і матеріалів відзначений Державною премією України в галузі науки та техніки. Наукові дослідження спрямовані на вивчення несучої спроможності, експлуатаційної довговічності і надійності нових композиційних матеріалів з полімерною матрицею із врахуванням конструктивно-технологічних чинників. Є автором більше 100 наукових праць, в тому числі 14 навчально-методичних розробок та чотирьох винаходів. Серед них 2 конспекти лекцій, 2 навчальні посібники із грифом МОН України.

Нагороджений медалями ”20 лет Победы в Великой Отечественной войне”, ”1500-летие Киева” та НАУ ”За сумлінну працю”.
Лабунець Василь Федорович

Кандидат технічних наук, професор НАУ, професор кафедри машинознавства.

У 1966 р. закінчив КІІЦА, отримав диплом інженера-механіка з відзнакою. З 1966 року працював в інституті молодшим науковим співробітником, асистентом, доцентом, професором кафедри. У 1990 –х роках одночасно працював заступником декана.

У 1972 році захистив кандидатську дисертацію. Диплом доцента отримав у 1980 році, професора НАУ – у 2002 році. За час науково-педагогічної діяльності опублікував 3 монографії, 2 підручники, 4 навчальних посібника та інші навчально-методичні матеріали. Має 26 свідоцтв на винаходи та є співавтором 373 наукових та науково-методичних праць. Виконує основні види навчальних занять з дисциплін : «Електротехнічні матеріали», «»Матеріалознавство», «Авіаматеріалознавство». Напрям наукової діяльності – розробка функціональних покриттів триботехнічного призначення. Під його керівництвом підготовлено і захищено 5 кандидатських дисертацій. Нагороджений медалями «За доблестный труд в озаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «В пам’ять 1500-річчя Києва». Диплом І ступеня «Кращий винахід 2005 року» у Збройних Силах України за перше місце у номінації «Матеріалознавство», пам’ятними знаками «Ветеран труда», «Ветеран НАУ»; почесною грамотою Президії Верховної ради СРСР; диплом другого ступеня ВДНГ УРСР.

Филь_Філь Павло Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Закінчив Ворошиловградський машинобудівний інститут у 1979 році, за фахом інженер електромеханік  спеціальності електротермічні установки.

Кандидатську дисертацію «Інгібірування горіння метано-повітряних сумішей органічними солями металів»  захистив у Московському інституті тонкої хімічної технології ім. М.В. Ломоносова (МІТХТ) 1987 році за  спеціальністю “Техніка безпеки та протипожежна техніка”. Вчене звання доцента у 2001 році отримав по кафедрі машинознавства.

У процесі своєї викладацької та наукової роботи  у Східноукраїнському національному університеті ім. В.Даля обіймав посади: молодший науковий співробітник (1985-1988р.р.), старший науковий співробітник (1988-1992р.р.) кафедри охорони праці; старший викладач (1992-1998р.р.), доцент кафедри теорії механізмів і машин (1998-1999, 2002-2014 р.р). Закінчив докторантуру СНУ ім. В.Даля (1999-2002р.р.).

Має більш 145 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:  4 монографії; 5 навчальних посібників (у тому числі 4 з грифом МОН України); 40 авторських свідоцтв та патентів; 7 методичних розробок.

 Мельник Володимир Борисович,

Кандидат технічних наук, доцент кафедри машинознавства, член-кореспондент Академії освіти та науки України. В 1978 році  закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації ( КІІЦА) та отримав диплом інженера-механіка за спеціальністю 1610 «Виробництво, експлуатація та ремонт літальних апаратів та двигунів». З 1975 року працює в НАУ. В 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Смазочное действие масел с карбонофторидными присадками при качении со скольжением» за спеціальністю «Тертя та зношування в машинах».

Наукові дослідження спрямовані на вивчення питань тертя та зношування в машинах, а саме змащування контактних поверхонь. Є автором більше 60 наукових праць, в тому числі  дев`яти винаходів.

Проводить заняття з дисциплін: „Менеджмент якості”, “Системи управління якістю” та “Аудит у сфері якості”.

Нагороджений медаллю «В память 1500-летия Киева» та нагрудним знаком НАУ «За сумлінну працю».

Радько Олег Віталійович

Кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, доцент кафедри машинознавства.

У 1993 році закінчив Харківське вище військове авіаційне інженерне училище за фахом «інженер-механік», у 2005 році – Національну академію оборони України, у 2008 – ад’юнктуру НАОУ. Захистив дисертаційну роботу на тему «Формування триботехнічних властивостей сталевих деталей авіаційної техніки імпульсним газотермоциклічним іонним азотуванням» у 2008 році. Вчені звання старшого наукового співробітника та доцента одержав у 2013 році. Викладає на кафедрі дисципліни: «Теорія механізмів і машин», «Процеси та системи управління якістю в авіації», «Стандартизація продукції та послуг», «Сертифікація продукції та послуг», є відповідальним по кафедрі за  організацію і проведення виробничих практик і працевлаштування студентів. Наукові дослідження пов’язані з питаннями управління якістю, стандартизації та сертифікації, з підвищенням зносостійкості конструкційних матеріалів шляхом модифікації їх поверхневих шарів. Приймав участь у розробці освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та навчальних планів спеціалізації «Якість, стандартизація та сертифікація». Автор і співавтор 82 друкованих праць, з них 77 наукових (у т. ч. 7 патентів) та 5 навчально-методичних (у т. ч. навчальний посібник з грифом МОН).

 Корнієнко Анатолій Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, доцент кафедри машинознавства, лауреат премії Президента України для молодих вчених.

У 2002 році з відзнакою закінчив Сумський державний університет, а в 2005 році – аспірантуру НАУ. Захистив дисертаційну роботу на тему «Формування триботехнічних властивостей композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю створенням градієнтних структур» у 2007 році. На кафедрі з 2005 року працює асистентом, а з 2007 – доцентом кафедри. Звання старшого наукового співробітника одержав у 2009 році. Звання доцента – у 2014 р. Викладає на кафедрі дисципліни: “Теорія механізмів і машин”, “Деталі машин”, “Основи конструювання” українською і англійською мовами. Наукові дослідження пов’язані з підвищенням зносостійкості конструкційних матеріалів шляхом нанесення покриттів. Має 56 друкованих праць, в тому числі 4 навчальних посібники та 4 патенти.

Заступник завідувача кафедри. Відповідальний секретар науково-технічного журналу «Проблеми тертя та зношування».

Башта Олександр Васильович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри машинознавства. У 2001 році закінчив Національний авіаційний університет, а в 2005 році – аспірантуру НАУ. Захистив дисертаційну роботу на тему «Багатоосередкова пошкоджуваність конструкційних сплавів на основі алюмінію при циклічному навантаженні» у 2007 році. Викладає на кафедрі дисципліни: «Метрологія та стандартизація», «Теорія механізмів і машин», «Технічна механіка», «Механіка та деталі машин». Викладач англомовного проекту. Наукові дослідження пов’язані з багатоосередковою пошкоджуваністю конструкційних матеріалів. Має 30 друкованих праць в тому числі 4 навчальних посібники.
Тісов Олександр Вікторович

Доцент кафедри машинознавства

У 2008 році закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю “Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів”, вступив до аспірантури НАУ. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування триботехнічних властивостей бандажних полиць лопаток турбін ГТД композиційними сплавами системи Со-ТіС”. У тому ж році став лауреатом Премії Верховної Ради України молодим вченим.

Напрямок наукових досліджень – високотемпературні зносостійкі сплави для використання в газотурбінних двигунах. Приймає участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт на посаді старшого наукового співробітника.

На кафедрі машинознавства викладає дисципліни «Матеріалознавство», «Авіаматеріалознавство», «Теорія механізмів і машин», «Основи біомеханіки», «Матеріалознавство і біосумісні матеріали» українською та англійською мовами. З 2013 року викладає курс “Materials and hardware” згідно з вимогами EASA Part 66 у закордонних приватних навчальних закладах.

У 2016 році здобув вчене звання старшого наукового співробітника

Автор і співавтор 39 друкованих праць, у тому числі – 5 патентів України на корисну модель

На кафедрі працює з 2010 року на посаді асистента, а з 2013  -доцент кафедри.

Федорчук Світлана Володимирівна

Старший викладач кафедри. З 1996 року працює в НАУ на посадах інспектора, методиста вищої категорії, а з  2012  – старший викладач кафедри машинознавства. В 2001 закінчила КМУЦА за спеціальністю «Технічна експлуатація повітряних суден та авіадвигунів» та в 2010 році – аспірантуру НАУ. Працює над дисертацією за темою «Формування триботехнічних характеристик покриттів для роботи при підвищених температурах». Має 35 друкованих праць, в тому числі 4 патенти, виконує обов’язки вченого секретаря кафедри.
Семак_Семак Інна Вікторівна

Старший викладач кафедри машинознавства. У 1985 р. закінчила Київський технікум радіоелектронних приладів. З 1985 по 1992 р. працювала в НДІ «Оріон» інженером. З 1993 по 2000 р. працювала в НАУ на посадах інженера, майстра виробничого навчання. З 2000 по 2014 рр. працювала провідним інженером кафедри машинознавства. З 2015 року працює асистентом  кафедри машинознавства. Має базову вищу освіту за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зі спеціальності «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». В 2009 р. закінчила НАУ за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» та отримала диплом спеціаліста. Проводить лабораторні, практичні заняття і виконує керівництво курсовими проектами та розрахунково-графічними роботами з дисциплін «Конструювання машин та механізмів», «Деталі машин» та «Технічна механіка».

Опублікувала 5 наукових статтей та 3 методичні рекомендації до виконання курсового проекту із дисциплін «Деталі машин» і «Конструювання  машин та  механізмів» та методичні  рекомендації до  виконання РГР з дисципліни «Технічна  механіка».

Відповідає за Систему менеджменту якості на кафедрі машинознавства. Виконує обов’язки профорга кафедри та є членом Профбюро НН АКІ.